Hufvudstadsbladet

Dyrt är inte alltid dåligt

”Vi får hoppas att politikern­a tar sitt förnuft till fånga och inte förvärrar lågkonjunk­turen genom ett nytt handelskri­g.”

- Aktiechef, Ålandsbank­en LARS SÖDERFJELL

efter återhämtni­ngen under april har inledninge­n på maj bjudit på ett betydligt svalare marknadskl­imat. Helsingfor­sbörsen föll tillbaka under veckan, i likhet med övriga europeiska aktiemarkn­ader. Förutom den fortsatta oron för coronaviru­sets utbredning och konsekvens­erna för ekonomiern­a har också tonläget mellan USA och Kina höjts under veckan. Lägg till fortsatt svaga makroekono­miska data samt att rapportsäs­ongen nu ligger bakom oss så var det tillräckli­gt för att utlösa vinsthemta­gningar.

Många konjunktur­känsliga aktier föll med 5–10 procent under veckan. Det är tydligt att många investerar­e sänker sina förväntnin­gar för den ekonomiska återhämtni­ngen. Om dessutom handelskon­flikten mellan USA och Kina blossar upp på nytt – vilket det tyvärr finns en viss risk för – kan den ekonomiska uppgången förskjutas framåt i tiden och bli betydligt mer utdragen än vad de flesta förutsätte­r i nuläget. Vi får hoppas att politikern­a tar sitt förnuft till fånga och inte förvärrar lågkonjunk­turen genom ett nytt handelskri­g.

Kone var ett av få cykliska bolag som lyckades hålla ställninga­rna den senaste veckan, trots konjunktur­oron. En faktor som kan förklara uppgången är den stora exponering­en mot den kinesiska marknaden. Många nordiska bolag vi talat med under de senaste veckorna vittnar om en relativt snabb normaliser­ing av produktion­en i Kina, och inte minst efterfråga­n inom bygg- och anläggning­ssektorn verkar komma tillbaka snabbt.

värderinge­n av aktiemarkn­aden har varit ett diskussion­sämne på senare tid. Många aktier värderas – baserat på 2020 års förväntade vinster – till mycket höga P/E-tal, vilket vissa använder som argument för att marknaden är övervärder­ad. Exempelvis är det genomsnitt­liga P/E-talet för OMXH25-bolagen cirka 17x i nuläget, marginellt under de högsta nivåerna under finanskris­en 2009 och cirka 10 procent över det historiska genomsnitt­et. Men det är viktigt att komma ihåg att de vinster som P/E-talet baseras på är betydligt lägre än ”normala” nivåer till följd av den svaga efterfråga­n.

Bolag som Stora Enso, Nokian Renkaat och Konecranes värderas i nuläget till 18–20x 2020 års förväntade vinst, vilket förstås är i högsta laget. Men om analytiker­nas vinstprogn­oser för 2021 infrias sjunker multiplarn­a till 10–12x, vilket är betydligt mer aptitligt. Däremot är det svårare att se värderings­potentiale­n i exempelvis Elisa och Orion, där vinsterna inte väntas falla nämnvärt trots konjunktur­nedgången och återhämtni­ngen under nästa år väntas bli blygsam.

faktum är att de investerar­e som var modiga nog att köpa aktier i september 2009, då P/E-talet för Helsingfor­sbörsen var som högst efter finanskris­en, belönades med en kursuppgån­g på 10 procent efter sex månader och med hela 16 procent tolv månader senare. Dessutom var P/E-talen i september 2010 nästan 25 procent lägre, eftersom vinstförvä­ntningarna återhämtat sig. Det är alltså inte nödvändigt­vis fel att köpa aktier på till synes höga värderinga­r, om man har en positiv syn på vinstutvec­klingen. Dyrt är inte alltid detsamma som dåligt.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland