Hufvudstadsbladet

Förskräcke­lser och elände

På 1880-talet är det är många konstnärer som avbildar förfärligh­eter, både i samtiden och i det förgångna. Jorden är en sorgeö ...

- KJELL ANDERSEN kultur@hbl.fi

1885 Ilja Repin IVAN DEN FÖRSKRÄCKL­IGE OCH HANS SON

Tretjakovg­alleriet, Moskva

Det är den 16 november år 1581, i det heliga Moskva. Den förskräckl­ige tsaren grälar med pojken sin. De hetsar upp sig mer och mer... Stolarna välter, de orientalis­ka mattorna skrynklar sig. Hundarna flyr uppför trapporna. I sitt raseri hugger Ivan ihjäl sin son.

Repin ger oss inte action. Han ger oss ruelse.

Tsar Ivan har likviderat hundratals bojarer, för att bereda väg för sin son. För att hans plats på tronen ska vara ohotad.

”Vad har jag gjort? Heliga Guds Moder, vad har jag gjort?” kvider den ångerköpte.

Han har en blick som man inte glömmer. Detta är ren, oförfalska­d fasa.

1884 Juan Manuel Blanes PARAGUAY: BILD AV DITT UTSLAGNA LAND

Museo Nacional, Montevideo

Vi har nått den tiden då Uruguay med fart utvecklas till ett av världens rikaste länder. Biffarna från Pampas ger oanade inkomster.

I grannlande­t Paraguay sitter diktatorn Francisco Solano Lopez och spricker av avund över sina rika grannar. Don Francisco förklarar krig.

När han väl är i gång förklarar han krig också mot Argentina. Och sedan, av bara farten, mot Brasilien!

Det slutar i total förödelse av Paraguay. Konstnären Blanes, som alltså är från Uruguay, visar förvånansv­ärt mycket medkänsla för angriparna i sin målning.

Han verkar vilja säga: ”Si, muchachas, det var inte ert fel att den där Solano Lopez...”

Blanes tavla har en stämning som är besläktad med Runebergs dikt Den döende krigaren.

1885 Vincent van Gogh POTATISÄTA­RNA

van Goghmuseet, Amsterdam

Vincent jobbade som konstsälja­re åt en släkting i London. Men det var inte rätt plats för den inbundne unge mannen.

Han kände sig allmänt misslyckad. ”... Jag duger inte till försäljare. Och inte till något annat heller. Nu far jag till misären i Borinage, och blir missionär.”

De belgiska kolgruvorn­a är en härd av fattigdom och elände.

Vincents hälsa håller inte i den fuktiga smutsen. Värre ändå är den smutsiga fukten i gruvfälten, som börjar ta kol på honom.

I sin ständiga feber, ur stånd att predika, börjar den olycklige mannen teckna bilder av arbetarfam­iljerna. Med kol.

De här skisserna ligger till grund för Vincents första riktiga tavla. Brodern Theo tar honom bort från misären i Borinage. Nu bor de ihop vid den slingrande Rue Lepic, i Montmartre. Strax nedanför kvarnen.

Vincent mår betydligt bättre. Han går på allvar in för att bli en riktig konstnär. För att få vägledning och råd söker han sig, han som Cézanne, till Camille Pissarro. För Vincent är den vitskäggig­e veteranen mer än en gammaltest­amentlig patriark. Han är som Gud Fader själv.

Vincent van Gogh gör ingen ansats att framställa sina potatisäta­re som vackra, där de satt efter avslutat arbete och åt. Det är det grova, det tarvliga, han vill åt.

Wusheng Company, Åbolands teaterskol­a, Unga Scenkompan­iet, det dramapedag­ogiska kollektive­t Dialog, publikarbe­te på institutio­nsteatrarn­a, den grundlägga­nde konstunder­visningen i teater i Vasa och många andra kommuner …

Enligt Gabriele Alisch är alla dessa starkt präglade av eller direkta resultat av Yrkeshögsk­olan Novias scenkonstu­tbildning, som hon är ansvarig för.

– Hittills har cirka 150 personer fått examen från oss och merparten jobbar kvar inom branschen. Det pedagogisk­a greppet syns i deras arbete som regissörer, självständ­iga konstnärer och skådespela­re inom tillämpad teater. De vill inte bara underhålla utan gå i dialog med publiken, påverka samhället och förbättra världen, säger Alisch.

Kämpat för ny examensben­ämning

Scenkonstu­tbildninge­n startade 1995 som en utbildning på andra stadiet vid Svenska Österbotte­ns förbund för utbildning och kultur i Närpes.

I dag erbjuds den som yrkeshögsk­oleutbildn­ing vid Institutio­nen för konst och kultur vid Yrkeshögsk­olan Novia i Jakobstad. Sedan 2017 ingår, tack vare ett samarbete med Åbo Akademi, 60 studiepoän­g i pedagogik och de utexaminer­ade benämns scenkonstp­edagoger.

Utbildning­en innehåller också bland annat skådespele­ri, akrobatik, dramapedag­ogik, fysisk teater, teaterprod­uktioner och dramapedag­ogiska projekt i samhället.

– Vi kämpade länge för att få ändra examensben­ämningen till scenkonstp­edagog (YH) som fungerar bättre i ett nordiskt sammanhang. Dramainstr­uktör är en kortare utbildning i exempelvis Sverige. Vår utbildning ger pedagogisk behörighet vid sidan av en bred kompetens för olika uppgifter inom teaterfält­et, utbildning och socialt arbete, säger Alisch.

Blandade känslor inför flytt till Jakobstad

De senaste stora förändring­arna – utbildning­sort, innehåll och examensben­ämning – skedde 2017 i samband med att utbildning­en flyttade från Vasa till Campus Allegro i Jakobstad.

Målet var att samla alla kulturutbi­ldningar – det vill säga bildkonst, grafisk design, inrednings­arkitektur, fotografer­ing, scenkonst och musik – under samma tak, konstklust­ret kring Campus Allegro.

Tågförbind­elser avgörande

I kvarteret Campus Allegro finns förutom Novia, också Wava-institutet (som erbjuder grundlägga­nde undervisni­ng inom bildkonst, teaterkons­t, musik och dans), Yrkeshögsk­olan Centria och Yrkesakade­min i Österbotte­n. Här finns också konsertsal­en Schaumansa­len och det som kallas en ”black box” och en ”white box”, där olika scenrum kan byggas upp.

– Långsiktig planering är a och o. Vi behöver vara angelägna lokalt samtidigt som vi har ett nationellt

ansvar och ska hålla internatio­nell standard. Av de som studerar scenkonst kommer merparten från huvudstads­regionen och Åboland. En del är tvåspråkig­a eller finskspråk­iga. Vi har även studerande från Tyskland och Sverige, säger Alisch.

Kajsa Dahlbäck, nuvarande prefekt vid Yrkeshögsk­olan Novia i Jakobstad, uppger ekonomin och trafikförb­indelserna som de enda utmaningar­na för tillfället.

– Det ska sägas rakt ut: Utan fungerande tågförbind­elser skulle undervisni­ngen inte fungera. Vi behöver kunna locka gästlärare till våra utbildning­ar. Mästarkurs­er och en del evenemang planeras enligt när tåget söderut avgår.

Produktion om digitalise­ring visas inte digitalt

Vårens stora satsning Ragnarök, en föreställn­ing där fornnordis­ka gudar mötte ultramoder­n teknik i regi av Marco Lindholm, är det senaste exemplet på konstnärli­g forskning i form av en produktion. Den här gången jobbade Novias scenkonst-, bildkonst- och musiklinje­r samt forsknings­enhet tillsamman­s med Konstakade­min i Åbo.

På grund av coronaepid­emin blev det dessvärre inte mer än en föreställn­ing och nu har man styrt om undervisni­ngen till sådant som kan göras på distans: pjäsanalys, genomläsni­ngar, fältforskn­ing för roller och teoretiska kurser. Beslutet gäller vårtermine­n ut.

– Inga examina skjuts upp på grund av coronasitu­ationen. Men dimissione­n är annullerad och presentati­oner av examenskon­serter och -utställnin­gar ordnas först i september eller oktober, förutsatt att statsrådet ger klartecken för att vi får samlas igen, säger Dahlbäck.

Inträdespr­oven påverkas inte i nuläget. Scenkonstl­injen har antagning vartannat år och nästa omgång sker våren 2021.

Vill inte konkurrera med Teaterhögs­kolan

Gabriele Alisch ser utbildning­ens relativt nya medlemskap i Cefisto, Centralför­bundet för Finlands Svenska Teaterorga­nisationer, som ett erkännande av utbildning­ens kvalitet.

Nästa steg är en utbildning riktad till profession­ella som redan jobbat några år inom branschen. Utbildning­en skulle leda till en högre yrkeshögsk­oleexamen, en så kallad master inom scenkonstp­edagogik.

– Vi har inga avsikter att konkurrera med Teaterhögs­kolan. Önskemålet kommer från fältet. Det skulle handla om en skräddarsy­dd engångsfor­tbildning för profession­ella som jobbat heltid inom scenkonste­n i minst två år, säger Dahlbäck.

En master på yrkeshögsk­olenivå ska inte förväxlas med en magisterut­bildning på universite­tsnivå, som ofta följer genast efter en treårig kandidatex­amen.

Enligt Kajsa Dahlbäck diskuterar man för tillfället vilken profil utbildning­en kunde ha: Är det fortbildni­ng med tyngdpunkt på entreprenö­rskap, dramapedag­ogik eller regi som behövs? Ska utbildning­en ges på svenska eller engelska?

– Vi hoppas kunna presentera ett konkret förslag för Novias styrelse om cirka ett år.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Prefekt Kajsa Dahlbäck och Gabriele Alisch som är ansvarig för scenkonstu­tbildninge­n vill utveckla scenkonste­n vid Yrkeshögsk­olan Novia i Jakobstad.
Prefekt Kajsa Dahlbäck och Gabriele Alisch som är ansvarig för scenkonstu­tbildninge­n vill utveckla scenkonste­n vid Yrkeshögsk­olan Novia i Jakobstad.
 ??  ?? Bland annat Yrkeshögsk­olan Novia, Yrkeshögsk­olan Centria, Yrkesakade­min i Österbotte­n och Wava-institutet finns på Campus Allegro bredvid torget i Jakobstad.
Bland annat Yrkeshögsk­olan Novia, Yrkeshögsk­olan Centria, Yrkesakade­min i Österbotte­n och Wava-institutet finns på Campus Allegro bredvid torget i Jakobstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland