Co­ronaklar­het

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - är spa­re­ko­nom på bank. ”Det gäl­ler att va­ra på sin vakt. Så­väl i den vi­ro­lo­gis­ka, som i den eko­no­mis­ka var­da­gen.” MAR­TIN PAASI

Co­ro­na­pro­ble­men är än­nu in­te över. Vi­ro­lo­ger­na ta­lar om år, sna­ra­re än må­na­der in­nan vi an­pas­sat oss till vi­ru­sets ex­istens med hjälp av na­tur­lig och vac­ci­ne­rad mot­stånds­kraft. Vi kom­mer hel­ler in­te att lyc­kas utro­ta vi­ru­set helt och hål­let. Nya vå­gor och mu­ta­tio­ner lär va­ra på väg. Så det gäl­ler att va­ra på sin vakt. Så­väl i den vi­ro­lo­gis­ka, som i den eko­no­mis­ka var­da­gen.

Bör­ser­na har dock gått som tå­get och åter­häm­tat sig från co­ro­na­ra­set. Fastän ny­hets­flö­det sam­ti­digt gått ifrån det dyst­ra till sna­rast apo­ka­lyp­tis­ka. En för­kla­ring till det­ta hand­lar om pen­ning- och fi­nans­po­li­tis­ka åt­gär­der, kom­bi­ne­rat med av­sak­na­den av al­ter­na­tiv till ak­ti­e­in­ve­ste­ring­ar. Rän­te­in­ve­ste­ring­ar ger ju ne­ga­tiv re­alav­kast­ning för de kom­man­de de­cen­ni­er­na. Gul­det är en me­tall.

En an­nan för­kla­ring hand­lar om de­ni­a­lism. En tred­je om att det be­ror på var i eko­no­min man be­fin­ner sig. Klyf­tan mel­lan vin­na­re och för­lo­ra­re har säl­lan va­rit så här stor. För­lo­rar­na är fler och åter­finns bland kon­junk­tur­käns­li­ga kon­su­ment­va­ror och tjäns­ter såsom mär­kes­klä­der, ho­tell­nät­ter, re­sor, re­stau­rang­er och bi­lar. Men ock­så bland al­le­han­da spe­ci­a­list­tjäns­ter.

Vin­nar­na är fär­re, men de får or­dent­ligt med skjuts just nu. Fö­re­tag i platt­form­se­ko­no­mi­bran­schen, som dess­utom kanske sur­far på en me­gat­rend (till ex­em­pel di­gi­ta­li­se­ring, håll­bar ut­veck­ling, tek­no­lo­gi), som har en väx­an­de pro­duk­ti­vi­tet el­ler lyc­kas kni­pa mark­nads­an­de­lar av si­na kon­kur­ren­ter ... för dem gick det bra re­dan ti­di­ga­re. Nu är de i fö­re­ta­gens el­do­ra­do.

Även ojäm­lik­he­ten får or­dent­ligt med skjuts. Vin­nar­na täl­jer guld, me­dan för­lo­rar­na du­kar un­der. Värl­dens ri­kas­te man och hu­vud­ä­ga­ren i Ama­zon blir ba­ra ri­ka­re. Ett re­kor­dan­tal in­di­vi­der ut­an sjuk­för­säk­rings­skydd har bli­vit ar­bets­lö­sa. Var­ken den för­ra el­ler de se­na­re har för­tjä­nat det. Lik­som in­te hel­ler de som får mö­ta co­ro­na i ett ut­veck­lings­land med un­der­må­lig häl­so­vård. Det är bru­talt.

Även bör­sen tor­de va­ra bru­tal, när de förs­ta kvar­tals­rap­por­ter­na som åter­speg­lar co­ro­naef­fek­ten bör­jar rul­la in mot slu­tet av som­ma­ren. Lik­som den sti­gan­de smittsta­tisti­ken som na­tur­ligt­vis föl­jer av de på vå­ren ny­öpp­na­de sam­häl­le­na. Kryd­dat med ny­he­ter om mu­ta­tio­ner. Tills tes­tan­det, upp­föl­jan­det och iso­le­ran­det möj­lig­görs för al­la i re­al­tid är det ny­stäng­ning som gäl­ler. Ett gift för eko­no­mi­er­na.

Trots det­ta kom­mer värl­den in­te att för­änd­ras i grund­va­lar­na. Men då för­änd­ring är det en­da som be­står kom­mer värl­den ef­ter co­ro­na­vi­ru­set nog att se an­norlun­da ut. Jag gis­sar bland an­nat att de nå­got när­gång­na, över­grab­bi­ga handskak­ning­ar­na är out, den asi­a­tis­ka mun­skyddst­ren­den är in, men ock­så att pen­sio­närskryss­ning­ar­na kom­mer till­ba­ka. Men det tar tid.

Me­dan världs­e­ko­no­min krav­lar sig för­bi co­ro­na­pa­ren­te­sen kan man un­der ti­den in­te för­vän­ta sig att allt skul­le för­bli som för­ut. De för nu­lä­get ab­so­lut vik­ti­gas­te när­mas­te årens kas­sa­ström­mar kom­mer att ta stryk. Må det sen hand­la om världs­e­ko­no­min, brut­to­na­tio­nal­pro­duk­ten, skat­te­in­koms­ter­na, fö­re­ta­gen, lö­ner­na el­ler vec­ko­peng­ar­na.

Förr el­ler se­na­re tving­as vi se den­na san­ning i vitö­gat. På ak­ti­e­mark­na­den lär det hän­da på hös­ten, un­ge­fär från och med den 17 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.