Lx­an­dra en av Fin­lands in­tres­san­tas­te po­par­tis­ter

Hufvudstadsbladet - - Kultur - AN­NA LILLKUNG

Lx­an­dra och Sand­ra Lång­bac­ka vi­sar med si­na nya sing­lar på sto­ra kon­tras­ter i den fin­lands­svens­ka pops­fä­ren.

Lx­an­dra – Ca­re­ful What I Dream Of

Fin­lands­svens­ka Lx­an­dra fort­sät­ter att im­po­ne­ra med sin mör­ka, kraf­ti­ga röst och epis­ka elektro­nis­ka pop­mu­sik i nya sing­eln Ca­re­ful what I dream of. Den Sve­a­borg­bör­di­ga ar­tis­ten är se­dan fle­ra år till­ba­ka bo­satt i Ber­lin och släpp­te sin de­but-ep i hös­tas, och nya sing­eln ty­der på att hon går från klar­het till klar­het i sitt sound.

I lå­ten finns en de­li­kat ba­lans mel­lan de låg­mäl­da ver­ser­na och den star­ka re­fräng­en, sam­ti­digt som Lx­an­dra själv snyggt va­ri­e­rar sång och be­to­ning. Ef­ter att ha hört lå­ten sit­ter den kvar i många da­gar – och gör att man vill hö­ra mer.

Sand­ra Lång­bac­ka – Ar­mé

Det är nå­got för­fris­kan­de med ar­tis­ten Sand­ra Lång­bac­ka. Me­dan många and­ra gör mu­si­ken och låttex­ter­na kom­pli­ce­ra­de hål­ler hon det sim­pelt. Hon kör på fin­lands­svenskt ut­tal, te­man som al­la kan re­la­te­ra till och po­par­range­mang som in­te känns över­pro­du­ce­ra­de eller pre­ten­tiö­sa. I nya lå­ten Ar­mé är det vän­skap som står i fo­kus – och en hyll­ning till Lång­bac­kas eg­na vän­ner. Det grän­sar till att va­ra för glatt och pep­pigt för en bit­ter mu­sikre­cen­sent, men jag upp­skat­tar än­då bud­ska­pet och hel­he­ten.

Litt­le Jin­der – Tra­vel Back in Ti­me

Svens­ka Litt­le Jin­der släp­per förs­ta lå­ten på eng­els­ka på många år och ska­par nå­got av det bäs­ta hon gjort på länge. Det är av­ska­lat, synt­do­mi­ne­rat och no­stal­giskt om att ha gjort det mesta men in­te hit­tat hem – en låt som hö­jer för­vänt­ning­ar­na på hen­nes mixta­pe­släpp i ju­ni.

FO­TO: CATA PORTIN

Lx­an­dra ali­as Alex­an­dra Leh­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.