Mil­jo­ner barn ris­ke­rar bli ut­an vac­ci­ni­na­tio­ner

In­ställ­da vac­ci­na­tio­ner och för­äld­rar som in­te vå­gar ta si­na små till sjuk­hus. Kam­pen mot co­ro­na­pan­de­min har skräm­man­de si­do­ef­fek­ter för värl­dens unga. Bland an­nat ris­ke­rar 117 mil­jo­ner barn att in­te få sin mäss­lings­spru­ta i år.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TI­NA MAG­NER­GåRD BJERS/TT

– Vi kom­mer att få mäss­lings­ut­brott som ett brev på pos­ten, in­te minst bland un­der­när­da barn i Afri­ka, kon­sta­te­rar Ste­fan Swart­ling Pe­ter­son, glo­bal häl­so­chef på FN:s barn­fond Uni­cef.

– I fjol dog 140 000 barn i mäss­ling och dess följ­der och då ha­de vi ing­en pan­de­mi. Ty­värr tror vi att det blir fler i år.

In­ställ­da spru­tor

I en värld där co­vid-19 slu­kar vår­dre­sur­ser, re­se­för­bud har in­förts och där män­ni­skor upp­ma­nas hål­la två me­ters av­stånd är det svårt att vac­ci­ne­ra barn. I da­gar­na skrev af­ghans­ka To­lo News om årets elf­te fall av po­lio – en fruk­tad för­lam­nings­sjuk­dom som för någ­ra år se­dan var på väg att bli helt utro­tad glo­balt.

– En­ligt vå­ra da­ta har ett ti­o­tal län­der ställt in ru­tin­vac­ci­na­tio­ner­na för barn och ett 40-tal län­der har stör­ning­ar, bland dem USA, be­rät­tar Swart­ling Pe­ter­son.

Ru­tin­vac­ci­na­tio­ner in­ne­bär spru­tor el­ler ora­la drop­par mot bland an­nat dif­teri, stel­kramp, po­lio, mäss­ling och rö­da hund.

En­ligt Uni­cef ris­ke­rar his­nan­de 117 mil­jo­ner barn i 37 län­der att gå mis­te om sitt mäss­lingsvac­cin i år. I jät­te­lan­det In­di­en har vac­ci­na­tio­ner­na mot just mäss­ling, pås­sju­ka och rö­da hund gått ner med 69 pro­cent se­dan pan­de­mi­ut­brot­tet, skri­ver tids­skrif­ten The Lan­cet. Och ny­li­gen lar­ma­de fors­ka­re från USA:s smitt­skydds­myn­dig­het CDC att ru­tin­vac­ci­na­tio­ner­na där i prin­cip stan­nat upp. Mel­lan den 13 mars, då na­tio­nellt nöd­lä­ge ut­lys­tes, och den 19 april an­vän­des 2,5 mil­jo­ner fär­re do­ser av barn­vac­cin.

Vå­gar in­te sö­ka vård

Si­tu­a­tio­nen för­vär­ras av att det i nu­lä­get är svårt att få tag i vac­cin, ef­tersom sto­ra de­lar av frakt- och pas­sa­ge­rar­fly­gen stan­nat upp. Swart­ling Pe­ter­son sä­ger att vis­sa län­der mås­te spe­ci­al­chart­ra flyg­plan för att få le­ve­ran­ser.

– Det oro­ar oss väl­digt myc­ket. Även län­der som har am­bi­tio­nen att dri­va si­na vac­ci­na­tions­pro­gram som van­ligt hål­ler på att an­vän­da upp si­na buf­fer­tar.

Men en po­ten­ti­ellt än mer all­var­lig ef­fekt av co­vid-19 är att vårdut­nytt­jan­det går ner kraf­tigt i många de­lar av värl­den. Det­ta ef­tersom mot­tag­ning­ar ställt om till co­rona­fo­kus – men ock­så på grund av räds­la för smit­ta och för att män­ni­skor upp­ma­nas att hål­la sig hem­ma. Ste­fan Swart­ling Pe­ter­son, som i fle­ra år ar­be­tat i Ugan­da, sä­ger att hans vän­ner där upp­skat­tar att vård­be­sö­ken gått ner med 50 pro­cent.

– Många vå­gar in­te sö­ka vård om de­ras unge har fe­ber. Och möd­ra­vår­den

går i prin­cip ing­en på nu, sä­ger han.

– Co­vid-19 är ing­en barn­sjuk­dom och den drab­bar hel­ler in­te gra­vi­da i hög ut­sträck­ning. Men kon­se­kven­ser­na av kam­pen mot co­ro­na­vi­ru­set drab­bar barn och kvin­nor.

Syr­gas till sju­ka

Ny­li­gen lar­ma­de FN i en rap­port om att 1,2 mil­jo­ner fler späd­barn kan kom­ma att dö i be­hand­lings­ba­ra sjuk­do­mar det när­mas­te halv­å­ret just på grund av att co­ro­na­pan­de­min slu­kar re­sur­ser. Och även om vi­ru­set hit­tills sla­git hår­dast mot ri­ka län­der är det i ut­veck­lings­län­der som bar­nen vän­tas dö. Lägg där­till att barn som tas ur sko­lan för att sit­ta i ka­ran­tän ris­ke­rar att för­lo­ra trygg­het och, på vis­sa plat­ser, sitt en­da mål mat om da­gen.

Men det finns ljus i tun­neln. Un­der pan­de­min har Uni­cef skic­kat ut ti­o­tu­sen­tals så kal­la­de syr­gas­kon­centra­to­rer till si­na pro­gram­län­der. De kan i fram­ti­den hjäl­pa barn med ma­la­ria och lung­in­flam­ma­tion, som är en van­lig följd­sjuk­dom till mäss­ling.

– Lung­in­flam­ma­tion är den störs­ta döds­or­sa­ken bland barn glo­balt. 800 000 dör år­li­gen, trots att det är en sjuk­dom som of­tast går att bo­ta, sä­ger Swart­ling Pe­ter­son.

FO­TO: TA­TAN SYU­FLA­NA/TT-AP

Ett späd­barn i Tan­ge­rang i in­do­ne­si­en får mäss­lingsvac­cin, un­der på­gåen­de vi­ruspan­de­mi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.