Epi­de­mi här­jar på Stor­kärrs sjuk­hus

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - HBL

En epi­de­mi här­jar på Stor­kärrs sjuk­hus i Helsing­fors där 26 pa­ti­en­ter och 41 an­ställ­da har drab­bats av co­ro­na­smit­ta, upp­ger ny­hets­by­rån STT. Le­dan­de lä­ka­ren Lau­ra Pik­ka­rai­nen be­kräf­tar för ny­hets­by­rån att sjuk­hu­set har drab­bats av en co­ro­nae­pi­de­mi med 67 kon­sta­te­ra­de fall.

En­ligt Pik­ka­rai­nen har smit­tan kon­sta­te­rats på tre av­del­ning­ar se­dan slu­tet av april. Epi­de­min star­ta­de på av­del­ning 21, bland dem som be­hö­ver vård i li­vets slut­ske­de. Där­i­från har smit­tan spri­dits till av­del­ning 22 och 23 som lig­ger all­de­les bred­vid.

– Inga pa­ti­en­ter har rört sig mel­lan av­del­ning­ar­na. Där­för un­der­sö­ker vi nu vil­ken vård­per­so­nal som de­lats mel­lan av­del­ning­ar­na, sä­ger Pik­ka­rai­nen till STT.

Smit­tan an­tas ha kom­mit till av­del­ning­en via nya pa­ti­en­ter el­ler från per­so­na­len. På av­del­ning­en för pal­li­a­tiv vård tillåts be­sö­ka­re, vil­ket ock­så kan ha gett upp­hov till sprid­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.