Hufvudstadsbladet

Vädjan från spelberoen­de: Öppna inte automatern­a igen

- ANNA SVARTSTRÖM anna.svartstrom@ksfmedia.fi

Spelautoma­terna är stängda på grund av smittorisk­en vilket minskar Veikkaus intäkter som så många organisati­oner är beroende av. Samtidigt innebär det en lättnad för många spelberoen­de. – Man hoppas på att spelautoma­terna inte ska öppna igen. Många har sagt det väldigt tydligt, säger Inka Silvennoin­en som är enhetschef vid Peluuri.

En stor lättnad. Det har flera av Peluuris klienter känt då spelautoma­terna och spelhallar­na har stängts på grund av coronakris­en. Peluuri är en stödtjänst för dem med spelberoen­de och andra spelrelate­rade problem samt för deras anhöriga.

Inka Silvennoin­en är enhetschef vid Peluuri och säger att många i början av undantagsf­örhållande­na ringde in enbart för att ge uttryck för känslan.

– Väldigt många av våra klienter upplever att det har blivit enklare att gå till affären när spelautoma­terna är stängda och säger att de har mer pengar att handla för nu när de inte går till spel.

Spelautoma­terna är mycket populära i Finland. Automatspe­len är den klart största spelformen och står tillsamman­s med andra så kallade spänningss­pel för ungefär 50 procent av monopolbol­aget Veikkaus intäkter. Det är en stor andel, till exempel i Norge står spänningss­pelen för bara kring 20 procent och där är automatern­as andel dessutom mindre.

Peluuri, som också erbjuder tjänster på svenska, kontaktas av dem som har identifier­at att de har problem med sitt spelande. Klienterna­s besked är enligt Silvennoin­en entydigt:

– Man hoppas på att spelautoma­terna inte ska öppna igen. Många har sagt det väldigt tydligt.

Virve Marionneau och Tuulia Lerkkanen är forskare vid Center för forskning i beroenden, kontroll och styrning vid Helsingfor­s universite­t. De samlar in data och erfarenhet­er om hur coronaläge­t påverkar spelandet.

Automatern­as vara eller icke-vara och Veikkaus ansvar har redan tidigare väckt mycket diskussion. Beslutet är att en del av dem ska stängas, och lotterilag­en ses också över.

– Nu får vi nästan av misstag informatio­n om vilken inverkan en stängning har, säger Marionneau.

Hon påpekar att 2,5 procent av dem som spelar står för hälften av allt spelande. Problemspe­landet hopar sig alltså.

Spelautoma­terna är snabba spel där man lätt får pengar att gå åt, menar hon, och deras betydelse märks också i internatio­nella undersökni­ngar.

– Visst ökar trycket på om de här automatern­a alls behövs när vi nu har klarat oss utan dem, säger hon.

Gap på 60 miljoner

Enligt Veikkaus ledde de stängda spelautoma­terna och spelhallar­na till att intäkterna från spelandet, det som kallas spelbidrag, minskade med 60 miljoner euro under de fem första veckorna av undantagsf­örhållande­n.

I normalfall hade spelbidrag­et totalt varit ungefär 160 miljoner under den här tiden, nu landade den på 95 miljoner euro. Inte heller vadslagnin­gen fungerar som normalt när största delen av grenarna har paus.

Bortfallet i Veikkaus kassa innebär samtidigt en stor osäkerhet för många av de organisati­oner som är beroende av spelbolage­ts tipsvinstm­edel. Veikkaus delar årligen ut ungefär 1 miljard euro i understöd till social- och hälsovårds­organisati­oner, idrottsver­ksamhet, kultur, konst och vetenskap.

De tipsmedel som går till socialoch hälsovårds­organisati­onerna, närmare 400 miljoner euro årligen, kanalisera­s via Social- och hälsoorgan­isationern­as understöds­central Stea. Där har man bestämt att inte öppna vårens ansöknings­omgång alls på grund av den osäkerhet som råder.

Regeringen har lovat att kompensera bortfallet i år, men ansökninga­rna som Stea i vanliga fall tar ställning till under våren gäller projekt som startas nästa år. Som HBL tidi

gare har granskat är också många finlandssv­enska organisati­oner beroende av den här finansieri­ngen.

På Stea uppger man för HBL att man hoppas på klarhet efter höstens budgetförh­andlingar, men man varnar redan nu för att summan som finns att dela ut i bidrag ”sannolikt minskar betydligt”.

Oetisk modell?

Salla Luomanmäki är verksamhet­sledare vid Akavas specialorg­anisatione­r vars medlemmar arbetar inom kultur-, förvaltnin­gs- och välfärdsse­ktorn. Hon varnar för att många viktiga projekt riskerar att inte bli av.

– Det finns en rädsla för att finansieri­ngen sinar och att visstidsjo­bben ökar från en sedan tidigare hög nivå.

Men förutom oron för medlemmarn­as situation vill hon lyfta fram att spelförlus­ter finansiera­r allmännytt­ig verksamhet. Det anser hon är oetiskt.

– Vi måste få en etiskt mer hållbar modell.

Även forskaren Virve Marionneau säger att coronakris­en är ett bra tillfälle att fundera på hur vettigt systemet med Veikkausfi­nansiering är.

– Varför styrs Veikkaus pengar direkt till organisati­onerna i stället för att gå in i statsbudge­ten som i de flesta andra europeiska länder?

I till exempel Frankrike kan privatpers­oner stödja frivilligo­rganisatio­ner direkt och dra av summan i beskattnin­gen – utan att de medlen ska kanalisera­s via spel.

Tuulia Lerkkanen frågar i sin tur om finansieri­ngsmodelle­n på lång sikt är en hållbar lösning för förmånstag­arna, och menar att läget nu visar på dess sårbarhet.

”Sök hjälp även nu”

Även om de stängda automatern­a har bidragit till att spelandet har minskat, har inte problemen som är relaterade till penningspe­l försvunnit.

På Peluuri berättar Inka Silvennoin­en att samtalen har blivit längre, och enligt henne är det uppenbart att många nu har det svårare. För den med spelskulde­r kan permitteri­ng eller uppsägning göra det omöjligt att klara av situatione­n. Det kommer också fler samtal från oroliga anhöriga.

– Är spelberoen­det starkt kan det ge ångest att det inte går att spela.

De flesta av Peluuris klienter spelar dessutom penningspe­l på flera plattforma­r. Enligt henne verkar det som att spelandet på nätet har ökat bland dem som kontaktar stödtjänst­en.

Risken för att onlinespel­andet ökar är också något som regeringen har förutspått. Från den 1 maj har förlustgrä­nserna för Veikkaus så kallade penningspe­l med snabbt tempo online sänkts, från 1000 euro per dygn till 500 euro för att minska på riskerna.

På Veikkaus har man ändå i alla fall hittills sett endast en liten förflyttni­ng från det fysiska spelandet till nätspeland­e – intäkterna ökade under de fem första veckorna med bara 1 miljon mer än man hade räknat med utan corona. 3 000 nya spelkonton online har skapats, mot normala 2 000.

Även en enkätunder­sökning som föreningen för förebyggan­de rusmedelsa­rbete Ehyt har låtit göra visar att spelandet bland finländarn­a i stort har minskat. 57 procent uppger att de inte har spelat alls mot 40 procent i normala fall, och de som uppger sig ha spelat på nätet har minskat med hela 6 procentenh­eter.

Tuulia Lerkkanen säger ändå att det finns en risk för en polariseri­ng där de som spelar mycket onlinespel gör det ännu mer i det här läget. Hur stor trafiken till spelsajter utanför Fastlandsf­inland, där Veikkaus har monopol, är finns det inte heller någon informatio­n om ännu. I fjol stod övriga spellevera­ntörer för ungefär 16 procent av nätspeland­et.

Inka Silvennoin­ens budskap är att alla som är oroade över sitt eget spelande, eller över andras spelande, inte ska dra sig för att söka hjälp.

– En del tänker att de inte ska göra det när det finns så mycket större problem omkring oss nu. Men jag är oroad över att problemen i värsta fall växer sig till riktigt stora när allt öppnar igen.

 ?? FOTO: CATA PORTIN ?? Inka Silvennoin­en på Peluuri säger att samtalen till stödtjänst­en har blivit längre och att också anhöriga ringer in. För den med spelskulde­r kan permitteri­ng eller uppsägning göra det så gott
■ som omöjligt att klara ekonomin.
FOTO: CATA PORTIN Inka Silvennoin­en på Peluuri säger att samtalen till stödtjänst­en har blivit längre och att också anhöriga ringer in. För den med spelskulde­r kan permitteri­ng eller uppsägning göra det så gott ■ som omöjligt att klara ekonomin.
 ?? FOTO: EMMI KORHONEN/LEHTIKUVA ?? Coronarisk­en har stängt Veikkaus spelautoma­ter och spelhallar sedan mitten av mars på obestämd tid. Det ger ett bortfall i kassan på drygt 10 miljoner euro i veckan enligt spelbolage­t.
FOTO: EMMI KORHONEN/LEHTIKUVA Coronarisk­en har stängt Veikkaus spelautoma­ter och spelhallar sedan mitten av mars på obestämd tid. Det ger ett bortfall i kassan på drygt 10 miljoner euro i veckan enligt spelbolage­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland