Världs­stjär­nor­na över­kla­gar i kam­pen om jäm­li­ka lö­ner

Spe­lar­na i USA:s lands­lag i fot­boll ger in­te upp kam­pen för jäm­li­ka lö­ner. De väl­jer nu att över­kla­ga för­lus­ten i en dom­stol ny­li­gen.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-REU­TERS

Det ame­ri­kans­ka dam­lands­la­get i fot­boll får in­te läg­re eko­no­misk er­sätt­ning än si­na herr­kol­le­gor. Det be­ske­det läm­na­de en dom­stol i Los Ang­e­les ny­li­gen och av­fär­da­de där­med lands­la­gets stäm­nings­an­sö­kan på hund­ra­tals mil­jo­ner kro­nor mot sitt eget för­bund.

Nu väl­jer la­get att över­kla­ga do­men.

– Jäm­ställ­da lö­ner in­ne­bär att man be­ta­lar de kvinn­li­ga spe­lar­na li­ka myc­ket vid en se­ger som man be­ta­lar män­nen. Ar­gu­men­tet att kvin­nor­na får till­räck­ligt när de får näs­tan li­ka myc­ket, trots att de vin­ner dub­belt så of­ta, in­ne­bär in­te jäm­li­ka lö­ner, sä­ger Mol­ly Le­vin­son, spe­lar­nas ta­les­per­son.

Spe­lar­na ha­de krävt 66 mil­jo­ner dol­lar (cir­ka 64 mil­jo­ner eu­ro) i er­sätt­ning för köns­dis­kri­mi­ne­ring un­der åren 2014–2017, men dom­sto­len tog fas­ta på att er­sätt­ning­ar­na be­räk­nas på oli­ka sätt, och att skill­na­der­na i ut­be­tal­ning per match där­för var skä­lig.

Ar­gu­men­tet att kvin­nor­na får till­räck­ligt när de får näs­tan li­ka myc­ket, trots att de vin­ner dub­belt så of­ta, in­ne­bär in­te jäm­li­ka lö­ner.

Mol­ly Le­vin­son, ame­ri­kans­ka dam­lands­la­gets ta­les­per­son

Fo­to: Mi­chael Wy­ke / tt-aP-arkiv

■ Lynn Wil­li­ams och Me­gan Ra­pi­noe i det fram­gångs­ri­ka ame­ri­kans­ka fot­bolls­lands­la­get. Ef­ter do­men ny­li­gen twitt­ra­de Ra­pi­noe ”Vi kom­mer ald­rig slu­ta käm­pa för jäm­ställd­het”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.