Lär­kan bäst av de fin­lands­svens­ka gym­na­si­er­na

Gym­na­si­et Lär­kan kla­ra­de sig bäst i årets rank­ning av de svensk­språ­ki­ga gym­na­si­er­na. Det vi­sar färsk sta­tistik från Stu­dentex­a­mens­nämn­den.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - SPT

Inga svensk­språ­ki­ga gym­na­si­er kva­li­fi­ce­ra­de i år för den na­tio­nel­la tio-itopp-lis­tan som mä­ter fram­gång­en i stu­dent­skriv­ning­ar­na.

De fin­lands­svens­ka gym­na­si­er­nas et­ta, Gym­na­si­et Lär­kan, knep en fjor­ton­de plats på den na­tio­nel­la lis­tan som top­pas av Ete­lä-Ta­pi­o­lan lu­kio i Es­bo. Sta­tisti­ken pub­li­ce­ra­des av Stu­dentex­a­mens­nämn­den på mån­da­gen.

Ka­te­dral­sko­lan i Åbo klätt­ra­de upp tio plat­ser på den na­tio­nel­la lis­tan och är tvåa bland de fin­lands­svens­ka gym­na­si­er­na i Finland, en­ligt Svens­ka Yles sam­man­ställ­ning.

Gym­na­si­et Gran­kul­la sam­sko­la pla­ce­rar sig på tred­je plats bland de fin­lands­svens­ka gym­na­si­er­na.

Bland årets bäs­ta för­bätt­ra­re åter­finns Ru­dolf Ste­i­ner­sko­lan i Helsing­fors som klätt­ra­de upp på den na­tio­nel­la lis­tan med 254 plat­ser. Lo­vi­sa gym­na­si­um och Pe­der­sö­re gym­na­si­um hör ock­så till de sko­lor som för­bätt­ra­de sitt re­sul­tat mest i jäm­fö­rel­se med fö­re­gå­en­de år.

Ste­i­ner­gym­na­si­ets sta­tistik sned­vrids å and­ra si­dan av att gym­na­si­et ha­de en­dast sex ex­a­mi­nan­der i år.

Sta­tisti­ken byg­ger på en po­äng­sätt­ning av be­ty­gen i stu­dentex­a­men så att lau­da­tur ger sju po­äng me­dan ap­pro­ba­tur ger två po­äng. Ete­lä-Ta­pi­o­lan lu­ki­os ge­nom­snitt var 6,13 me­dan Lär­kans me­del­be­tyg var 5,35 po­äng.

FO­TO: TOR WENNSTRöM/HBL-AR­KIV

Lär­kan kla­ra­de sig bäst bland de fin­lands­svens­ka gym­na­si­er­na i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.