Få­gel­vec­ka loc­kar till tur i na­tu­ren

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

Maj är en bra tid på året att gå på få­gel­ut­flykt ef­tersom få­gel­li­vet är i full gång. Fåg­lar­na byg­ger bon, ru­var och ma­tar si­na ung­ar. Den här vec­kan, den 11–17 maj, ar­ran­ge­rar Bird­li­fe Fin­land, Lu­on­to­li­it­to och Na­tur och Mil­jö bar­nens få­gel­vec­ka och al­la in­tres­se­ra­de kan del­ta i sin när­na­tur.

Att sö­ka ef­ter tec­ken på att fåg­lar­na häc­kar är spän­nan­de. Med barn kan man spi­o­ne­ra på fåg­lar­na som de­tek­ti­ver. Det är in­te me­ning­en att ki­ka in i få­gel­bon utan tan­ken är att hit­ta in­di­rek­ta tec­ken på att häck­ning­en på­går. Man be­hö­ver in­te kän­na igen få­gel­ar­ter, hu­vud­sa­ken är att föl­ja med vad fåg­lar­na gör.

Fa­mil­jer, skol­klas­ser och dag­hems­grup­per kan del­ta i bar­nens få­gel­vec­ka. På eve­ne­mang­ets webb­sajt bird­li­fe.fi/fa­gel­vec­ka finns in­for­ma­tion, ut­flykts­blan­ket­ter och få­gel­bin­go för bar­nen. Det går att be­ge sig på ut­flykt när som helst un­der vec­kan. De som del­tar får gär­na fyl­la i si­na ob­ser­va­tio­ner i webb­for­mu­lä­ret, så del­tar grup­pen i ut­lott­ning­en av ki­ka­re.

Bar­nens få­gel­vec­ka har ord­nats se­dan 2004, i fjol del­tog över 4 000 barn och unga i he­la lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.