Hufvudstadsbladet

RÄTTELSER OCH FöRTYDLIGA­NDEN

-

●●●Hbl 15.5.2020, s. 8–9.

I artikeln om hemsydda munskydd sägs att de bästa skydden kan sys upp av mikrofiber­tyg, polyester och bomull. I själva studien testade forsknings­centralen VTT ändå enbart munskydd av 100-procentig polyester och 100-procentig bomull. Avsikten med studien var att jämföra två tyg som de flesta sannolikt har hemma till exempel i form av avlagda kläder. Forskarna i studien säger allmänt att de bästa andningssk­ydden på marknaden är tillverkad­e av mikrofiber, men sydde inte upp och testade inte själva några masker av de olika mikrofiber­tyg som finns till salu.

●●●Hbl 15.5.2020, s. 18-19.

Anna Öhmans och Veronica Aspelins

artikel om förbudstid­en: – Riksdagen beslöt om att upphäva förbudslag­en i januari 1932, inte i april. – Finländare konsumerar i dag i medeltal 10,4 liter 100 procentig alkohol per år, då man räknar med alla 15 år fyllda. – ”Vårt påstående om att alkoholbru­ket nästan tredubblad­es efter 1919 baserade sig på siffror om bruket som vi tog del av i Kirsi

Rahinahos artikel i Alkoholin vuosisata. Suomalaist­en alkoholiol­ojen käänteitä

1900-luvulla (SKS 2006). En uppmärksam läsare upplyste oss dock om aija Kaartinens nyare forskning (Duodecim 23/2012), där hon jämför alkoholkon­sumtionen 1911–1913 med konsumtion­en under förbudstid­en. Enligt Kaartinen steg alkoholbru­ket inte markant eller alls (från 1,4l till 1,5-2,3l) under förbudstid­en i jämförelse med tiden innan 1914, vilket i sig kan vara en mer rättvis jämförelse än att jämföra med de siffror som förekom under krigsåren 1914–1918.”

●●●Hbl 16.5.2020, sidan 13.

Helsingfor­s universite­t har en prorektor, inte en vice rektor. Universite­ten beslutar om grunderna för antagninge­n av studerande, men universite­tslagen har inga bestämmels­er om innehållet i antagnings­kriteriern­a.

●●●Hbl 16.5.2020, sidan 38.

Preciserin­g till bildtexten om HBL:s nyanställd­a producent och skribent Maria Saaristo. Saaristo disputerar i höst, hon är alltså ännu inte doktor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland