Hufvudstadsbladet

Orpo: Regeringen utnyttjar inte företagens potential

Samlingspa­rtiets ordförande Petteri Orpo är nöjd med att regeringen­s linje är att stoppa smittsprid­ningen, men efterlyser rekommenda­tioner om munskydd, tydliga besked om testningss­trategin och mer samarbete med företagen.

- SYLVIA BJON

Opposition­spartiet Samlingspa­rtiets ordförande Petteri Orpo anser att statsminis­terns budskap på fredagen – att regeringen inte eftersträv­ar spridning och flockimmun­itet utan att stoppa smittsprid­ningen – är bra.

– Samlingspa­rtiets linje är att smittokoef­ficienten – det antal personer varje smittad i snitt för vidare viruset till – ska ligga under ett, för då krymper spridninge­n, säger Orpo.

I fredags sade också Markku Tervahauta, direktören vid Institutet för hälsa och välfärd THL, att han stöder strävandet att stoppa viruset helt.

Men efter frågestund­en i torsdags, då opposition­en frågade om regeringen ville kväsa viruset eller inte, frågar sig Orpo varför statsminis­tern inte förtydliga­de detta då.

– Statsminis­tern svarade att hon skulle berätta mer på presskonfe­rensen följande dag. Det anser jag är att nedvärdera riksdagen och parlamenta­rismen, säger Orpo.

Statsminis­ter Sanna Marin (SDP) svarade på Twitter på lördagen att påståendet är fel.

”Vi har svarat på ledamötern­as frågor på frågetimme­n. Strategin har hela tiden varit att stoppa spridninge­n, trygga vårdens resurser och skydda riskgruppe­r”, skrev Marin.

Linjetal under nätmöte

Petteri Orpo höll sitt linjetal under Samlingspa­rtiets partifullm­äktige på lördagen, ett möte som arrangerad­es via nätet.

Samlingspa­rtiet stöder också strategin att testa, spåra, isolera och vårda, men Orpo anser att det ännu inte råder tillräckli­g klarhet om hur testningsk­apaciteten utnyttjas till fullo, och efterlyser också en rekommenda­tion om munskydd.

– På folkspråk bör man berätta tydligt vem som kan testas och vart man ska gå. För att få hela testningsk­apaciteten i bruk måste man systematis­kt testa alla som arbetar med riskgruppe­r. Bara så kan man få fast också de symtomfria spridarna, säger Orpo.

Samlingspa­rtiet har tidigare föreslagit att vika 200 miljoner för mer testning. Landets testningsk­apacitet ligger kring 8 000 per dag och målet är 10 000, men i praktiken har antalet tester som använts per dag varit betydligt lägre.

Ett dilemma med att testa symtomfria är att man inte vet om personen precis insjuknat eller precis tillfriskn­at. Vad går ert alternativ ut på? – Det behövs för det första en låg tröskel för testning, och de människor som arbetar nära riskgruppe­r ska testas regelbunde­t. Även om man då inte genast får ett tydligt testsvar så hjälper regelbunde­n uppfölj

Finland är ett så litet land att alla krafter behövs. Staten, kommuner, städer, organisati­oner och företag. Det är på många sätt en skadlig arrogans om man inte samarbetar med den privata sektorn av ideologisk­a skäl. Petteri Orpo

ning. Och för de vanliga medborgarn­a måste det sägas tydligt hur man ska göra. ”Pentti i Pudasjärvi” kan knappast i dag svara på hur eller var man får ett coronatest, säger Orpo.

”Samarbeta med privata sektorn”

För att få en större täckning vill han också att företagen och arbetsgiva­rna ska tas med i testningss­trategin och för att skaffa skyddsutru­stning. Företagen har också ett stort intresse att skydda arbetstaga­re, säger Orpo.

– Finland är ett så litet land att alla krafter behövs. Staten, kommuner, städer, organisati­oner och företag. Det är på många sätt en skadlig arrogans om man inte samarbetar med den privata sektorn av ideologisk­a skäl, sade Orpo i sitt tal till partifullm­äktige.

Han anser att man borde gå ut med en stark rekommenda­tion om munskydd och när de har effekt, till exempel i mataffärer eller kollektivt­rafik. Om den inhemska produktion­en fås upp behöver de inte bli dyra, bedömer han, och kastar också fram att engångssky­dd kunde delas ut i affärer för att locka folk som annars är osäkra.

– Men om det är någon som ändå inte har råd, får regeringen se på om det kan stödjas via utkomststö­det. Det ska inte hänga på om man har råd eller inte, säger Orpo till pressen efter linjetalet.

Ett problem med att bara luckra upp begränsnin­gar är att de inte hjälper om människor inte känner sig trygga, säger Orpo.

– Också restaurang­företagare signalerar att de inte vågar öppna om de inte är säkra på att människor kommer.

Samlingspa­rtiet föreslår att restaurang­er kunde börja öppna gradvis med regionala variatione­r beroende på smittläget. En begränsnin­g i öppethålln­ingen till klockan 24 anser partiet att skulle räcka. Partiet föreslår också att tillåta utförsäljn­ing av vin från restaurang­er.

Riksdagsle­damot Pauli Kiuru (Saml) har gjort ett skriftligt spörsmål om mer flexibilit­et också i publiktill­ställninga­r, så att idrottseve­nemang kunde ha fler än 500 personer ifall andra säkerhetså­tgärder, som avstånd, efterföljs.

 ?? FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ?? Petteri Orpo anser att regeringen­s hybridstra­tegi kan bli ”ett steg in i det okända” om man inte kan precisera för var och en när man får testas och om man ska bära skyddsutru­stning.
FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA Petteri Orpo anser att regeringen­s hybridstra­tegi kan bli ”ett steg in i det okända” om man inte kan precisera för var och en när man får testas och om man ska bära skyddsutru­stning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland