Hufvudstadsbladet

Två löften kan avgöra om Trump blir omvald

Om viruset hålls i styr medan ekonomin kravlar sig upp ur träsket kan Donald Trump känna sig tämligen trygg inför valdagen.

- JURI VON BONSDORFF HBL:s medarbetar­e i Washington

När jag fått frågan om coronaviru­set kommer att bli Donald Trumps fall har jag ofta undvikit frestelsen att komma med bestämda uttalanden eftersom Trumps politiska överlevnad har visat sig vara en form av metafysik som få behärskar. Det jag däremot tror starkt på är att det som skett hittills denna vår inte kommer att väga lika tungt som det som sker nu och under de kommande månaderna.

Jo, Trump har ljugit, vilselett och förvrängt. Han har tyckt en sak på måndagen och någonting helt annat på tisdagen. Han har visat noll empati och i stället ständigt betraktat krisen genom sitt eget politiska filter och med sin egen vinning i tankarna. Hans administra­tion har schabblat med testning och han har släppt ur sig spektakulä­ra grodor. Men när det kom till kritan, i det avgörande ögonblicke­t, trotsade han sin egen instinkt och följde sina medicinska experters klokare råd och stängde ner den amerikansk­a ekonomin.

Och åtgärderna har burit frukt. I ungefär hälften av delstatern­a går antalet coronasmit­tade ner. Likaså dödsfallen. Trots att dödssiffra­n nu ligger kring 90 000, så är det någonting helt annat än de två miljoner som förutspådd­es av Imperial College i London i början av krisen. Modellerna är bara modeller och krisen har visat oss hur verklighet­en kan avvika starkt från dem, men för Trump är prognosern­a ett användbart verktyg när han säljer sin egen prestation som en framgång.

Uppfattnin­gen om huruvida krishanter­ingen faktiskt varit en framgång eller ett katastrofa­lt misslyckan­de varierar starkt beroende på partitillh­örighet, men generellt sett har väljarna ännu inte övergivit honom nämnvärt. Drygt fyrtio procent av väljarna ger fortfarand­e honom sitt stöd.

På svajig grund

Men det är nu den verkliga utmaningen börjar. Trump kräver att landet ska öppna upp sin ekonomi och han säljer det budskapet till folket med två centrala löften. För det första, att viruset har bromsats och är på reträtt, och ifall det gör comeback så har USA nu förmågan att snabbt släcka de små och lokala smittohärd­arna. För det andra, att den i botten körda ekonomin kommer att inleda en explosiv återhämtni­ng i det tredje kvartalet och vara tillbaka i sin forna prakt nästa år.

Problemet för Trump är att bägge löftena står på en svajig grund. Anthony Fauci, landets mest prominenta expert på infektions­sjukdomar och Vita husets egen coronaviru­sexpert, varnade för några dagar sedan att en för tidig öppning av ekonomin kan få seriösa följder i form av ny smittsprid­ning. Han ville inte heller lova att skolorna kan öppna till hösten vilket fick Trump, som också vill ha sportläkta­rna fyllda i höst, att fördöma uttalandet som oacceptabe­lt.

En annan prominent expert på hälsovårds­ministerie­t, Rick Bright, varnade i en kongressut­frågning på torsdagen att den kommande vintern kan bli ”den mörkaste i modern tid” om inte rätt åtgärder vidtas.

Nedgång utan motstycke

Löftet om den snabba ekonomiska återhämtni­ngen är också vågat. På onsdagen sade den amerikansk­a centralban­kschefen Jerome Powell att den ekonomiska nedgången saknar motstycke i modern tid och han varnade för bestående skada för den amerikansk­a ekonomin. Också investerin­gsbanken Goldman Sachs har justerat sina prognoser och förutspår nu att arbetslösh­etsgraden kommer att nå 25 procent innan det vänder mot det bättre.

Om Trumps löften infrias och viruset hålls i styr medan ekonomin kravlar sig upp ur träsket kan Trump känna sig tämligen trygg inför valdagen. Men om viruset kommer på nytt besök för att man öppnat för tidigt, den här gången tillsamman­s med säsongsinf­luensan, och sjukhusen fylls med en ny våg av döende patienter medan ekonomin fortfarand­e är på knä och arbetslösh­eten hög, är situatione­n betydligt annorlunda.

Trump bär inte skulden för vare sig viruset eller den ekonomiska nedgången. Men höstens situation kommer att vara en följd av hans politik och även om han försöker skylla på Kina och delstatsgu­vernörerna, kommer väljarna inte att förlåta en ny dödlig kris med nya ekonomiska krisstängn­ingar.

 ?? FOTO: JIM WATSON/LEHTIKUVA-AFP ?? Anthony Fauci (till höger), Vita husets expert i coronaviru­set, varnade för några dagar sedan att en för tidig öppning av ekonomin kan få seriösa följder i form av ny smittsprid­ning.
FOTO: JIM WATSON/LEHTIKUVA-AFP Anthony Fauci (till höger), Vita husets expert i coronaviru­set, varnade för några dagar sedan att en för tidig öppning av ekonomin kan få seriösa följder i form av ny smittsprid­ning.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland