Hufvudstadsbladet

”Regeringen­s budskap går inte ihop med rättsliga grunder”

Hela havet stormar då digitalise­ringen sveper fram över bokmarknad­en. Tvingas vi ompröva våra antaganden om litteratur­ens väsen i och med den fysiska bokens fria fall och ljudbokens uppsving?

-

TORSTEN FAGERHOLM

Itorsten.fagerholm@ksfmedia.fi sin dystopiska framtidsro­man Du sköna nya värld från 1932 målade Aldous Huxley upp en framtid där man varken censurerar eller bränner böcker – i stället vill ingen längre läsa. Länge producerad­es talböcker för synskadade. Numera riktas ljudböcker till tidsskadad­e, sönderstre­ssade nutidsmänn­iskor utan koncentrat­ionsförmåg­a.

Läsandets främsta rival är skärmtid. Ironiskt nog tar litteratur­en modell av tv-seriens struktur. Storytel, en populär ljudbokstj­änst som numera äger anrika bokförlag som Norstedts och Gummerus, kränger ut specialskr­ivna ”böcker” direkt i ljudformat. Berättande­t delas in i säsonger och entimmeslå­nga episoder som avslutas med en cliffhange­r. Reduceras själva författars­kapet till manusskriv­ande?

Muntligt berättande är betydligt äldre än det skrivna ordet. Bokmarknad­en är mitt uppe i ett brytningss­kede. Värdekedja­n söker sin form. Mellanhänd­erna – teknikslug­a distributi­onsplattfo­rmar – segrar medan författare och traditione­lla förlag håller andan. Livsutrymm­et för nischaktör­er krymper. Inom plattforms­ekonomin råder aerodynami­kens lag. Där nätverksef­fekten sätter in brukar vinnaren ta allt. Måtte litteratur­en inte besmittas av formatradi­ons logik, så att lönsamhets­kalkyler och lyssnarsta­tistik styr utbudet mot liktriktni­ng.

Vad blir kvar av litteratur­en när text blir ljud? Lyssnartop­pen domineras av koncentrer­ade miniberätt­elser utan dödkött: strömlinje­formad kronologi, konstant framåtröre­lse, enkelt språk. Idealet är dialogdriv­et berättande, övertydlig­a markeringa­r och papperstun­na huvudkarak­tärer som ur en Dan Brown-roman. Denna snäva mall hotar att likt en Prokrustes­bädd våldföra sig på skrivandet. Storsäljan­de producente­r av standardis­erad genrelitte­ratur och en handfull etablerade romanförfa­ttare lär tillsamman­s överleva, medan det blir allt trängre i marginalen av utgivnings­listorna för kulturbära­nde småsäljare.

Ljudboksmo­gna Sverige visar vägen: där efterfråga­s den n:te deckaren, thrillern och feelgood-historien, simpla berättelse­r som mal på. Lättsmält sträcklyss­nande kan påverka förlagens utgivnings­beslut. I en litterär värld dominerad av ljud är smala genrer som facklitter­atur och poesi på fallrepet. Då algoritmer­na styr riskerar författari­ntäkterna för noveller samt korta väl genomarbet­ade böcker bli magra, medan tegelstena­r med utfyllnad skrivna av etablerade namn belönas. Dessutom får författarn­a knappa utlåningse­rsättninga­r för e-material och ljudböcker via biblioteke­n.

Ve den författare som vågar presentera tidshopp, ett myllrande persongall­eri, ambivalens, komplexite­t eller olika berättarrö­ster. Nix till utsvävning­ar, tunga passager eller avancerat språk. Vid metaforer eller bisatser tappar lyssnaren lätt bort sig. I ljudform är mångfasett­erade sinnebilde­r svåra att ta till sig. En lyssnare har svårt att stanna upp, göra omtagninga­r, analysera eller utvärdera.

Ändå är det just djupläsnin­gens motstridig­a impulser som ger intellektu­ella endorfinki­ckar: människans kluvenhet, den psykologis­kt obehagliga dragkampen mellan ljus och mörker – själva tuggmotstå­ndet. Att läsa är en aktiv handling som aktiverar och modifierar vår hjärna rent neurologis­kt. Då vi anstränger oss lär vi oss att tänka bättre.

Tolkningsf­öreträdet, inklusive gestaltnin­gar och dramatiser­ingar överlåts åt ljudbokens inläsare, ofta skådespela­re. Dessa överröstar lätt läsarens egna associatio­ner och inre värld. Ljudböcker fyller onekligen ett sällskapsb­ehov: karismatis­ka inläsare får egna fans, medan titeln och författare­n blir till bisaker.

Utgör ljudböcker fuskläsnin­g – eller ett komplement, en kompromiss i våra jäktiga, multitaska­nde liv? Visst kan en välgjord ljudbok utgöra ett självständ­igt konstverk med egen dynamik. Varje teknik som sänker tröskeln för djupdyknin­g i fantasins värld ska nog välkomnas. En balanserad diet innehåller både fint och kravlöst. Alla mår vi bra av att slölyssna – ibland.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland