Gol­den Glo­be slo­par bi­okrav

Hufvudstadsbladet - - Kultur - Tt

In­för 2021 års Gol­den Glo­be-ga­la räc­ker det med att en film, som skul­le ha gått upp på bio, i stäl­let har vi­sats på en ström­nings­tjänst, ka­bel-tv el­ler van­lig tv, rap­por­te­rar Va­ri­e­ty.

Hol­ly­wood fo­rei­gn press as­so­ci­a­tion, or­ga­ni­sa­tio­nen som lig­ger bakom ga­lan, har gjort fle­ra för­änd­ring­ar i re­gel­ver­ket i vår och lät­tat på re­strik­tio­ner gäl­lan­de bi­o­grafvis­ning­ar och press­vis­ning­ar som gör att fil­mer kan kom­ma ifrå­ga för no­mi­ne­ring­ar. Det går i lin­je även med Oscars­ga­lans nya reg­ler för ga­lor­na 2021.

Gol­den Glo­be-ga­lan näs­ta år leds av Ti­na Fey och Amy Po­ehler, men da­tum är in­te satt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.