Mats Lil­je­roos

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

●Född: 1962 i Drag­näs­bäck, Va­sa.

● Fa­milj: En hel drös med mju­kis­djur.

● Gör: Fri­lan­skri­ti­ker se­dan 1987 och re­gel­bun­den skri­bent i HBL se­dan 1990. Ti­di­ga­re sty­rel­se­med­lem i Fin­lands Kri­ti­ker­för­bund och nu­me­ra med­lem i mu­sik­kom­mis­sio­nen vid Cent­ret för konst­främ­jan­de (Tai­ke). Tit­tar på eng­elsk fot­boll på tv och li­der för när­va­ran­de av svår­ar­tad ab­sti­nens.

● Ak­tu­ell: Till­de­las Svens­ka kul­tur­fon­dens pris om 15 000 eu­ro för sin långa kri­ti­ker­gär­ning. ”Mats Lil­je­roos re­cen­sio­ner är in­tres­sant och hög­klas­sig läs­ning för al­la mu­sikoch kul­tur­vän­ner och ger vik­tig väg­led­ning och kun­skap i ett rikt mu­sik­ut­bud” he­ter det i mo­ti­ve­ring­en.

●Om kul­turkri­ti­ken i Svensk­fin­land: ”Den all­män­na ni­vån har bli­vit väl­digt myc­ket bätt­re, och jag vill se det här pri­set ock­så som en er­käns­la för he­la skrå­et; för al­la skri­ben­ter som gör ett an­svars­fullt och krä­van­de jobb för en skratt­re­tan­de li­ten er­sätt­ning.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.