Of­fent­li­ga upp­hand­ling­ar kan räd­da fö­re­tag

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - TERO LAUSALA vd För­bun­det för fin­ländskt ar­be­te

FIN­LÄNDSKT AR­BE­TE Fin­land le­ver i un­dan­tags­till­stånd, be­red­skaps­la­gen har ta­gits i bruk och sta­tens sä­ker­hets­upp­lag har öpp­nats. Se­na­re har det även vi­sat sig att sä­ker­hets­upp­la­get in­te räc­ker till för al­la de be­hov som har upp­stått.

Co­ro­nakri­sen ho­tar bå­de vår häl­sa och eko­no­mi. För när­va­ran­de har det med­de­lats om even­tu­el­la per­mit­te­ring­ar som gäl­ler re­dan över 350 000 an­ställ­da och om ota­li­ga fö­re­tags verk­sam­hets­svå­rig­he­ter. Man har be­slu­tat om ett stort stödpaket för fö­re­ta­gen, men för­u­tom stat­li­ga stödåt­gär­der be­hö­ver fö­re­ta­gen även be­ställ­ning­ar och det kassa­flö­de som des­sa med­för. Nu om nå­gon­sin är det yt­terst vik­tigt att stö­da fin­ländskt ar­be­te. Den of­fent­li­ga sek­torn och fö­re­ta­gen som er­bju­der sek­torn si­na tjäns­ter har en vä­sent­lig roll i det­ta.

Av de drygt 4 300 med­lems­or­ga­ni­sa­tio­ner­na i För­bun­det för fin­ländskt ar­be­te anger näs­tan en fem­te­del den of­fent­li­ga sek­torn som en av si­na kund­grup­per. Den of­fent­li­ga sek­torns år­li­ga upp­hand­ling­ar är cir­ka 35 mil­jar­der eu­ro och en­ligt vår be­döm­ning sys­sel­sät­ter sek­torn hund­ra­tu­sen­tals fin­län­da­re.

Ef­tersom kri­sen som fram­skri­dit snabbt ho­tar att stop­pa fö­re­ta­gens kassa­flö­de kan den of­fent­li­ga sek­torn hjäl­pa till ge­nom att gö­ra si­na upp­hand­ling­ar snab­ba­re och ge­nom att bör­ja an­vän­da all flex­i­bi­li­tet som la­gen om of­fent­lig upp­hand­ling och kon­ces­sion tillå­ter. Upp­hand­ling­ar­na bor­de en­ligt möj­lig­he­ter rik­tas till fin­länds­ka fö­re­tag vars verk­sam­het är an­svars­full.

Upp­hand­ling­ar­na ska de­las så att små och me­del­sto­ra fö­re­tag kan del­ta i kon­kur­rens­ut­sätt­ning­ar­na. I stäl­let för upp­hand­lings­pri­set ska man be­to­na livscy­kel­kost­na­der och hit­ta lös­ning­ar som är to­ta­le­ko­no­miskt sett för­mån­li­ga. Det­ta för­bätt­rar fin­länds­ka fö­re­tags möj­lig­he­ter att kla­ra sig bätt­re i kon­kur­ren­sen. Att även an­vän­da an­svars­full­hets­kri­te­ri­er i kon­kur­rens­ut­sätt­ning­ar främ­jar upp­hand­ling­en av in­hems­ka pro­duk­ter och tjäns­ter ef­tersom man då kan krä­va att pro­duk­ter­na och tjäns­ter­na främ­jar sys­sel­sätt­nings­må­len. Att främ­ja sys­sel­sätt­ning­en bor­de nu tas mer frimo­di­ga­re i bruk som ett upp­hand­lings­kri­te­ri­um. Di­rektupp­hand­ling­ar som un­dan­tags­till­stån­det till­lå­ter bör ock­så rik­tas till fin­länds­ka fö­re­tag och fin­ländsk pro­duk­tion.

I fle­ra sto­ra stä­der an­vänds re­dan ak­tivt flex­ib­la åt­gär­der som la­gen om of­fent­lig upp­hand­ling och kon­ces­sion tillå­ter. Till ex­em­pel Es­bo stad har in­fört så kall­la­de frans­ka kon­kur­rens­ut­sätt­ning­ar, där pri­set fast­ställs först och kva­li­tets­fak­to­rer­na be­stäm­mer vin­na­ren. Man har ock­så lyc­kats främ­ja när­pro­du­ce­rad mat run­tom i Fin­land ge­nom att de­fi­ni­e­ra kva­li­tets­fak­to­rer­na nog­grant. Att främ­ja sys­sel­sätt­ning som en del av upp­hand­ling­ar har pla­ne­rats och nu bor­de åt­gär­den sät­tas in om­gå­en­de och om­fat­tan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.