Med him­len som gräns

Volks­wa­gen T-Roc Cab­ri­o­let är som den van­li­ga ver­sio­nen mi­nus ta­ket, två dör­rar, ett bak­sä­te och 160 li­ter ba­ga­geut­rym­me. I gen­gäld ger bi­len en luf­ti­ga­re färd, me­ra ka­rak­tär och ett pris­tillägg på 9 000 eu­ro.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TEXT & FOT0 BO INGVES bo.ingves@ksf­me­dia.fi

Pri­set på 40 000 eu­ro och den be­grän­sa­de an­vänd­bar­he­ten gör att VW T-Roc Con­ver­tib­le knap­past blir nå­gon för­sälj­nings­fram­gång på fa­mil­je­bils­mark­na­den. Å and­ra si­dan är det knap­past me­ning­en hel­ler, ut­an bi­len rik­tar sig klart till ett ung­dom­ligt kli­en­tel som gil­lar fartvin­den i hå­ret, el­ler kans­ke på en vac­kert brun flint om det gäl­ler en äld­re ung­dom.

Det är allt­så käns­lan som av­gör, och kans­ke Volks­wa­gen lyc­kas där and­ra har gått bet: att ska­pa en att- rak­tiv bil ba­se­rad på en suv. Tan­kar- na går osökt till Range Ro­ver Evo­que Con­ver­tib­le som lan­se­ra­des i mit­ten av för­ra de­cen­ni­et för att snabbt läg­gas i gra­ven.

Där öpp­na bi­lar van­ligt­vis kopp­las ihop med en låg ka­ross är det här un­dan­ta­get som be­kräf­tar re­geln ef­tersom det är en li­te för­längd och li­te ned­sänkt två­dör­rars­ver­sion av den lil­la su­ven T-Roc, lil­le­bror till Ti­gu­an. Suv-släkt­ska­pet gör det lätt att sti­ga in fram­me i bi­len även med ta­ket upp­fällt. I bak­sä­tet kan två vux­na sit­ta re­la­tivt bra med ta­ket ned­fällt, men den slut­tan­de tak­lin­jen gör att hu­vu­det lätt slår i ta­ket om det mås­te läg­gas på.

En bonus med bi­len är att ut­sik­ten ut mot si­dor­na är ex­em­pla­riskt bra tack va­re att bi­len sak­nar bå­de Boch C-pe­la­re. Men lugn; för att skyd­da mot rull­ning är A-stol­pen och ra­men kring vindru­tan för­stärkt och dess­utom finns skydds­bå­gar bakom nack­stö­den i bak­sä­tet som vid be­hov fälls upp på nå­gon mil­li­se­kund för att skyd­da pas­sa­ge­rar­na. I öv­rigt har bi­len sam­ma sä­ker­hets­sy­stem som den van­li­ga ver­sio­nen.

Lyss på få­gelsång­en

En öp­pen bil kan knap­past sä­gas va­ra prak­tisk, åt­minsto­ne in­te på fin­länds­ka bredd­gra­der. Men då so­len ski­ner nå­gon en­sta­ka gång är det ro­ligt att rul­la upp ta­ket och hö­ra få­gelsång­en. I själ­va ver­ket kan man kö­ra med ta­ket ned­fällt i över­ras­kan­de kall vä­der­lek och till och med i lätt regn ba­ra man har en viss has­tig­het och haft för­stånd att klä sig varmt och vind­tätt. Den som in­te är be­redd på li­te um­bä­ran­den ska allt­så in­te tän­ka på en öp­pen bil.

Med bi­len kom­mer ock­så ett vind­skydd som mon­te­ras fast i bak­sä­tets si­dor och fälls upp mot fram­sto­lar­na. Det mins­kar klart vind­dra­get fram­till om man är två per­so­ner i bi­len. Är bak­sä­tet upp­ta­get gäl­ler det ba­ra att stå ut med det hår­da­re vind­dra­get.

Ef­tersom det är en Volks­wa­gen

är in­te­ri­ö­ren väl­känd och be­prö­vad. Tyg­ta­ket öpp­nas och stängs helt au­to­ma­tiskt på en­dast nio se­kun­der med ett tryck på en knapp i has­tig­he­ter på upp till 30 km/h. En gång när him­len plöts­ligt öpp­na­de sig kom snabb­he­ten spe­ci­ellt väl till pass ef­tersom in­te­ri­ö­ren in­te tyc­ker om att bli våt.

Jag rå­ka­de ut för re­jä­la stor­mar, en­vist åter­kom­man­de regnsku­rar och ett ha­gel­bom­bar­de­mang och kan in­ty­ga att ta­ket höll tätt för bå­de vat­ten, ha­gel och vind­ljud. Bi­len lär kla­ra vin­ter­för­hål­lan­den li­ka bra som plåt­ver­sio­nen. Mo­torn är gans­ka hög­ljudd vid full ac­ce­le­ra­tion men i nor­mal trafik är det främst däcks­lju­den som hörs in, hur myc­ket be­ror på as­fal­tens grov­lek. Över­lag är ljud­ni­vån i klass med van­li­ga T-Roc.

En­kelt val

Från si­dan och bak­i­från ser bi­len an­norlun­da ut än den van­li­ga ver­sio­nen ef­tersom den är un­ge­fär fem cen­ti­me­ter läg­re och ta­ket dess­utom slut­tar ner bak­åt. Där­för är ba­ga­geut­rym­mets näs­tan tvär­ställ­da öpp­ning klart mind­re än i den van­li­ga ver­sio­nen med sin sto­ra bak­luc­ka. Det in­tres­san­ta är att ba­ga­geut­rym­met på 284 li­ter hålls in­takt va­re

Det är allt­så käns­lan som av­gör, och kans­ke Volks­wa­gen lyc­kas där and­ra har gått bet: att ska­pa en at­trak­tiv bil ba­se­rad på en suv.

sig ta­ket är up­pe el­ler ne­re. Last­trös­keln är hög och för­säm­rar an­vänd­bar­he­ten.

Bi­len säljs i Fin­land en­dast med Sty­le-ut­rust­ningsni­vå, TSI­ben­sin­mo­tor på 150 hk och sjuväx­lad DSG-au­to­mat. Dub­bel­kopp­lings­väx­ellå­dan fun­ge­rar över­lag smi­digt och omärk­ligt men spe­ci­ellt i stads­tra­fik kan den be­te sig li­te kan­tigt. Mo­torn räc­ker bra till för var­dags­bruk och bi­len är trots den öpp­na ka­ros­sen vridstyv och har go­da kö­re­gen­ska­per ock­så på kur­vi­ga vägar.

Bi­len kos­tar un­ge­fär 9 000 eu­ro me­ra än mot­sva­ran­de ver­sion med plåt­tak. Prov­bi­len ha­de till­läggs­ut­rus­tats med me­tall­färg, di­gi­tal mä­tar­tav­la, bräns­le­dri­ven mo­tor­vär­ma­re, lättme­tall­fäl­gar och ett paket med bland an­nat dö­da­vin­keln­var­na­re och kö­as­si­stent som hö­jer pri­set med yt­ter­li­ga­re när­ma­re 6 000 eu­ro. Som stan­dard har bi­len bland an­nat ad­ap­tiv fart­hål­la­re och au­to­ma­tisk luft­kon­di­tio­ne­ring.

Helt snål är bi­len in­te för ef­ter näs­tan 400 km, varav cir­ka hälf­ten på mo­tor­väg och hälf­ten på böl­jan­de lands­vä­gar samt li­te i stads­tra­fik, ha­de den dra­git i me­del­tal cir­ka 7,5 li­ter ben­sin per 100 km.

Ba­ga­geut­rym­met är li­ka stort va­re sig suff­let­ten är up­pe el­ler ne­re men den trånga öpp­ning­en och hö­ga last­trös­keln be­grän­sar an­vänd­bar­he­ten.

Ka­ros­sens färg går igen i in­stru­ment­pa­ne­len som i öv­rigt föl­jer mär­kets form­språk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.