Ne­ta­ny­a­hu mås­te in­fin­na sig till rät­te­gång

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

En dom­stol i Israel har sla­git fast att pre­miär­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu per­son­li­gen mås­te in­fin­na sig till förs­ta da­gen av kor­rup­tions­rät­te­gång­en mot ho­nom. Ne­ta­ny­a­hu har be­gärt att få ute­bli, men de tre do­mar­na i rät­ten i Je­ru­sa­lem klar­gör att rätts­prin­ci­pen om att på plats hö­ra an­kla­gel­ser­na mås­te föl­jas.

Ne­ta­ny­a­hu är den förs­te is­ra­e­lis­ke pre­miär­mi­nis­ter att åta­las me­dan han in­ne­har äm­be­tet. Han an­kla­gas bland an­nat för att ha ta­git emot ex­klu­si­va gå­vor och ha er­bju­dit me­dieä­ga­re gynn­sam­ma lagänd­ring­ar i ut­byte mot po­si­tiv be­vak­ning.

Ne­ta­ny­a­hu ar­gu­men­te­rar att förs­ta rät­te­gångs­da­gen är en for­ma­li­tet och att hans när­va­ro vo­re slö­se­ri med all­män­na me­del med tan­ke på de sä­ker­hets­ar­range­mang som om­ger ho­nom samt att det även skul­le med­fö­ra ökad risk för sprid­ning av co­ro­na­vi­ru­set.

Kri­ti­ker me­nar att pre­miär­mi­nis­tern egent­li­gen vill mins­ka upp­märk­sam­he­ten kring rät­te­gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.