Jo­haug kan få norskt pre­stige­pris trots dop­nings­av­stäng­ning­en

Hufvudstadsbladet - - Sport - Hbl-tt-Ntb

Nor­ges fi­nas­te id­rotts­pris ska gå till nå­gon som va­rit en stor fö­re­bild och står för id­rot­tens grund­vär­de­ring­ar. Nu har nors­ka skid­för­bun­det no­mi­ne­rat The­re­se Jo­haug till ut­mär­kel­sen fast hon va­rit dop­nings­av­stängd.

Det kal­las Ege­bergs ae­res­pris och har de­lats ut se­dan 1919. Pri­set an­ses va­ra ex­tra pre­stige­fullt i Nor­ge ef­tersom det går till nå­gon som har gjort bra re­sul­tat i två oli­ka id­rot­ter.

Ge­nom åren har pri­set gått till nors­ka iko­ner som Odd­var Brå, Ole Ei­nar Bjørn­da­len och Ingrid Kristi­an­sen.

Nu har det väckt upp­märk­sam­het i Nor­ge att skid­för­bun­det no­mi­ne­rat The­re­se Jo­haug till pri­set. Det­ta trots att hon va­rit av­stängd för dop­ning.

– Ja, det god­kän­des av sty­rel­sen i mars i år, be­kräf­tar nors­ke skid­för­bun­dets press­chef Gro Ei­de.

The­re­se Jo­haug har ta­git ett OS­guld och tio VM-guld, men hål­ler ock­så hög klass i fri­id­rott och blev norsk mäs­ta­re på 10 000 me­ter i fjol.

Där­med är hon med rå­ge sports­ligt kva­li­fi­ce­rad till att få ut­mär­kel­sen.

Men hen­nes dop­nings­dom gör att fle­ra har ifrå­ga­satt att hon ens ska kun­na kom­ma ifrå­ga för att få det. Jo­haug fast­na­de 2016 i en dop­nings­kon­troll och häv­da­de att hon fått i sig anabo­la ste­ro­i­der via en läppsal­va.

Stjär­nan döm­des till 18 må­na­ders av­stäng­ning och mis­sa­de bland an­nat OS i Py­e­ong­chang 2018. Se­dan come­bac­ken i no­vem­ber 2018 har hon do­mi­ne­rat spor­ten full­stän­digt.

Bør­re Rogn­li­en, som är ord­fö­ran­de i pris­kom­mit­tén, vill in­te kom­men­te­ra vil­ka som har no­mi­ne­rats till ut­mär­kel­sen som de­las ut se­na­re i år.

Fo­to: ter­je Pe­der­sen / ntB scanPix-tt ar­kiv

Är dop­nings­fäll­de The­re­se Jo­haug en till­räck­ligt stor fö­re­bild för att få Nor­ges fi­nas­te id­rotts­pris? Ar­kiv­bild

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.