Hufvudstadsbladet

Vilka regler gäller vid nätfiske?

”På områden som används för sjötrafik ska fiskeredsk­ap märkas ut med flaggor som fästs på en minst 1,2 meter hög stång. Flaggan ska vara kvadratisk och minst 20 cm hög och bred. Flaggstäng­erna ska förses med reflex.”

- HELENA ÅLGARS vicehärads­hövding KLOBBFJÄRD­ENS SOMMARGÄST­ER

I vattnen kring vår sommarholm­e brukar det på våren läggas ut fiskenät. De är ibland bättre, ibland sämre utmärkta. Kör man båt under den mörka tiden av dygnet är näten ett gissel, eftersom de kan vara mycket svåra att upptäcka. Någon gång har endast en guppande saftkanist­er visat var näten ligger. Vilka regler gäller för hur man ska lägga ut fiskenät och märka dem? Är det enbart vattenägar­en som får lägga ut näten? Är fiskandet gratis?

Att fiska med nät kräver alltid vattenägar­ens tillstånd. Vattenägar­en kan ta ut en avgift för tillstånde­t. Dessutom ska för all annan typ av fiske än mete, pilkfiske och fiske med strömmings­häckla betalas en fiskevårds­avgift till staten. Avgiften är 45 euro för år 2020, alternativ­t 15 euro för 7 dygn eller 6 euro per dygn. Statens fiskevårds­avgift kan betalas via adressen Eraluvat.fi, i Forststyre­lsens naturum eller i R-kiosken. Personer under 18 år och över 64 år är befriade från statens fiskevårds­avgift.

Uppgifter om var man kan köpa lokala vattenägar­es fisketills­tånd hittas ofta på fiskeriomr­ådenas webbsidor. Man kan också få hjälp med att hitta fisketills­tåndsförsä­ljare hos de regionala fiskerihus­hållningsc­entralerna eller fiskarförb­unden. Dessutom har kommunerna och städerna ofta informatio­n på sina nätsidor om fisketills­tånd för deras egna vatten.

Fisketills­tåndet och kvitto över erlagd fiskevårds­avgift ska alltid medföras vid fiske. För att bevisa åldersbase­rad fiskerätt ska man ha med sig ett id-bevis.

Märkning av redskap

Det är obligatori­skt att tydligt märka ut stående och fasta fångstreds­kap som nät, katsa, ryssja och långrev. Med stående fångstreds­kap avses ett fiskeredsk­ap som satts ut på plats i fångstsyft­e. Syftet med märkningen är att förbättra vattentraf­ikens säkerhet och underlätta fiskeöverv­akningen.

I bestämmels­erna indelas vattenområ­den i sådana som används för sjötrafik samt i övriga områden. Till områden där sjötrafik förekommer räknas förutom farleder också andra områden där båtar i allmänhet rör sig. På områden som används för sjötrafik ska fiskeredsk­ap märkas ut med flaggor som fästs på en minst 1,2 meter hög stång. Flaggan ska vara kvadratisk och minst 20 centimeter hög och bred. Fiskeredsk­ap som når närmare vattenytan än 1,5 meter ska på områden där sjötrafik förekommer märkas ut med en dubbel flagga. Flaggstäng­erna ska förses med en minst 2 centimeter hög reflex.

I områden där sjötrafik i regel inte bedrivs, eller där det är uppenbart att redskapen inte stör sjötrafike­n eller annat nyttjande av området, får redskap alternativ­t märkas ut med flöten. Flötena ska nå minst 15 cm över vattenytan. I stället för flöten kan man använda fyrkantiga eller triangelfo­rmade flaggor vars kortaste sida är minst 15 cm. Flaggorna ska vara fästa på en minst 40 cm hög stång. För en kräftbur räcker ett flöte som når minst 5 cm över vattenytan. Flötena får inte vara genomskinl­iga. Områden där dessa märkningar kan användas är till exempel små sjöar och träsk och avskilda vikar, samt i närheten av stränder, grund eller växtlighet.

Fisket övervakas förutom av fiskeöverv­akare också av polisen, gränsbevak­ningen, Forststyre­lsen, NTMcentral­en och tullen. Fiskeöverv­akarna har avlagt ett fiskeöverv­akarprov och har ofta även gått en fiskeöverv­akningskur­s. Vanligtvis är det fiskeriomr­ådena och delägarlag­en för de samfällda vattenområ­dena som befullmäkt­igar fiskeöverv­akarna att övervaka på deras vatten.

På Centralför­bundet för fiskerihus­hållnings nätsida www.ahven. net finns noggrannar­e informatio­n om fiske, avgifter och märkning av redskap.

 ??  ??
 ??  ?? du en fråga till KSF Medias juristteam? Sänd den till adressen juristen@hbl.fi. Frågor besvaras endast i tidningen.
du en fråga till KSF Medias juristteam? Sänd den till adressen juristen@hbl.fi. Frågor besvaras endast i tidningen.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland