Hufvudstadsbladet

”Ingen orsak till nedskärnin­gar”

Utveckling­s- och utrikeshan­delsminist­er Ville Skinnari (SDP) betonar betydelsen av att fortsätta investera i barn, i ungas utbildning och i internatio­nellt samarbete.

- SOFIE FOGDE/SPT

Vi kan och ska inte återgå till att leva precis som före coronapand­emin. Vi kan i stället använda krisen till att göra livet bättre.

Ville Skinnari utveckling­s- och utrikeshan­delsminist­er (SDP)

– Vi kan och ska inte återgå till att leva precis som före coronapand­emin. Vi kan i stället använda krisen till att göra livet bättre, säger utveckling­s- och utrikeshan­delsminist­er Ville Skinnari (SDP).

Skinnari inledde den allmänpoli­tiska debatten vid Finlands svenska socialdemo­kraters (FSD) fullmäktig­emöte på lördagen.

Han frågar sig hur Finland och världen ska se ut efter coronakris­en.

– Vi ska minska klyftorna i samhället. Jämlika samhällen är mer framgångsr­ika. Det är de nordiska länderna ett bevis för, fortsätter han.

Skinnari säger att SDP har kunskapen och visionerna för att vara en ledande röst också i framtidsde­batten.

Satsa på utbildning och forskning

Skinnari framhåller även vikten av att satsa på utbildning och välfärd också i kristider.

– Det finns inte orsak till stora nedskärnin­gar eller att slopa våra framtidsin­vesteringa­r.

Han säger att man i stället ska hålla fast vid de riktlinjer som finns i regeringsp­rogrammet, såsom en förlängnin­g av läroplikte­n och att fortsätta jobba för en rättvis klimatomst­ällning.

Dessutom betonar ministern vikten av ett gott samarbete med andra länder och betydelsen av humanitärt bistånd.

– Vi ska investera i våra barn och unga, men också fortsätta stöda flickors utbildning och rättighete­r i världens fattigaste länder, säger Skinnari.

Samtidigt understryk­er han att framtidens ”nya normala” starkt hänger ihop med hur utveckland­et av ett vaccin mot coronaviru­set framskride­r. Han menar att Finlands forskning har en ledande position i internatio­nella sammanhang.

– I Finland har vi läget under kontroll, säger Skinnari.

 ?? FOTO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA ?? Utveckling­s- och utrikeshan­delsminist­er Ville Skinnari inledde FSD:s fullmäktig­emöte på lördagen.
FOTO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA Utveckling­s- och utrikeshan­delsminist­er Ville Skinnari inledde FSD:s fullmäktig­emöte på lördagen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland