Haut­a­la ifrå­ga­sät­ter snus­för­sälj­ning­en

Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Hei­di Haut­a­la frå­gar om Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen är be­redd att ruc­ka på Sve­ri­ges un­dan­tags­till­stånd till snus­för­sälj­ning.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Hei­di Haut­a­la (Grö­na/EFA) an­ser att Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nen bör vak­na till de kon­se­kven­ser som Sve­ri­ges un­dan­tags­till­stånd för snus­för­sälj­ning har i Sve­ri­ges grann­län­der. Haut­a­la läm­na­de in en skrift­lig frå­ga om snus­för­sälj­ning­en i Sve­ri­ge till Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen den 1 april.

Haut­a­la frå­gar hur Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen över­va­kar verk­stäl­lig­he­ten av det un­dan­tags­till­stånd till snus­för­sälj­ning som EU-lan­det Sve­ri­ge har. Vi­da­re vill Haut­a­la veta om kom­mis­sio­nen pla­ne­rar att re­a­ge­ra på snus­för­sälj­ning­en från Sve­ri­ge till and­ra EU-län­der, och om kom­mis­sio­nen kan tän­ka sig att ruc­ka på un­dan­tags­till­stån­det.

En­ligt Hei­di Haut­a­la har re­san­de­in­för­seln av snus från Sve­ri­ge till Fin­land ökat be­tyd­ligt. Hon an­ser att till ex­em­pel starkt snus pro­du­ce­ras främst med tan­ke på mark­na­den i Fin­land.

FO­TO: ERIK SANDSTRöM/SPT

Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Hei­di Haut­a­la (Grö­na/EFA) an­ser att Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen bör se över Sve­ri­ges un­dan­tags­till­stånd att säl­ja snus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.