Ing­en ska­da­des i flyg­plan­so­lyc­ka

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPt

På fre­da­gen ryck­te rädd­nings­ver­ket ut till Tammerfors-Bir­ka­la flyg­plats ef­ter larm om en flyg­plan­so­lyc­ka. 19 ut­ryck­nings­en­he­ter skic­ka­des till plat­sen.

Jour­ha­van­de brand­mäs­ta­re Ja­ri Hil­tunen sä­ger till Aamu­leh­ti att det hand­la­de om ett sport­plan som lan­dat på ma­gen ut­an land­nings­ställ på land­nings­ba­nan. Två per­so­ner be­fann sig i pla­net men ing­en upp­ges va­ra ska­dad. Ef­teråt be­fann sig yt­ter­li­ga­re någ­ra sport­plan i luf­ten och vän­ta­de på att land­nings­ba­nan skul­le rö­jas så att de skul­le få till­stånd att lan­da. Kring kloc­kan halv sex på kväl­len kun­de land­nings­ba­nan an­vän­das igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.