Idéer för lång­sam tv

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - MI­KAEL SANNER

Det har bli­vit en del tv-tit­tan­de på se­nas­te ti­den. I mi­na bå­da län­der, Sve­ri­ge och Fin­land, har den Sto­ra älg­vand­ring­en vi­sats. Jag trod­de i min en­fald att så kal­lad slow-tv är nå­got som ba­ra pas­sar oss li­te lång­sam­ma­re nord­bor.

Tänk så fel jag ha­de! Det ver­kar som att äl­gar­na väc­ker in­tres­se in­te ba­ra i Tyskland, de är ju gal­na i vår nor­dis­ka na­tur och vå­ra djur, ut­an ock­så i län­der som In­do­ne­si­en och Nya Ze­e­land. Där har pro­du­cen­ten för älg­vand­ring­en fått va­ra med och be­rät­ta om det­ta tyd­li­gen upp­skat­ta­de tv-pro­jekt.

Bland mi­na vän­ner är det de­la­de upp­fatt­ning­ar. Någ­ra tyc­ker att det är bort­kas­tad tid att sit­ta och stir­ra på någ­ra gre­nar som sak­ta rör sig i vin­den – i två da­gar, in­nan det plöts­ligt dy­ker upp en älg i ru­tan.

And­ra be­rät­tar pas­sio­ne­rat om bä­vern och dess ido­ga ar­be­te som fång­a­des av ka­me­ror­na som sit­ter upp­sat­ta på ett så in­tri­kat sätt att väl­digt myc­ket av det som hän­der på Nä­set, Nor­ra och Söd­ra ud­den och Pas­sa­gen fång­as.

Se­dan finns det de som upp­rört be­rät­tar om dra­ma­ti­ken när de trod­de att en stac­kars älg­kalv skul­le av­li­da då den in­te kom upp ur is­sör­jan den ham­nat i. Ka­me­ror­na fång­a­de dra­mat, men au­to­ma­tiskt styr­da ka­me­ror kun­de in­te räc­ka ut en hjäl­pan­de hand åt kal­ven. Det gick dock bra till sist!

Mi­na mest kre­a­ti­va vän­ner har bör­jat spe­ku­le­ra i vad som bor­de bli fort­sätt­ning­en på de lång­sam­ma tv-sats­ning­ar­na.

Det finns ett stäl­le, jag vill in­te av­slö­ja var för då blir det kanske allt­för po­pu­lärt, dit jag äls­kar att gå! Härom­kväl­len träf­fa­des min bok­cir­kel där, vi de­la­de på ett par piz­zor och pra­ta­de om den se­nas­te boken. Se­dan läm­na­de vi bor­det och tog en kvälls­pro­me­nad längs stran­den. När vi kom till­ba­ka var bor­det för­stås upp­ta­get – två gent­le­män från en ölklubb ha­de mö­te, de ha­de med sig pro­to­koll och pro­va­de oli­ka öl­sor­ter.

De, pre­cis som vi, vi­sa­de sig äls­ka de här bor­den och sto­lar­na ne­re vid vatt­net i kväll­ning­en, när so­len ger sil­ver i vatt­net och över bor­den.

– Här, just här, sa min vä­nin­na i bok­cir­keln, bor­de de sät­ta upp ka­me­ror. För här är ald­rig tomt och det kom­mer nya män­ni­skor he­la ti­den, av al­la möj­li­ga sor­ter. Här bor­de näs­ta slow-tv pro­du­ce­ras.

Kanske, tänk­te jag – men då skul­le vi väl ald­rig få sit­ta i fred och pra­ta böc­ker vid vårt bord igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.