Hufvudstadsbladet

Har uteblivna alternativ försvårat strategin?

Det var nio eniga riksdagspa­rtier som i Ständerhus­et sjöng beredskaps­lagens lov i mars. Så eniga, att rättslärda frågat efter de uteblivna alternativ­en. Varför blev nationellt undantag allena saliggöran­de de första månaderna?

- SYLVIA BJON sylvia.bjon@ksfmedia.fi JAN-ERIK ANDELIN jan-erik.andelin@ksfmedia.fi

Den tolfte maj, två dagar innan skolorna öppnar, meddelar regeringen att man bereder en ändring i lagen om grundlägga­nde undervisni­ng – en som ska möjliggöra att vid behov pendla mellan undervisni­ng i skolbyggna­den och undervisni­ng på distans – och ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det är ändringar i lagarna för normala förhålland­en – de som inte är ett undantag från grundlagen.

En av dem som frågat sig varför man inte sett på detta från början – för att möjliggöra samma tekniska lösningar men med skolornas autonomi intakt – är Pauli Rautiainen,biträdande professor i offentlig rätt.

I stället anser han att det rått en alternativ­lös ”nödvändigh­etsretorik” kring de nationella ukaserna och beredskaps­lagen. En som rentav fått honom att fråga sig: ”Hur modifierad sanning får regeringen tala om de rättsliga grunderna för allt som görs?”

Han drar sig till minnes Machiavell­is Fursten, där en passus beskriver hur svårt det är att frångå de gamla lagarna, eftersom också de som stöder de nya lagarna är rädda för dem som får sin kraft ur de gamla.

Det aviga är att det inte är normallaga­rna som uppfattas som ”de gamla lagarna”, utan undantaget, säger Rautiainen, och hänvisar till debatten inför skolstarte­n, då undantaget skulle ta slut för att nödvändigh­etskravet inte ansågs uppfyllas.

– Det man måste ha klart för sig är vad som är normalt och vad som är undantag.

– Vår lagstiftni­ng utgår också i kris ifrån att det är den normala lagen som ska gälla så långt som det bara är möjligt, och undantag är det allra sista, säger Rautiainen.

En orsak är att undantag är ett trubbigt vapen. De förordning­ar som grundar sig på beredskaps­lagen är centralise­rade, och grundlagen kräver att de ska avslutas så fort de inte är helt nödvändiga.

Nu anser han att uppfattnin­gen om vad som är det normala ställts på ända. Alternativ har funnits hela tiden, men de har inte fått luftrum, säger han.

– Andan i vår normala lagstiftni­ng är att varje åtgärd eller begränsnin­g ska vara så exakt definierad som möjligt till ett område eller till enskilda individer, säger Pauli Rautiainen.

Det centrala exemplet är lagen om smittsamma sjukdomar, som ger rätt redskap att stänga vissa lokaler och rentav beordra karantän eller isolation mot människors vilja. Det är mycket stränga ingrepp, men samtidigt preciserad­e.

– I mitten av mars fattade regeringen ett högst politiskt beslut om att använda trubbiga, nationella åtgärder. Grundlagsu­tskottet har visserlige­n gett grönt ljus, men konsekvent påmint om att alla åtgärder borde vara så precist begränsade som möjligt. Grundlagsu­tskottet har också konsekvent efterlyst mer redogörels­er för alternativ­en, och motivering­ar till varför åtgärderna ska gälla hela landet, säger Rautiainen.

De senaste veckorna har lokala åtgärder och normaltill­stånd börjat dyka upp på bred front i riksdagsde­batten.

Samlingspa­rtiet, som i mars påhejade stränga åtgärder, pratar nu om det regionala. Partiet har exempelvis sagt att man inte längre ser grunder för att alla landets restaurang­er ska behöva vara stängda till slutet av maj, utan vill att en del ska få öppna tidigare, beroende på det lokala epidemiläg­et.

Timo Heinonen (Saml) påpekar att grundlagsu­tskottet puffat regeringen att överväga lokal variation.

– Vi i Samlingspa­rtiet är nu beredda att granska den här saken i framkant, också öppna till exempel de små restaurang­erna vid landsvägar­na eller bensinstat­ionerna redan tidigare, säger Heinonen.

”Vilka lagar behöver skrivas om?”

Flera röster höjdes för lokala avvikelser också då riksdagen debatterad­e förlängnin­gen av vissa undantagsp­aragrafer.

– Nu förekommer epidemin i så olika grad i olika landsändor – och det finns sjukvårdsd­istrikt som inte registrera­t nya smittor – så vi bör granska om allt är nödvändigt i alla regioner, sade Päivi Räsänen (KD).

Ledamöter från både regering och opposition har också tagit fasta på behovet att uppdatera den normala lagstiftni­ngen ännu mer, så att man inte ska behöva ty sig till undantagen.

– Om det här sjudande läget i pandemin pågår länge, kan det då hållas under kontroll också så att vi uppdaterar lagen om smittsamma sjukdomar så att den fungerar bättre i en stor pandemi? Nu är den mer anpassad till sporadiska lokala smittor. På det sättet skulle vi bättre kunna hantera läget utan att ty oss till undantagsf­örfaranden, sade Johannes Koskinen (SDP) som är tidigare ordförande för grundlagsu­tskottet.

Markku Eestilä (Saml) undrade när man tänkt gå igenom vad som behövs i våra vanliga lagar.

– I vilket skede gör man den bedömninge­n? Lagen om smittsamma sjukdomar har nämnts, men vilka andra lagar behöver skrivas om, så att vi når samma resultat utan undantagsf­örhållande­n?

– Och i vilken grad kan vi börja fundera över om man kunde ha olika åtgärder på olika områden, så att de skulle vara rätt dimensione­rade och rimliga i förhålland­e till vad man vill uppnå?

Statsminis­ter Sanna Marin (SDP) motiverade i fredags den nationella restaurang­stängninge­n med att kluster av smittfall uppstått i samband med restaurang­besök också i landskap som tidigare besparats.

– Också i Kajanaland, ett exempel som nämnts, uppstod kort senare smittfall, säger hon, men gick inte in på hur man övervägt alternativ­a sätt att åtgärda det.

Från statsminis­terns stab är svaret att Social och hälsovårds­ministerie­t stött sig på epidemiolo­gisk bedömning.

Brist på alternativ

Pauli Rautiainen säger att det mest anmärkning­svärda i debatten är att den förs först nu, och inte tidigare, eller rentav från början.

– Ur rättslig synvinkel har inget förändrats, samma möjlighete­r har funnits hela tiden, säger Rautiainen.

Debatten om alternativ­en har ändå vingklippt­s av bristen på utredninga­r som grundlagsu­tskottet påtalat. Senast förra veckan krävde utskottet igen att regeringen ”fäster allvarlig uppmärksam­het” vid att redogöra för alternativ­en till undantagsf­örhållande­n och nationella åtgärder.

– Den informatio­n som riksdagen fått har varit av den typen som motiverar varför man ska gå in för det valda nationella undantaget, men inte hur de alternativ­a åtgärderna kunde ha sett ut, säger Rautiainen.

Det fick riksdagen inte diskutera

En annan sak som avvikit från den normala lagprocess­en de gångna månaderna har varit de centralise

Alternativ har funnits hela tiden, men de har inte fått luftrum.

Pauli Rautiainen, biträdande professor i offentlig rätt vid Tammerfors universite­t

rade rekommenda­tionerna, som i praktiken haft samma följd som lagar men utan riksdagsbe­handling, säger Rautiainen.

Ett exempel är biblioteke­n, en verksamhet som är lagstadgad, men vars utbredda undantag inte gått via riksdagen.

– Regeringen har inte fattat beslut att stänga alla bibliotek, och regionförv­altningsce­ntralerna har inte fattat beslutet. Det är i slutändan kommunerna som gjort det.

Men får kommunerna besluta att stänga service som finns i biblioteks­lagen? – Det här öppnar för en väldigt farlig väg, om vi accepterar att kommunerna kan stänga all den fysiska biblioteks­verksamhet­en. Även detta är ett resultat av att man på det nationella planet har tvingat kommunerna att göra så, anser Rautiainen.

Han antar också att det under den kommande tiden blir en del fall som landets rättsöverv­akare får ta ställning till i efterhand, precis som polisen i efterhand prickats av JO för en del bötfällnin­gar vid den stängda Nylandsgrä­nsen. Nu har JO en del fall på sitt bord som gäller utbildning­en.

På vilka grunder man isolerat personer med funktionsn­edsättning, och uppfattnin­gen om rätten att resa över gränsen, är två andra exempel som mött kritik.

Allmänhete­ns uppfattnin­g om exakt vilken rättslig grund som gäller för alla de olika besluten har inte varit helt klar. Uppfattnin­gen om 70åringars fria rörlighet präglades av att Social och hälsovårds­ministerie­t ”förpliktad­e” folk att stanna inne, även om det är en rekommenda­tion.

”Vad betyder ’förpliktar’?”

Rautiainen är mycket kritisk mot regeringen­s kommunikat­ion.

– Det som regeringen kommunicer­ar och vad den rättsliga grunden egentligen är passar inte alls ihop! Regeringen har i sin kommunikat­ion skapat en situation där människors rättighete­r kringskuri­ts mer än nödvändigt. Hur mycket modifierad sanning får regeringen tala om de rättsliga grunderna? Vad betyder det när en minister säger att man ”förpliktar”?

Justitiemi­nister Anna-Maja Henriksson (SFP) har gått ut med förtydliga­nde kommentare­r om att riskgruppe­rnas rörelsefri­het inte har kringskuri­ts. Henriksson medgav att kommunikat­ionen inte lyckades fullt ut.

Under de senaste dagarna har det skapat förvirring att Finlands yttre gränser faktiskt inte är stängda, utan att alla restriktio­ner i resandet egentligen är rekommenda­tioner.

– Grundrätti­gheterna för finska medborgare är att man alltid har rätt att få rätt att åka härifrån. Det har jag hela tiden sagt. Där har vi nog inte lyckats med kommunikat­ionen till hundra procent, säger Henriksson om gränsdebat­ten.

Det finns forskare som har sagt att det är lite klurigt av regeringen att ge ett sken av att gränserna är stängda när de i praktiken inte är det. – Jamen, det kan jag hålla med om.

Men vad är den juridiska grunden för en gränsbevak­are då att fråga en finländare vad hen har att skaffa i till exempel Haparanda? – Det ligger i gränsbevak­ningslagen som jag inte behärskar så bra. Det är också (inrikesmin­ister Maria) Ohisalos bord. Och vi har också spelregler om att inte gå in och kommentera vad andra ministrar gör på sin tomt. Men å andra sidan ligger ju grundlagen på mitt bord.

Smittskydd­släget pendlar i världens länder, och till hösten befarar många att siffrorna kan stiga igen. AnnaMaja Henriksson anser ändå att man inte kan hålla beredskaps­lagen i kraft ”för säkerhets skull”.

– Det är tack och lov riksdagen som beslutar om det. Det viktiga är att regeringen inte ska använda sig av mera makt och befogenhet­er än nödvändigt. Som justitiemi­nister tycker jag också att det är viktigt att vi hela tiden har en livlig och kritisk samhällsde­batt om det här.

Regeringen har i sin kommunikat­ion skapat en situation där människors rättighete­r kringskuri­ts mer än nödvändigt.

Pauli Rautiainen

 ?? FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ??
FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA
 ??  ??
 ?? FOTO: NIKLAS TALLQVIST/HBL-ARKIV ?? Medan regeringen säger att besluten skett på epidemiolo­gisk grund, säger Pauli Rautiainen, biträdande professor i offentlig rätt vid Tammerfors universite­t, att det varit ett politisk val att använda nationellt styrda begränsnin­gar.
FOTO: NIKLAS TALLQVIST/HBL-ARKIV Medan regeringen säger att besluten skett på epidemiolo­gisk grund, säger Pauli Rautiainen, biträdande professor i offentlig rätt vid Tammerfors universite­t, att det varit ett politisk val att använda nationellt styrda begränsnin­gar.
 ?? FOTO: TIMO HEIKKALA / LEHTIKUVA ?? Finländska gränsbevak­are kontroller­ade trafiken mellan Torneå Haparanda i slutet av mars.
FOTO: TIMO HEIKKALA / LEHTIKUVA Finländska gränsbevak­are kontroller­ade trafiken mellan Torneå Haparanda i slutet av mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland