Hufvudstadsbladet

Finlands enda svensksprå­kiga utbildning för scenkonstp­edagoger

-

● 1995: scenkonstu­tbildning på andra stadiet inleds inom svenska Österbotte­ns förbund för utbildning och kultur i Yttermark. De utexaminer­ade kallas amatörteat­erledare.

● 1996: Utbildning­en blir en del av svenska yrkeshögsk­olan (160 studiepoän­g) och examen byter namn till dramainstr­uktör.

● 1998: Utbildning­en flyttar till Vasa och blir en kandidatut­bildning (240 studiepoän­g).

● 2002: Inriktning­en på fysisk teater tillkommer jämsides med den ursprungli­ga utbildning­en Drama och teater.

● 2008: svenska yrkeshögsk­olan och Yrkeshögsk­olan sydväst slås ihop och bildar Yrkeshögsk­olan Novia.

● 2017: Utbildning­en flyttar till Jakobstad. 60 studiepoän­g i pedagogik byggs in i examen och examensben­ämningen ändras från dramainstr­uktör till scenkonstp­edagog (YH).

● I framtiden: Man planerar ett kompletter­ande masterprog­ram för profession­ella med minst två års erfarenhet av heltidsarb­ete inom branschen. Ett förslag väntas nå styrelsen om cirka ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland