”Se­ri­e­spot­ta­ren” kan va­ra ung man

Fal­let med den så kal­la­de ”se­ri­e­spot­ta­ren”, som ut­an pro­vo­ka­tion ska ha spot­tat på kvin­nor, har gått vi­da­re hos Helsing­forspo­li­sen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIA HOLMLUND so­fia.holmlund@ksf­me­dia.fi

För­ra hös­ten fick po­li­sen in fle­ra po­li­san­mäl­ning­ar om en man som spot­tar på and­ra. Nu går fem fall till åtals­pröv­ning. En man född 1992 står miss­tänkt för miss­han­del, ola­ga hot och äre­kränk­ning. Han för­ne­kar att nå­got brott skul­le ha in­träf­fat.

”Det är möj­ligt att det in­te rör sig om en och sam­ma ’spot­ta­re’ som va­rit i of­fent­lig­he­ten el­ler som kom­mit till po­li­sens kän­ne­dom”, skri­ver ut­red­nings­le­da­ren Pe­tri Rai­na­la i ett mejl.

De mål­sä­gan­de i fal­let är fem kvin­nor föd­da på 1980- och 1990-ta­let. Man­nen miss­tänks ha smä­dat, ho­tat, sla­git och spar­kat kvin­nor­na. De har in­te känt ho­nom se­dan ti­di­ga­re, ut­an han ska ha valt ut dem på må­få på ga­tan.

Så här be­skrev en kvin­na i grup­pen Kal­lio (Berg­häll) på Fa­ce­book den miss­tänk­ta i de­cem­ber:

– En kil­le klädd i svart när­mar sig, lad­dar si­na spott­los­kor ... jag för­sök­te vä­ja un­dan ut på ga­tan, men fick in­te plats bland bi­lar­na ... och han spot­tar rakt mot mitt an­sik­te. Jag hin­ner vän­da på hu­vu­det men min täck­jac­ka för­sko­nas in­te från spott­los­kan. Se­dan spring­er kil­len sin väg. Se­ri­e­spot­ta­ren har spri­dit skräck i fle­ra må­na­der här.

Kvin­nan kon­tak­ta­de po­li­sen om hän­del­sen. Per­so­ner som bli­vit ut­sat­ta för spot­tan­det be­skri­ver en smal man med ras­ta­hår som går klädd i lö­sa klä­der.

En an­nan kvin­na be­rät­ta­de för Helsingin Sa­no­mat om hur en man med sam­ma sig­na­le­ment at­tac­ke­ra­de hen­ne och hen­nes hund i Alp­hyd­dan. Man­nen spot­ta­de på hen­ne, spar­ka­de hen­nes hund av ra­sen old eng­lish sheep­dog och ja­ga­de dem. Kvin­nan skri­ver ock­så att man­nen ska ha sla­git hen­ne. Tack va­re att hen­nes sto­ra hund för­sva­ra­de hen­ne ska­da­des hon in­te. Även den här kvin­nan po­li­san­mäl­de hän­del­sen.

När kvin­nan be­rät­ta­de om si­na upp­le­vel­ser i Kal­li­o­grup­pen var det många and­ra som be­rät­ta­de om lik­nan­de at­tac­ker.

Helsingin uu­ti­set var först ute med ny­he­ten om åtals­pröv­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.