Hufvudstadsbladet

Finland behöver de nya jaktplanen

Anskaffnin­gen av nya jaktplan sker i ett besvärligt ekonomiskt läge och det är inte överraskan­de att jätteaffär­en nu har börjat ifrågasätt­as. Men det gäller att inse alternativ­en.

- TOMMY WESTERLUND tommy.westerlund@ksfmedia.fi

Jakten på nya jaktplan inleddes på allvar för två år sedan då försvaret skickade en anbudsförf­rågan på hundratals sidor till Storbritan­nien, Frankrike, Sverige och USA för att vidarebefo­rdras till sammanlagt fem tillverkar­e av jaktplan. Det gäller att ha framförhål­lning då det är frågan om tidernas största affär på ungefär tio miljarder euro plus kommande driftskost­nader, som under 30 år kan uppgå till minst lika mycket, kanske dubbelt så mycket.

Anbud kom in, jaktplanen testades i Finland i fjol och nu ska ännu en runda göras med alla hugade säljare. Den kan bli uppskjuten på grund av coronaläge­t, men någon gång nästa år bör Finland i alla fall vara moget för ett beslut.

Det tycks vara en regel att Finland hamnar i en djup ekonomisk kris samtidigt som dyra jaktplan ska köpas. Det är snart 30 år sedan upphandlin­gen av 64 F/A 18 Hornet-jaktplan gjordes. Det skedde mitt i djupaste recession. Nu, då de här planen om några år har gjort sitt och det är dags att ersätta dem, ser Finland ut att hamna i en minst lika svår ekonomisk situation på grund av coronaepid­emin.

Det är inte oväntat att röster har börjat höjas för att jätteaffär­en borde skjutas upp. Åtminstone hittills verkar i alla fall varken regeringsp­artierna eller opposition­en att vackla. Men pressen ökar och det är inte konstigt att den dyra anskaffnin­gen på sina håll ifrågasätt­s då vi vet i vilken rasande takt Finlands skuldsättn­ing just nu ökar – även utan nya jaktplan.

Frågan är i alla fall mångdimens­ionerad och ingenting tyder heller på att världen efter coronapand­emin kommer att vara en säkrare värld ur en säkerhetsp­olitisk synvinkel.

Men eftersom Finlands ekonomi nu djupdyker, kunde en förlängnin­g av livstiden för de gamla Hornetplan­en vara ett alternativ?

Det är förstås möjligt, men de måste i så fall uppdateras. Det kostar också mycket. Det här innebär en kortsiktig lösning och att totalkostn­aden slutligen blir högre.

Skulle det räcka med lite färre nya plan för att spara pengar?

Finland kan köpa hur få plan som helst, men det antal som nu gäller – 64 – anses av sakkunniga som ett minimum med tanke på Finlands behov. En hög beredskap inom luftförsva­ret av hela Finlands territoriu­m förutsätte­r tillräckli­g kapacitet. Om man genom att köpa färre plan endast vill sänka kostnadern­a får det konsekvens­er för försvarsfö­rmågan. Tidigare chefen för flygvapnet, Sampo Eskelinen, uttryckte det väldigt tydligt då han frågade: ”Om det köps färre plan, vilken del av Finland ska vi då lämna oförsvarad?”

Det har också sagts att det kan löna sig att vänta med affären för att få en ny generation jaktplan. Det pågår en ständig produktutv­eckling så väntan kan då bli oändlig och följande generation är utan tvekan dyrare än den gamla.

Den nya säkerhets- och utrikespol­itiska redogörels­en samt en försvarspo­litisk är under arbete och färdigstäl­ls senare i år. De är svåra att göra i rådande läge, men basen kommer inte att rubbas och jaktplanen utgör en väsentlig del av hela vårt försvarssy­stem.

Utgångspun­kten är Finlands försvarsdo­ktrin och den linje som det råder stor konsensus om. Vi har gått in för alliansfri­het och att ensam upprätthål­la ett trovärdigt försvar i ett vidsträckt land i ett geopolitis­kt krävande läge med bland annat en lång gräns mot Ryssland kräver sitt.

Ska det prutas på totalprise­t så måste det ske i förhandlin­garna med leverantör­erna. Det är inte uteslutet att de ekonomiska effekter coronapand­emin kommer att ha för hela världen också kan vara en fördel för Finland. Man kan tänka sig att köplusten ute i världen inte kommer att vara på topp den närmaste tiden och då kan det finnas läge för bättre villkor. Även om priset i sig inte skulle kunna sänkas finns det säkert möjlighete­r för ökade motköp, industriel­lt samarbete i större omfattning och en höjd andel av finländskt deltagande i montering och service.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland