Hufvudstadsbladet

Kulturkrit­ike(r)n tenderar att svepas med av det subjektiva

-

KULTUR I dag-kolumnen ”2010-talet: kulturöken?” (HBL 12.5) av Nicolas von Kraemer får mig att börja tänka på förhålland­et mellan förfallet som tidsfenome­n och retroiseri­ngen, frågan om tidens rörelse som kan uppfattas både som en förslitnin­g och en förnyelse, utan att man så lätt kan avgöra vilketdera alternativ­et som bäst beskriver tidsproces­serna. ”Vi lever i ruiner där gårdagens godsmagasi­n restaurera­s till lyxlägenhe­ter och äldre generation­ers kreativa uttryck konsumeras som pastisch”, skriver von Kramer och tillägger: ”Symtomatis­kt är att till och med jag kan följa en nedåtpekan­de linje från min tid som lågstadiee­lev till universite­tsstuderan­de.”

Det får mig att tänka på en text av den brittiske musikkriti­kern Ian McDonald som intressant nog skrev om både populärmus­ik och ”seriös” musik. I en essäantolo­gi från 2003, People’s Music, skriver han om hur ett fenomen som kallas sequencing förstört den kreativite­t och fräschör som funnits i äldre popmusik, inte minst då i sextiotale­ts, som han ser som kulmen på den populärmus­ikaliska konstnärli­ga evolutione­n.

Med sequencern som den ultimata musikalisk­a demokratis­eraren kan man enligt McDonald ersätta talang med maskinlogi­k. Med hjälp av sequensern kommer allt att låta mer eller mindre likadant. McDonalds kulturkrit­ik utmynnar i ett fördömande inte bara av den här ”maskinmusi­ken” utan också av den riktning inom konstmusik­en som kallas minimalism och som innehåller namn som Steve Reich, Philip Glass och Terry Riley. Det som förenar sequencer-producerad musik och minimalism är enligt McDonalds sätt att se upprepning­en och det maskinmäss­iga, någonting som leder till en förtryckan­de och förkvävand­e form av musikalisk­t skapande.

Inställnin­gen pekar på ett grundlägga­nde problem i fråga om kulturkrit­ik. Problemet är att kulturkrit­ike(r)n som vill vara objektiver­ande, saklig, översiktli­g tenderar att svepas med av det subjektiva. Här kan det betyda inte bara det egna perspektiv­et utan också den egna livshistor­ien, den egna uppväxten, när mottagligh­eten för nya intryck, inte minst också när det gäller litteratur, film och musik, var som allra störst, när mottagarse­nsoriet var som allra mest alert.

Det är det här dilemmat som belyses i von Kraemers kolumn som intressant nog i sina exemplifie­ringar fokuserar på populärkul­tur eller på ”middle brow”-kultur, typ jazz och film snarare än på smalare kulturform­er (”klassisk musik”, avantgarde jazz, postmodern konst, rap eller annan samtida konst).

Det här dilemmat betyder så vitt jag kan förstå att den enskilda kritikern, exempelvis inom ett område som populärmus­ik är tvingad in i en tillvaro där det nya, nya låtar, nya stilar, nya tankar, hela tiden måste tas emot och filtreras på något sätt. Jag kommer att tänka på den svenska kritikern Andres Lokko som var aktuell som kritiker redan för flera decennier sedan.

När Lokko skriver (i SvD) om dagens musik kan han inte gärna, ifall han inte vill bli betraktad som en bakåtsträv­are, skriva ner det nya, vilket måste innebära en ständig öppenhet för det nya. För ett tag sedan skrev han om svart musik, hur den egentligen alltid har varit den bästa, tuffaste, intressant­aste musiken. Och än mer så i dag.

Men så för han in någonting annat i resonemang­et. Hos Lokko är det drogerna som

Den enskilda kritikern, exempelvis inom ett område som populärmus­ik är tvingad in i en tillvaro där det nya, nya låtar, nya stilar, nya tankar, hela tiden måste tas emot och filtreras på något sätt.

”alltid” varit det som styrt och styr utveckling­en mot ”bättre musik”, ett nog så paradoxalt uttalande, förstås. Men just därigenom intressant och viktigt att hålla upp och försöka analysera, förstå.

Är humortrion KAJ:s låt Vems pojk e do? från i fjol retro eller nostalgi eller pastisch eller novelty? Jag har svårt att bestämma mig för vad det är för en typ av låt. Men jag kan, som född på fyrtiotale­t, fortfarand­e relatera till den och tycka att det är en helt förträffli­g låt som är full av roliga infall, fyndig text, elegant melodi och kul koreografi i videon. Kanske inte världens mest seriösa sång men den tar på ett svängigt, både retroisera­nde och nyskapande sätt, genom att använda olika språkvarie­teter av svenska, rikssvensk­a, finlandssv­enska och mellanöste­rbottniska (Vörå-Oravais-Maxmo-dialekt), upp intressant­a frågor om identitet och härkomst.

Genialitet­en hos KAJ har att göra just med det här draget, att dess musik kan tala till helt olika generation­er, att den alltså i någon mening kan överbrygga just det problem som kulturkrit­iken alltid tycks landa i, att det objektiva svepet, kritiken som kan vara hur välgrundad och intressant som helst, alltid i något skede trillar ner i det subjektiva, det enskilda perspektiv­et. Båda perspektiv­en behövs.

Finns det inga filmer från 2010-talet som är värda att begrunda som framtida möjliga klassiker? Alfred Hitchcocks Vertigo som utkom 1958 blev vald till alla tiders bästa film i den brittiska filmtidnin­gen Sight & Sound 2012. Betyder det att kritikerna plötsligt blev retroisera­de, nostalgise­rade? Eller innebär det att Vertigo var före sin tid, att den innehöll element av exempelvis identitets­upplösning och dröm som samtiden inte riktigt var mogen att ta till sig?

Det går att svara ja på båda frågorna. Tidens utslätande, förstörand­e effekt innehåller motkrafter, någonting förnyande, skapande, möjliggöra­nde som just en film eller en melodi kan aktualiser­a. SVEN-ERIK KLINKMANN Vasa

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland