”Tre järn­vägs­de­på­er be­hövs i hu­vud­stads­re­gi­o­nen”

Tra­fik­leds­ver­ket fö­re­slår i en ut­red­ning tre järn­vägs­de­på­er för att täc­ka be­ho­ven för hu­vud­stads­re­gi­o­nens tåg­tra­fik i fram­ti­den.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - NICLAS LöNNQVIST niclas.lon­nqvist@ksf­me­dia.fi

Frå­gan om var de fram­ti­da järn­vägs­de­på­er­na ska pla­ce­ras för att täc­ka be­ho­ven för lo­kal­tåg­s­tra­fi­ken i hu­vud­stads­re­gi­o­nen har va­rit en het frå­ga länge.

En­ligt den se­nas­te ut­red­ning­en av Tra­fik­leds­ver­ket be­hövs det tre de­på­er i re­gi­o­nen där Helsing­fors­re­gi­o­nens Tra­fik be­dri­ver tåg­tra­fi­ken. Tra­fik­leds­ver­ket och HRT har gjort ut­red­ning­ar för de­på­er i Kyrkslätt, Ker­vo, Es­bo och Van­da. HRT, som för­ra vec­kan teck­na­de på ett av­tal med VR om att skö­ta lo­kal­tåg­s­tra­fi­ken till och med 2031, räk­nar med att kö­pa in nya tåg i mit­ten av 2020-ta­let.

Tra­fik­leds­ver­ket ut­går från att de­på­er pla­ce­ras vid Åbo­ba­nan, stam­ba­nan och ring­ba­nan. Plat­ser­na för de­på­er­na kun­de va­ra Jäs­pi­lä i Ker­vo, Bo­bäck och Get­ber­get i Kyrkslätt, Mank­by i Es­bo och Pe­tas i Van­da.

En de­på för un­der­håll skul­le först byg­gas an­ting­en vid kust­ba­nan el­ler vid ring­ba­nan. Ef­ter det byggs hu­vud­de­pån vid stam­ba­nan och ef­ter det en till un­der­hålls­de­på vid stam­ba­nan el­ler ring­ba­nan.

När al­la tre de­på­er har byggts fri­görs ka­pa­ci­te­ten från de­pån i Il­ma­la för fjärr­tra­fi­ken, vil­ket mins­kar rus­ning­en mel­lan Helsing­fors och Bö­le, som är en av hu­vud­stads­re­gi­o­nens och lan­dets kri­tis­ka flask­hal­sar för tåg­tra­fi­ken. HRT har vid ett fler­tal till­fäl­len upp­gett att ka­pa­ci­te­ten i Il­ma­la är otill­räck­lig.

Den nya ut­red­ning­en är en fort­sätt­ning på den ut­red­ning som blev fär­dig i fjol. Ut­red­ning­en i fjol be­hand­la­de en­bart en de­på vid kust­ba­nan.

Den nya ut­red­ning­en grans­kar be­ho­vet av de­på­er i he­la re­gi­o­nen. I sista hand är det kom­mu­ner­na och stä­der­na som ska be­slu­ta om de upp­lå­ter mark för de­på­er. Som HBL ti­di­ga­re har skri­vit har pla­ner­na på att byg­ga de­på­er stött på patrull i Es­bo och i Kyrkslätt. Ti­di­ga­re i vint­ras an­såg Ny­lands land­skaps­sty­rel­se ef­ter en om­röst­ning att den bäs­ta plat­sen för en de­på vo­re i Mank­by och Bo­bäck.

Den fort­sat­ta pla­ne­ring­en av järn­vägs­de­på­er­na krä­ver ge­ne­ral­pla­ne­ring och att all­män­he­ten har möj­lig­het att be­kan­ta sig med pla­ner­na. Från Tra­fik­leds­ver­ket räk­nar man med att det är möj­ligt att bör­ja byg­ga de­på­er ti­di­gast mel­lan åren 2024 och 2027.

FO­TO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEH­TIKU­VA

■ I hu­vud­stads­re­gi­o­nen ska allt fler tåg i kö­ra i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.