Spe­ku­la­tio­ner om le­gen­dar­mö­te i ring­en

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-REU­TERS

För­re tung­vikts­mäs­ta­ren Evan­der Ho­ly­fi­eld, 57 år, har lagt ut en trä­nings­film på Twit­ter, vil­ket lett till spe­ku­la­tio­ner om han är på väg att gö­ra come­back för att mö­ta sin för­re ri­val Mi­ke Ty­son.

Ty­son, 53, har lagt ut fle­ra trä­nings­fil­mer de se­nas­te vec­kor­na och i mån­dags följ­des det av med­de­lan­det ”Jag är till­ba­ka!”.

Ty­son är den förs­te tung­vikts­box­a­ren i histo­ri­en som sam­ti­digt var mäs­ta­re i de tre or­ga­ni­sa­tio­ner­na WBA, WBC och IBF. Ty­son och Ho­ly­fi­eld ha­de två he­ta drabb­ning­ar när de var som bäst, bland an­nat det kon­tro­ver­si­el­la mö­tet 1997 när Ty­son tug­ga­de i sig en bit av Ho­ly­fi­elds öra.

Box­nings­pro­mo­torn Ed­die Hearn sä­ger att han kon­tak­tats av Ty­son­läg­ret, men är en­ligt AFP tvek­sam till det etis­ka i att en 53-åring skul­le gö­ra come­back.

– Jag skul­le för­mod­li­gen vil­ja se det, men sam­ti­digt – är det in­te oan­sva­rigt att släp­pa fram en 53-årig le­gen­dar i box­nings­ring­en? sä­ger han till Bri­tish box­ing te­le­vi­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.