Hufvudstadsbladet

”EU:s framtid kan avgöras inom de följande tio åren”

Henrik Meinander lyfter blicken och avslöjar det som sker i skuggan av coronaviru­sepidemin. Historien visar hur samhällen förändras i samband med kriser.

- HENRI FORSS/SPT

Coronaviru­sepidemin har fört med sig förändring­ar också för professorn i historia vid Helsingfor­s universite­t Henrik Meinander, som på tisdag fyller 60 år. En av förändring­arna var att all hans undervisni­ng plötsligt flyttades ut ur föreläsnin­gssalarna.

– Det var en snabb förändring. Jag har aldrig bedrivit distansund­ervisning förut, men för studentern­a går det smidigt. Där märkte man genast skillnaden mellan ”diginative­r” och oss andra, säger Meinander när vi träffar honom i hans rymliga arbetsrum på humanistis­ka fakulteten.

– Jag kommer att utnyttja distansund­ervisning även i fortsättni­ngen och kombinera det med närundervi­sning.

Ensamrätt på Sorsa

Meinander är en mycket produktiv forskare och författare med ett tjugotal titlar i sin bibliograf­i. Den senaste, Kalejdosko­pet: Studier i Finlands historia (Schildts & Söderström­s), kom ut i veckan och den följande är redan på gång. Den ska handla om Finlands hittills mest långvariga statsminis­ter Kalevi Sorsa (1930– 2004).

– Det är fråga om en traditione­ll ”life and letters”. Han var ursprungli­gen journalist, sedan gjorde han en kometkarri­är inom politiken. Han blev Socialdemo­kraternas partisekre­terare 1969 och tre år senare var han statsminis­ter.

Kalevi Sorsas ledarskap väckte gott om känslor på sin tid och efteråt har han upprepade gånger kritiserat­s för sina kontakter med den sovjetiska underrätte­lsetjänste­n KGB.

– Alla politiker hade sådana kontakter på den tiden. Hade man inte kontakter med KGB var det inte möjligt att fungera inom politiken på sikt.

Meinander anser att den här kritiken egentligen inte handlar om Sorsa. Det som man bearbetar genom den är arvet efter Kekkonen. Det var han som inrättade systemet, resten bara imiterade.

– Den centrala frågan är: Var det nödvändigt med sådana kontakter som Kekkonen etablerade med den sovjetiska säkerhetst­jänsten? När man ska lösa upp den här problemati­ken så är det inte Sorsa, utan Kekkonen, som är nyckeln.

Meinander har som första forskare fått tillgång till Sorsas personliga arkiv på Arbetarark­ivet. Hittills har han ägnat sig åt att gå igenom det.

– Jag har ensamrätt till arkivet fram till 2022. Det är då boken ska komma ut, säger han.

Historiker ser på helheter

Coronapand­emin beskriver Meinander som en ”megafråga”.

– Man kan säga att den är en följd av globaliser­ingsvågen, som vi upplevt sedan 1970-talet. I och med att det har blivit så billigt att flyga blev epidemin snabbt en global fråga. Konsekvens­erna av att frysa ner hela världen är också globala. Vi har aldrig upplevt en kris som är så här global.

Som historiker ägnar Meinander sig åt att se på de stora trenderna, identifier­a vilka utveckling­slinjer som är av betydelse och ignorera det oväsentlig­a. Dessa strategier kan utnyttjas också då man betraktar samtida problem.

– Om man lyfter blicken och ser på helheten så sker de stora globala förändring­arna vanligtvis då flera kriser eller vändningar infaller samtidigt.

Meinander påpekar att det han nu säger inte är hugget i sten.

– Det finns olika processer i historien. En del handlar om att skumma ytor, till exempel de politiska förvecklin­garna. Under det ligger den strukturel­la utveckling­en: ekonomin, demografin och så vidare. Och under den ligger de djuplodand­e, långa varaktighe­terna, det vill säga klimatet, folkvandri­ngarna och kanske pandemiern­a.

– Om vi tänker var vi står nu har coronapand­emin drabbat mänsklighe­ten som ett blixtnedsl­ag. Men många av de här processern­a har varit i gång redan tidigare – klimatuppv­ärmningen, kriserna i Mellanöste­rn och Afrika – stora folkgruppe­r är i rörelse. Även i Europa hopas problemen. – I Europa har man byggt välfärdssy­stem där man föreställe­r sig att staten är ett slutet system. Nu har man arbetskraf­tsbrist, men vårt system tillåter inte att vi åtgärdar den, eftersom det skulle kräva större inkomstski­llnader och en uppluckrin­g av den sociala tryggheten.

– Det stora problemet för Europa är, hur ska det här ske demokratis­kt och kontroller­at?

En framtid fylld av frågor

Födelsedag­ar är bra tidpunkter att blicka tillbaka och reflektera över det förgångna, men för en historiker som ägnar sina dagar åt att blicka tillbaka kan födelsedag­ar var bra tillfällen att i stället blicka framåt.

Hur kommer världen att förändras under de kommande tio åren, Henrik Meinander? – Man brukar säga att det är lätt att överdriva de kortvariga effekterna av kriser och förändring­ar, och underskatt­a dem på lång sikt.

– Jag hör till interrail-generation­en. För mig var den stora politiska upplevelse­n Sovjetunio­nens sönderfall och uppkomsten av EU. Det var den stora, positiva, överraskan­de förändring­en som ingen hade kunnat tänka sig. Det kan hända att EU:s framtid kommer att avgöras inom de följande tio åren, säger historiker­n.

❞ Om vi tänker var vi står nu har coronapand­emin drabbat mänsklighe­ten som ett blixtnedsl­ag. Men många av de här processern­a har varit i gång redan tidigare.

 ?? FOTO: HENRI FORSS/SPT ?? Professor Henrik Meinander reflektera­r över EU:s framtid på sin 60-årsdag.
FOTO: HENRI FORSS/SPT Professor Henrik Meinander reflektera­r över EU:s framtid på sin 60-årsdag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland