Jut­ta Ur­pi­lai­nen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Född: 1975

●●Bor: i Brys­sel och Kar­le­by

●●Fa­milj: Ma­ken Ju­ha Musto­nen och två barn

●●Fin­lands EU-kom­mis­sio­när, med an­svar för in­ter­na­tio­nel­la part­ner­skap, port­föl­jen som ti­di­ga­re kal­la­des bi­ståndsport­föl­jen.

●●Ur­pi­lai­nen är pe­da­go­gie ma­gis­ter och var lä­ra­re in­nan hon val­des in i Fin­lands riks­dag 2003.

●●Jut­ta Ur­pi­lai­nen blev SDP:s förs­ta kvinn­li­ga ord­fö­ran­de 2008 och lan­dets förs­ta kvinn­li­ga fi­nans­mi­nis­ter 2011. Ur­pi­lai­nen för­lo­ra­de SDP:s ord­fö­ran­de­val 2014 mot Antti Rin­ne.

●●Ur­pi­lai­nen har bland an­nat lett Fin­lands FN-för­bund, och Fin­lands Unesco-kom­mit­té. Un­der för­ra re­ge­rings­pe­ri­o­den var hon ut­ri­kesmi­nis­ter Timo So­i­nis sär­skil­da re­pre­sen­tant för freds­med­ling.

●●Kom­mis­sio­när blev hon 1 de­cem­ber 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.