Skyd­dat hus för 250 000 eu­ro

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

Es­bo stad har in­lett för­sälj­ning­en av Jupps gård i Köklax.

De fy­ra skyd­da­de hu­sen som finns på tom­ten i Kurt­by har en histo­ria som sträc­ker sig till bör­jan av 1800-ta­let. De se­nas­te åren har bygg­na­den in­hyst lo­ka­la konst­nä­rer och en bild­konst­sko­la som ha­de ve­lat fort­sät­ta sin verk­sam­het i hu­set. Es­bo stad, som äger bygg­na­den, sa­de upp hy­res­av­ta­len med konst­nä­rer­na för ett år se­dan. Det skuld­fria pri­set för hu­set är 250 000 eu­ro.

FO­TO: HBL/ARKIV/KRISTOF­FER ÅBERG

Jupps gårds hu­vud­bygg­nad är byggd i slu­tet av 1800-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.