Möj­ligt sa­m­ar­be­te mel­lan Tam­pe­re Open och Ta­li Open

Hufvudstadsbladet - - Sport -

En av den in­hems­ka ten­nis­som­ma­rens höjd­punk­ter Tam­pe­re Open kom­mer in­te att ar­ran­ge­ras en­ligt ur­sprung­li­ga pla­ner. Tur­ne­ring­en skul­le spe­las den 20–26 ju­li men på grund av co­ro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen för­hand­lar man nu om att flyt­ta tur­ne­ring­en till ett se­na­re ske­de.

Her­rar­nas proffs­ten­nis­or­ga­ni­sa­tion ATP har ställt in al­la täv­ling­ar fram till den 13 ju­li och job­bar nu för att hit­ta en lös­ning för täv­lingska­len­dern.

Ar­ran­gö­rer­na för Tam­pe­re Open har där­för in­lett dis­kus­sio­ner med ar­ran­gö­rer­na för Ta­li Open, som ord­nas i no­vem­ber i Helsing­fors, om ett möj­ligt sa­m­ar­be­te.

Her­rar­nas ATP Chal­leng­er-tur­ne­ring i Tam­mer­fors har ord­nats oav­bru­tet se­dan 1982 me­dan da­mer­nas ITF-tur­ne­ring ord­nats se­dan 2007.

FO­TO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA

TEN­NIS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.