Havs­pla­nen ska mins­ka kon­flik­ter i Ös­ter­sjön

Al­la har möj­lig­het att ge re­spons på Fin­lands havs­plan för 2030 som ska an­vän­das för att sam­man­jäm­ka mil­jö, re­kre­a­tion, nä­rings­liv och för­svar. Åland gör upp sin egen plan.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - ERIK SAND­STRöM/SPT

På mån­da­gen pub­li­ce­ra­des ett ut­kast till Fin­lands förs­ta havs­plan för år 2030. Pla­nen är bå­de en vi­sion och ett hjälp­me­del för att kun­na enas om hur ha­vet ska an­vän­das och den sva­rar på ett klart be­hov, en­ligt Ti­i­na Tihl­man vid Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et.

– Vi har sett an­vänd­ning­en av ha­vet öka i en så­dan takt att det bör­jar bli brist på ut­rym­me. Vi mås­te skyd­da ha­vet, sam­ti­digt som vi be­hö­ver få fle­ra in­tres­sen att pas­sa ihop i stäl­let för att kon­kur­re­ra om plats.

Ut­ö­ver be­ho­vet finns ock­så ett EU-di­rek­tiv som krä­ver att med­lems­län­der­na gör upp havs­pla­ner. I Finland har de åt­ta land­skaps­för­bun­den längs kus­ten gjort tre havs­pla­ner: en för Fins­ka vi­ken, en för Skär­gårds­ha­vet och söd­ra de­len av Bot­ten­ha­vet och en för nor­ra Bot­ten­ha­vet, Kvar­ken och Bot­ten­vi­ken.

– Pla­ner­na pas­sar så bra ihop att man kan ta­la om en en­da plan.

Åland har sin egen lag­stift­ning och gör sin egen havs­pla­ne­ring, men sam­ar­be­tet med Ålands land­skaps­re­ge­ring be­skrivs som tätt. Finland sam­ar­be­tar ock­så med grann­län­der­na för att havs­pla­ner­na ska pas­sa ihop.

Al­la kan ge re­spons

Ar­be­tet med havs­pla­nen har på­gått i tre år och må­let är att land­ska­pen ska god­kän­na pla­nen på hös­ten så att den är re­do in­för EU:s de­ad­li­ne i mars 2021. Nu sam­lar man in ut­lå­tan­den och re­spons och al­la har möj­lig­het att kom­men­te­ra.

– Ko­or­di­ne­rings­grup­pen går ige­nom all re­spons och sam­man­fat­tar den, sä­ger Heikki Saa­ren­to, pla­ne­rings­di­rek­tör vid Egent­li­ga Fin­lands för­bund och ord­fö­ran­de för ko­or­di­ne­rings­grup­pen.

Då det ska fin­nas plats för nä­rings­liv, mil­jö, för­svar och re­kre­a­tion är det klart att det upp­står kon­flik­ter, men det finns ock­så sy­ner­gi­er. Saa­ren­to sä­ger sig än­då va­ra för­vå­nad över att det va­rit rätt li­te kiv.

– Det kan be­ro på att pla­nen är på re­la­tivt ge­ne­rell ni­vå. Fisk­od­ling­ar har va­rit ett av de käns­li­gas­te äm­ne­na, men vi blic­kar mot fram­ti­den och det är möj­ligt att vi får till­gång till tek­no­lo­gi som mins­kar be­last­ning­en av vatt­net, men sam­ti­digt tillå­ter ökad mat­pro­duk­tion.

Ann Holm, plan­lägg­nings­di­rek­tör vid Ös­ter­bot­tens för­bund, be­skri­ver havs­pla­nen som land­skaps­för­bun­dens ge­men­sam­ma vi­sion för ha­vet. Den kom­mer att kun­na an­vän­das när näs­ta land­skaps­plan görs upp.

– Det är ett helt unikt sam­ar­be­te mel­lan åt­ta land­skap.

Holm be­to­nar att havs­pla­nen ska lä­sas som en ge­ne­rell över­sikt. Grän­ser­na mel­lan oli­ka om­rå­den är rikt­gi­van­de och ing­en de­talj­plan.

In­tres­set har va­rit stort och un­der de tre åren som ar­be­tet har på­gått har man haft ett tätt sam­ar­be­te med oli­ka myn­dig­he­ter och in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­ner. Det är knappt 300 per­so­ner an­mäl­da till näs­ta in­for­ma­tions­mö­te.

– Vi har kanske haft nyt­ta av co­ro­na­si­tu­a­tio­nen. Knap­past skul­le så många ha del­ta­git på en fy­sisk plats.

Holm är nöjd med att Kvar­kens skär­gård lyfts fram syn­ligt. Hon be­skri­ver ock­så fis­ket som en väl­digt vik­tig nä­ring i Ös­ter­bot­ten.

– Vi har för­sökt se på ha­vet som hel­het, till ex­em­pel på var po­ten­ti­a­len är störst för vind­kraft. Vi är nöj­da med re­sul­ta­tet.

Ta­pa­ni Vei­sto­la, ex­pert vid Fin­lands na­tur­skydds­för­bund, är po­si­tivt in­ställd till att man för­sö­ker gö­ra pla­ne­ring­en av havs­an­vänd­ning­en mer över­skåd­lig.

– Tyd­li­ga kar­tor sak­nas of­ta i de pla­ner som finns. Sam­ti­digt är den här pla­nen in­te bin­dan­de på sam­ma sätt som till ex­em­pel land­ska­pens el­ler kom­mu­ner­nas pla­ner. Havs­pla­nen sak­nar musk­ler.

FO­TO: ERIK SAND­STRöM/SPT

Må­let med havs­pla­nen är bland an­nat att fö­re­byg­ga kon­flik­ter kring havs­an­vänd­ning. ■ Ing­en de­talj­plan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.