Ki­na ny sto­rä­ga­re i Nor­wegi­an

Ki­ne­sis­ka sta­ten har via ki­ne­sis­ka stor­ban­ker dykt upp som ny sto­rä­ga­re i det nors­ka flyg­bo­la­get Nor­wegi­an. Ock­så Fin­nair är kund hos det ki­ne­sis­ka le­a­sing­bo­lag som ka­pa­de 13 pro­cent av ak­ti­er­na.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT, JAN-ERIK ANDELIN

Strax ef­ter kloc­kan 16 finsk tid i går ra­sa­de Nor­wegi­an-ak­ti­en 30 pro­cent, vil­ket gör att 93 pro­cent av bo­la­gets börs­vär­de är ut­ra­de­rat se­dan års­skif­tet. Un­der går­da­gen med­de­la­de Nor­wegi­an att in­ter­na­tio­nel­la le­a­sing­bo­lag och den ki­ne­sis­ka sta­ten – via ban­ker och hol­ding­bo­lag – fått ett grepp om bo­la­get.

Kurskra­schen kom ef­ter en dra­ma­tisk skuldre­kon­struk­tion, där le­a­sing­bo­lag och lån­gi­va­re tog över kon­trol­len av bo­la­get.

Skul­der och le­a­sin­gå­ta­gan­den har bytts mot ak­ti­er. Sam­ti­digt ge­nom­för­de Nor­wegi­an ock­så en ny­e­mis­sion, där bo­la­get drog in 400 mil­jo­ner nors­ka kro­nor (cir­ka 37 mil­jo­ner eu­ro). Del­ta­gar­na fick kö­pa de nya ak­ti­er­na för 1 kro­na styck (0,09 eu­ro) vil­ket ska­pa­de ett hårt tryck nedåt på ak­ti­e­kur­sen. Många som sat­sa­de på emis­sio­nen gjor­de där­ef­ter re­kord­vins­ter ge­nom en han­del med näs­tan 200 mil­jo­ner ak­ti­er på bör­sen i Oslo.

Nor­wegi­an-ak­ti­en kos­ta­de vid 17-ti­den finsk tid 2,63 nors­ka kro­nor (cir­ka 0,24 eu­ro). An­ta­let Nor­wegi­an-ak­ti­er öka­de ge­nom trans­ak­tio­ner­na från knappt 164 mil­jo­ner till 3,1 mil­jar­der styc­ken. Ti­di­ga­re äga­res an­del i bo­la­get är nu ba­ra drygt 5 pro­cent.

Ki­ne­sis­ka in­tres­sen kom­mer in

Bland de nya sto­rä­gar­na ef­ter Nor­wegi­ans skuldre­kon­struk­tion finns bland an­nat det ki­ne­siskt äg­da le­a­sing­bo­la­get BOC Avi­a­tion, med 12,7 pro­cent av ak­ti­er­na. BOC Avi­a­tion in­går i den stats­kon­trol­le­ra­de ki­ne­sis­ka Bank of Chi­na-sfä­ren och äger fem av Nor­wegi­an-grup­pens stör­re Bo­e­ing 787-lång­färds­flyg­plan.

I själ­va ver­ket står he­la tre av Ki­nas le­gen­da­ris­ka ”fy­ra sto­ra” jät­te­ban­ker bakom fi­nan­sie­ring­en av de­flyg­plan som Nor­wegi­an ope­re­rar.

På ons­dags­ef­ter­mid­da­gen var det oklart om ock­så den ki­ne­sis­ka in­du­stri­och han­dels­ban­ken ICBC el­ler in­fra­struk­tur- och bygg­ban­ken CCB som till­sam­mans lea­sar ut en del av Nor­wegi­ans Bo­e­ing 737-flot­ta har an­vänt sin op­tion att bli de­lä­ga­re i det kris­drab­ba­de nors­ka flyg­bo­la­get.

Det ki­ne­sisk-ja­pans­ka le­a­sing­bo­la­get Avo­lon som till 70 pro­cent kon­trol­le­ras av ki­ne­sis­ka in­tres­sen tar en ak­tie­post om drygt fem pro­cent av Nor­wegi­ans ak­ti­er.

De öv­ri­ga le­a­sing­bo­lag som nu går in som Nor­wegi­an-äga­re är i hu­vud­sak ba­se­ra­de i Ir­land, störst bland dem Aer­cap som tar 16 pro­cent av flyg­bo­la­gets ak­ti­er.

Oklart vad ki­ne­ser­na vill

Det är oklart om de ki­ne­sis­ka le­a­sing­bo­la­gen och ban­ker­na ser in­ne­ha­vet i Nor­wegi­an som en lång­sik­tigt stra­te­gisk till­gång el­ler om le­a­sing­bo­la­get väl­jer att dum­pa ak­ti­er­na så snart de kan.

Skul­le den ki­ne­sis­ka sta­ten stå kvar som sto­rä­ga­re kan det en­ligt ana­ly­ti­ker ri­ta om kar­tan i den nor­dis­ka fly­gin­du­strin, sär­skilt i tra­fi­ken mel­lan Nor­deu­ro­pa och Asi­en. Det ses dock som oklart i vil­ken ut­sträck­ning Nor­wegi­an med Ki­na som sto­rä­ga­re kan räk­na med yt­ter­li­ga­re stödåt­gär­der från Nor­ges re­ge­ring ovan­på de sto­ra lå­ne­ga­ran­ti­er som nu har be­vil­jats.

Ock­så Fin­nair hyr av sam­ma bo­lag

BOC Avi­a­tion som för till­fäl­let är värl­dens ni­on­de störs­ta le­a­sing­bo­lag in­om flyg­tra­fi­ken äger drygt 360 flyg­plan från oli­ka till­ver­ka­re. Ock­så fin­länds­ka Fin­nair är kund hos bo­la­get. Bland an­nat lea­sas sex av Fin­nairs ny­as­te Air­bus 321-flyg­plan se­dan 2017 från det ki­ne­siskt heläg­da fö­re­ta­get som har sitt hu­vud­kon­tor i Sing­a­po­re.

Fin­nair har en lång re­la­tion med fö­re­ta­get som grun­da­des på 1990-ta­let som ett ame­ri­kansk-sing­a­po­re­anskt sam­fö­re­tag. År 2006 sål­des bo­la­get helt och hål­let till Ki­na. Fin­nair hyr ock­så ett av si­na nya Air­bus 350-lång­färds­plan av le­a­sing­fö­re­ta­get Avo­lon i den ki­ne­sis­ka Bo­hai-fi­nans­grup­pen.

Tre mil­jar­der i ga­ran­ti­er

Ett an­nat sce­na­rio för Nor­wegi­an i co­ro­nakri­sen är att en eta­ble­rad flyg­bo­lags­ä­ga­re, som den ti­di­ga­re Nor­wegi­an-in­tres­sen­ten IAG, kö­per bo­la­get från de lån­gi­va­re och le­a­sing­bo­lag som i skuldre­kon­struk­tio­nen fått kon­troll över bo­la­get. IAG dri­ver bland an­nat de eu­ro­pe­is­ka flyg­bo­la­gen Bri­tish Air­ways, ir­länds­ka Aer Lin­gus och spans­ka Ibe­ria.

Skuldre­kon­struk­tio­nen, som blev klar i vec­kan, har tryckt ned be­lå­nings­gra­den i det kri­s­tyng­da Nor­wegi­an. Det gör att an­de­len eget ka­pi­tal i bo­la­gets ba­lans­räk­ning nu upp­fyl­ler vill­ko­ren för tre mil­jar­der nors­ka kro­nor (275 mil­jo­ner eu­ro) i lå­ne­ga­ran­ti­er från den nors­ka sta­ten, skri­ver Nor­ges nä­rings­de­par­te­ment i ett press­med­de­lan­de.

Nor­wegi­an tap­pa­de re­dan i fjol cir­ka 60 pro­cent av sitt börs­vär­de till följd av skuld­pro­blem och en lön­sam­het som pres­sa­des av pro­ble­men med olycks­pla­net Bo­e­ing 737 Max och krång­lan­de Rolls Royce-mo­to­rer på bo­la­gets lång­färds­flyg­plan.

FO­TO: OLE BERG-RUSTEN/TT-NTB

En be­ty­dan­de del av Nor­wegi­ans flot­ta fi­nan­sie­ras av ki­ne­sis­ka ban­ker och le­a­sing­bo­lag - nu blir de de­lä­ga­re i det nor­dis­ka flyg­bo­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.