VM 2021: Le­jo­nen mö­ter Ka­na­da och USA i grupp­spe­let

Gruppin­del­ning­en för ishoc­keyVM för her­rar 2021 är klar. Fin­land spe­lar si­na grupp­spels­mat­cher i Lett­lands hu­vud­stad Ri­ga.

Hufvudstadsbladet - - Sport - FILIP SAX­éN

Is­hoc­key-VM i Schweiz skul­le egent­li­gen på­gå just nu men mäs­ter­ska­pet ställ­des in på grund av co­ro­na­vi­ru­set. Det be­ty­der att le­jo­nen, som vann VM-guld i Bra­tisla­va för ett år se­dan, är re­ge­ran­de mäs­ta­re då VM kör i gång i Minsk och Ri­ga i maj 2021.

På ons­da­gen pub­li­ce­ra­de in­ter­na­tio­nel­la ishoc­key­för­bun­det gruppin­del­ning­en för mäs­ter­ska­pet i Vi­tryss­land och Lett­land. Fin­land spe­lar i sam­ma grupp som Ka­na­da, USA, Tyskland, Lett­land, Nor­ge, Ita­li­en och Ka­zakstan. Grup­pen spe­lar si­na samt­li­ga mat­cher i Ri­ga.

I den and­ra grup­pen, som spe­lar si­na mat­cher i Minsk, spe­lar Ryss­land, Sve­ri­ge, Tjec­ki­en, Schweiz, Slo­va­ki­en, Dan­mark, Vi­tryss­land och Stor­bri­tan­ni­en.

De ex­ak­ta da­tu­men för VM är in­te fast­slag­na till hund­ra pro­cent. Pre­li­mi­närt är det tänkt att VM ska spe­las 7–23 maj men det finns en möj­lig­het att tur­ne­ring­en se­na­re­läggs med två vec­kor för att ta i be­ak­tan­de even­tu­el­la för­skjut­ning­ar i de na­tio­nel­la ligor­nas spelsche­man.

FO­TO: JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA

Fin­land är re­ge­ran­de världs­mäs­ta­re då VM in­leds i maj näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.