Is­land öpp­nar för tu­rism

Is­land sig­na­le­rar nu att lan­det är re­do att öpp­na si­na grän­ser för tu­ris­ter all­ra se­nast den 15 ju­ni. Ock­så Norge lät­tar på re­se­re­strik­tio­ner­na – me­dan Dan­mark fort­sät­ter hål­la stängt.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - LE­NA SKOG­BERG le­na.skog­berg@ksf­me­dia.fi

Is­land hör till de län­der i värl­den som har bäst kon­troll på co­ro­na­vi­ru­set. Hit­tills i maj har en­dast tre nya fall av smit­ta­de re­gi­stre­rats och den is­länds­ka re­ge­ring­en sig­na­le­rar nu att lan­det bör­jar va­ra re­do att öpp­na grän­ser­na all­ra se­nast den 15 ju­ni.

Re­dan den här vec­kan, den 15 maj, kan grön­län­da­re och fär­ö­ing­ar re­sa till Is­land ut­an krav på 14 da­gars ka­ran­tän.

”Även om Is­land är en ö har lan­det all­tid nju­tit gott av in­ter­na­tio­nell han­del och in­ter­na­tio­nellt sam­ar­be­te. Med ba­ra tre be­kräf­ta­de fall av co­ro­na­vi­rus i maj är vi nu re­do att för­sik­tigt öpp­na vår dörr till värl­den”, sä­ger ut­ri­kesmi­nis­ter Gud­lau­gur Thór Thor­dar­son i ett press­med­de­lan­de.

Han upp­ma­nar till fort­satt för­sik­tig­het även om ”vi som land är op­ti­mis­tis­ka till att vi på ett fram­gångs­rikt sätt kan på­bör­ja vår re­sa till­ba­ka till nor­ma­li­tet”.

De ex­ak­ta de­tal­jer­na kring in­re­sor till Is­land är in­te kla­ra, men den is­länds­ka re­ge­ring­en över­vä­ger co­ro­na­test vid in­re­sa som al­ter­na­tiv till ka­ran­tän. Om­kring 40 pro­cent av is­län­ning­ar­na an­vän­der en smitt­pår­nings­app, och tro­li­gen kom­mer in­re­san­de ock­så att upp­ma­nas lad­da ner den.

Någ­ra yr­kes­grup­per un­dan­tas från de all­män­na reg­ler­na: fors­ka­re, film­ma­ka­re och id­rot­ta­re.

Ock­så Norge med­de­lar nu att man lät­tar på re­se­re­strik­tio­ner­na. EU-med­bor­ga­re samt is­län­ning­ar och li­ch­tenste­i­na­re kan re­sa till Norge om de äger egen­dom i lan­det el­ler ska be­sö­ka fa­mil­je­med­lem­mar.

Men Norge lät­tar in­te på ka­ran­tän­reg­ler­na, vil­ket in­ne­bär ett fort­satt krav på 14 da­gars iso­la­tion.

”Al­la som re­ser till Norge mås­te all­tid föl­ja de ka­ran­täns­reg­ler som gäl­ler”, upp­ger ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mae­land.

I Dan­mark är grän­ser­na en het po­ta­tis ef­tersom fle­ra bor­ger­li­ga par­ti­er vill öpp­na sär­skilt grän­sen mot Tyskland men hit­tills har de kra­ven mötts med kalla han­den av stats­mi­nis­ter Met­te Fre­de­rik­sen.

– Jag vill väl­digt gär­na öpp­na grän­sen, jag vill gär­na ge trygg­het och sä­ker­het och jag gil­lar verk­li­gen tu­rism – men det ska gö­ras an­svars­fullt. Vi har inga pla­ner på att öpp­na kor­ri­do­rer till län­der långt bor­ta, in­nan vi gör det till vå­ra grann­län­der, sa­de Fre­de­rik­sen i fol­ke­ting­et i tis­dags.

Tyskland har ti­di­ga­re med­de­lat att lan­det grad­vis öpp­nar si­na grän­ser så att till ex­em­pel dans­kar kan re­sa in i lan­det från och med fre­dag, den 15 maj. Men nu skri­ver Jydske Vest­kus­ten att det ver­kar oklart. Tysklands in­ri­kesmi­nis­ter Horst Se­e­ho­fer har sagt att be­sked kom­mer un­der vec­kan om hur det blir med grän­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.