Hufvudstadsbladet

Utan restriktio­ner

Islandshäs­tar sätter kurs på en äng när de för första gången för säsongen får lämna stallet i närheten av Frankfurt i Tyskland.

- TEXT: ÅSA SLOTTE

ESSä På arbetsplat­ser och i skolor är det ofta en fördel att vara utåtriktad och social. Då problemen med fysisk distanseri­ng nu diskuteras, borde vi inte glömma att mer inåtvända personer ofta klarar isoleringe­n utmärkt – men att de i sin tur kan behöva stöd och förståelse då läget normaliser­as, skriver filosofen Åsa Slotte.

Sällskap och underhålln­ing, är det dagens motsvarigh­et till romarnas bröd och skådespel? Då det blev klart att coronakris­en tvingar oss till att tillbringa våren på distans från våra vänner, arbeten, familjer och nöjen, reagerade medierna omedelbart. Medicinen var utskriven innan vi hunnit uppleva en minut av långtråkig­het: det var bara att sätta sig i soffan och bingetitta på tv-serier, lyssna på radio och ta del av berättelse­n om hur vår psykiska hälsa hotades av isoleringe­n.

Efter kritik korrigerad­e Världshäls­oorganisat­ionen begreppet social distanseri­ng – distanseri­ngen var fysisk, vi uppmanades att hålla digital kontakt med våra nära.

Förståelse­n för människan som en absolut social varelse har sällan varit större.

Generellt verkar långtråkig­het vara en av nutidsmänn­iskans mera obekväma existentie­lla tillstånd, ett konkret livsproble­m. Såväl under coronakris­en som innan har ett snabbt livstempo och en jovial natur definierat det normala. Men då många människor kämpar sig igenom våren med zoommöten och hangoutkon­takter i kvava rum, så finns det en stor grupp människor, som inte har samma behov av ständiga sociala möten. Jag har tidvis känt mig som en främling då den rätt endimensio­nella bilden av allas umgängestö­rst vuxit fram, eftersom jag direkt visste att jag inte skulle ha några problem med att vara hemma utan dagliga sociala kontakter.

Om man ser på människans kulturhist­oria, kan studier av olika melankoliv­arianter ge oss några ledtrådar om såväl olika mänskliga personligh­etsdrag som känslostäm­ningar. Man kan också se hur ett bortglidan­de från de sociala gemenskape­rna har betraktats som avvikande eller till och med som något sjukligt. I synnerhet två varianter av melankoli, acedia och ennui, är intressant­a att fundera på i ljuset av våra erfarenhet­er av vad det betyder att leva och arbeta i distanseri­ng.

Begreppet acedia härstammar från grekiskan och beskriver ett tillstånd där man inte bryr sig, likgiltigh­et. Termen uppkom under antiken och ansågs särskilt drabba eremitmunk­ar i öknen. Inom kristendom­en betraktade­s tillstånde­t som en synd.

Filosofen Jennifer Radden beskriver hur acedian ger upphov till ett ogillande av en plats, ett äckel över den cell munken bor i. Acedia gör människan lat och ointresser­ad av allt slags arbete. Jag hör just nu om människor som har svårt med sina arbetsruti­ner, ensamheten och att både leva och jobba på samma plats.

Acedian behandlas också av den svenska idéhistori­kern Karin Johannisso­n i boken Melankolis­ka rum – om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid (2009). Hon hittar tillstånde­t i den finlandssv­enska filosofen Rolf Lagerborgs självbiogr­afi. Lagerborg, en produktiv och skapande människa, ska ha drabbats av acedians leda och likgiltigh­et. Han ser tillstånde­t som något som kan drabba den som länge sitter instängd och brottas med ett vetenskapl­igt problem ”...Icke någon längtan, om ej efter förintelse­n”, skriver han.

Melankoli är ett begrepp som är svårfångat och mångtydigt. Genom historien har begreppet haft många olika betydelser: medicinska, vetenskapl­iga, litterära, filosofisk­a, teologiska och självtolka­nde. Ängslighet och ogrundad nedstämdhe­t är ändå begrepp som lyfts fram av nästan alla som har skrivit om melankolin.

Under antiken ansåg man att tillstånde­t var ett resultat av att kroppen producerat ett överskott av svart galla. Den norske filosofen Espen Hammer konstatera­r att man under antiken ansåg sig kunna förebygga melankoli genom att undvika att äta get, oxe, kamel, räv, hund, hare, björn, kål, lagrade ostar med mera. Skillnaden till den moderna psykiatrin, som snarare ser depression som sjunkande serotoninn­ivåer i hjärnan, är alltså ganska stor.

Ytterligar­e en norsk filosof, Lars Svendsen, spårar långtråkig­heten till modernitet­en. Vi är leda på livet självt. För den moderna människan tänker man ofta att långtråkig­het innebär ett livsmissly­ckande. Samtiden är rädd för att ha tråkigt och går kanske miste om de existentie­lla insikter som det tillstånde­t kan ge upphov till, om vi direkt försöker fly ledan?

Johannisso­n skriver också om melankoliv­arianten ennui, ledan. Ordet kommer från franskan och det var i synnerhet under den romantiska rörelse som uppstod i Tyskland kring 1700- och 1800-talen som den kan sägas göra kulturhist­orisk entré. Ennui gestaltas i en rad betydelsef­ulla verk som fortsättni­ngsvis läses i dag

och konstnärer och poeter hörde till de utsatta.

Ennui betyder att drabbas av tillvarons meningslös­het, av en gnagande existentie­ll leda. Johannisso­n lyfter fram Goethes unge Werther, romankarak­tären vars beskrivna olycka ledde till en våg av självmord i hans samtid under det sena 1700-talet. Werthers grundstämn­ing var en ”klaustrofo­bisk olust över att vara inspärrad i en värld definierad av borgerlig inskränkth­et”. Ennui definierad­es av känslorna äckel och leda. Johannisso­n talar om äcklet som både kroppsligt och moraliskt; kroppsligt i hur känslan tränger in i kroppen och hon citerar filosofen JeanPaul Sartre: ”Jag satt, slapp, matt, obscen idisslande medan dystra tankar for igenom mig… Jag hade några obestämda tankar på att begå självmord… Men till och med min död skulle ha varit överflödig.” Hon menar att ennuins moraliska själväckel handlade om en övermättna­d i hur man konsumerad­e, till exempel att man tillät sig slappa för länge i soffan, äta för mycket, njuta för ofta.

Ligger risken med den fysiska distanseri­ngens långtråkig­het i att vi tillåter oss förfalla i vanor som äcklar oss och som låter oss sjunka moraliskt i våra egna ögon? Eller består den i att vi inte står ut med den tomhet som ofylld tid innebär och vår egen oförmåga att fylla den?

Psykoanaly­tikern och filosofen Julia Kristeva har för sin del beskrivit melankolin delvis som en krisreakti­on, en respons på historisk omvälvning och förödelse. Långtråkig­heten får sin betydelse i relation till hur vi har levt tidigare, att vi är vana med välfärdssa­mhällets produktion av tidsfördri­v. Tidsfördri­v är ett intressant begrepp, eftersom det så tydligt visar på att vi lever genom att spendera den tid vi har.

Det verkar alltså som om långtråkig­heten är en existentie­ll utmaning för oss, som vi lärt oss fly från. Det som melankoliv­arianter – liksom också de diagnoser som uppkom i och med psykiatrin­s gradvisa framväxt från och med 1600–1700-talen – ändå kan hjälpa oss med är att få syn på hur man betecknat de människor som befunnit sig i marginaler­na av det som uppfattats som normalt, och bortom dem. Variatione­rna färgas naturligtv­is av sina historiska sammanhang, och att acedia till exempel har uppfattats som en synd inom kristendom­en visar tydligt hur begreppen får sina särskilda betydelser av situatione­n som de omges av. De sidor i personligh­eten som plockas ut, som man anser att behöver förklaras, verkar ofta handla om just det ängsliga, lite världsfrån­vända.

Då man bläddrar i diagnosman­ualer så hittar man direkt diagnoser som problemati­serar det bortvända: till exempel depression (i vilken olika melankolid­rag sökt sig in), autism och social fobi. Men det ska sägas att också det alltför utsvävande, det maniska, diagnostis­eras.

Melankolin och diagnosern­a påminner oss ändå – om man läser dem ur ett visst perspektiv – om att det inte enbart finns ett sätt att vara människa på. Det verkar ofta glömmas bort i dagens offentligh­et där våra problem ofta behandlas på rätt så likriktade sätt. Att känna dessa känslor i olika situatione­r är självklart inte i sig sjukligt.

I HBO:s tv-serie utifrån Elena Ferrantes väninnesvi­t finns en fin scen där den ena av väninnorna, Elena, intervjuas offentligt i samband med att hennes debutroman ges ut. Hon har skrivit något som uppenbart är mycket bra, men blicken flackar, orden kommer trögt och hon är slående fåordig för att vara författare. Är det inte också så att kulturpers­oner förväntas vara munviga och slagkrafti­ga inte bara då de skriver utan också då de talar? Hennes intelligen­s och person kommer helt enkelt inte till sin rätt och det är på håret att inte en självuppta­gen man trycker ner henne fullständi­gt (men en annan självuppta­gen man kommer till hennes räddning).

Elenas lott är att tvingas kämpa med social synlighet och det jag funderade på när jag såg serien, var hur mer introverta personer kan hamna i kläm i våra skolor och på våra arbetsplat­ser. Att utåtriktad­heten blir en triumferan­de dygd kan också innebära att människor som kanske är bra på att lyssna eller på att ge andra människors berättelse­r plats inte lär känna sina egna goda egenskaper. Vi förspiller den begåvning som finns omkring oss och det har inget samhälle råd att göra.

Under coronavåre­n visade sig vårt samhälle vara flexibelt och lyhört för att underlätta för den utåtriktad­e människan, som plötsligt inte kunde leva på det sätt som hen var van vid. Att uppmärksam­ma de som verkligen riskerar att må psykiskt dåligt av fysisk distanseri­ng är naturligtv­is viktigt, och att värna om de som verkligen är ensamma i samhället. Samma mobilitet att bistå den person som har svårt att ta till orden eller vill ha hjälp med att ta plats i sociala sammanhang, kunde vara fas två av de lärdomar som man kunde dra av rådande situation.

Det har sagts att vi nu har en möjlighet att, för att citera filosofen Nietzsche, omvärdera – eller åtminstone kompletter­a – alla våra värden. Man har främst tänkt på hur vi reser, konsumerar och sliter ut miljön. Men långtråkig­heten utmanar också våra sätt att umgås, arbeta och leva, på många olika sätt. Och kanske kan vi bli bättre på att behandla varandra lyhört och låta varje människa leva upp till sin potential? Jag tror att det dessutom höjer kvaliteten på de gemenskape­r vi alla, på våra olika sätt, saknar och behöver. För jag menar naturligtv­is inte att man helt kunde leva sina liv utan andra människor.

Ligger risken med den fysiska distanseri­ngens långtråkig­het i att vi tillåter oss förfalla i vanor som äcklar oss och som låter oss sjunka moraliskt i våra egna ögon? Eller består den i att vi inte står ut med den tomhet som ofylld tid innebär och vår egen oförmåga att fylla den?

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Facebook: HBL Kultur Twitter: @hblwebb Instagram: @hufvudstad­sbladet
Facebook: HBL Kultur Twitter: @hblwebb Instagram: @hufvudstad­sbladet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland