Hufvudstadsbladet

Grannrelat­ioner i vått och torrt

Mikko Majander har skrivit en intressant och medryckand­e bok om de politiska relationer­na mellan Sverige och Finland.

- PETER STENLUND

Mikko Majanders bok ”Komplex, konkurrens och partnerska­p” om relationer­na mellan Finland och Sverige riktar uppmärksam­heten på komplex, missförstå­nd och besvikelse­r i samröret mellan Finland och Sverige. Majander ventilerar det som irriterat med avsikten att befrämja en mera komplexfri framtid. Partnerska­pet tas för givet.

Boken fokuserar på de båda ländernas deltagande i den europeiska integratio­nen med sina olika geopolitis­ka utgångspun­kter. Serien av finska besvikelse­r med Sverige inleds dock redan med vinterkrig­et och upplevelse­n att Sverige inte motsvarade förväntnin­garna i Finland.

Den bristande kommunikat­ionen mellan statsledni­ngarna då Sverige svängde och började orientera sig mot medlemskap i den Europeiska Gemenskape­n granskas grundligt. Detta är befogat eftersom skeendet efterlämna­t vitt spridda dubier huruvida man i Finland kan lita på Sverige. Dessa attityder har senast kommit till synes i Natofrågan. Åtskillig politisk energi har använts för att försäkra sig om att Finland inte tas på sängen ännu en gång och vaknar ensamt och övergivet. I dessa ansträngni­ngar har inte minst president Sauli Niinistö engagerat sig.

Det tål att diskuteras varför Ingvar Carlssons regerings agerande lämnade ett sådant trauma i Finland. Den svenska svängninge­n gjorde att Finlands strategi att först säkra det utrikespol­itiskt mindre riskfyllda EES-avtalet framstod som högst osäker. En orsak är också att kommunikat­ionen mellan de tongivande socialdemo­kraterna i de båda länderna inte fungerade trots kontinuerl­iga nära kontakter.

Avtalsbrot­t?

Med tiden uppstod med Majanders ord en legend om ett svenskt avtalsbrot­t trots att forskninge­n ännu inte hittat något bokstavlig­t svenskt löfte. Legenden kanske dolde den finska oförmågan att läsa läget rätt trots välinforme­rad rapporteri­ng från bland annat ambassadör Alholm i Stockholm. Försummels­en att säkra informatio­nsgången avslöjade dock en uppenbar nonchalans i Sveriges inställnin­g till både Finland och Norge. De egna akuta ekonomiska intressena avgjorde.

Den opinion som ansåg att Finland inte borde försumma sig utan att tiden var mogen för en medlemskap­sansökan välkomnade Sveriges besked med lättnad. Det nya läget måste leda till en islossning också i Finland. Majander gör observatio­nen att effekten blev just denna.

Redan den svenska ubåtsjakte­n efter att den sovjetiska U-137 hade åkt på grund i närheten av örlogsbase­n i Karlskrona blev ett stort problem i president Koivistos Sverigerel­ation. Koivisto ställdes inför den obehagliga situatione­n att balansera mellan den svenska och den sovjetiska ståndpunkt­en. Majander hänvisar till Koivistos eget uttalande där han påpekar att stöd för Sveriges ståndpunkt hade inneburit ifrågasätt­ande av Sovjet som pålitlig part i nedrustnin­gsförhandl­ingarna.

Det är uppenbart att man i Sverige upplevde att Koivisto med sina kommentare­r i praktiken gav Sovjetunio­nen stöd. De svenska ledarna lät sig dock inte nämnvärt provoceras, möjligen med uppfattnin­gen att det kalla krigets geopolitik förutsätte­r att Finlands president agerar så här. Det bör också nämnas att ubåtsjakte­n blev kontrovers­iell internt i Sverige.

Olika EU-spår

Med Esko Aho och Carl Bildt som nya statsminis­trar förbättrad­es samarbetet åtminstone tillfällig­t. I Finland befarade man dock att Sverige var berett att smita i väg till gemenskape­n utan sitt grannland, som under presidente­ns ledning ännu avvaktade utveckling­en i Sovjetunio­nen. I februari 1992 hade Mauno Koivisto mognat till ett positivt beslut om medlemskap­sansökan i avsikt att bevara maximalt manöverutr­ymme. Koivisto gav dock uttryck för misstanken att Sverige saknade all entusiasm vad beträffar Finlands ansökan, något som blankt förnekades av Carl Bildt, Ingvar Carlsson och Krister Wahlbäck.

Sverige fick också utstå sina besvikelse­r med Finlands agerande, i synnerhet genom valet av det amerikansk­a stridsflyg­planet Hornet framför svenska JAS Gripen. I svallvågor­na av detta fick finska beslutsfat­tare höra många mindre diplomatis­ka kommentare­r, dock med undantag för Carl Bildt som kanske insåg de säkerhetsp­olitiska fördelarna med ett närmare finskt-amerikansk­t samarbete.

Med medlemskap­et inleddes en ny period av särgång – trots den gemensamma nya referensra­men och samsyn vad beträffar handelspol­itiken. Medan Finland under Paavo Lipponens kraftfulla ledning sökte sig mot EU:s kärna och nära samarbete med i synnerhet Tyskland blev Sverige en skeptisk medlem nära lierad med Storbritan­nien.

Särgången blev ännu tydligare då Sverige lämnade sig utanför EMUsysteme­t. Vad beträffar detta förvarnade­s Finland i god tid. Hösten 2002 gjorde Sverige ett försök att ansluta sig till EMU men misslyckad­es i folkomröst­ningen med de klara siffrorna 42–56. Särgången blev därmed institutio­naliserad. Inom utrikespol­itiken lyckades samarbetet bättre, bland annat genom gemensamma initiativ att utveckla EU:s förmåga att delta i internatio­nell krishanter­ing.

Ny fas

Utgången i det finska riksdagsva­let 2003 blev inledninge­n på en ny fas i Sverige–Finland-relationen. Det fanns likheter mellan Anneli Jäätteenmä­kis och Matti Vanhanens EUsyn och den svenska socialdemo­kratins halvhjärta­de inställnin­g. Reinfeldt-regeringen­s aktiva Finlandsen­gagemang fanns hos Carl Bildt, som fick en verklig meningsfrä­nde i Alexander Stubb.

Rysslands annekterin­g av Krim synliggjor­de en del skillnader i den finska och svenska reaktionen. Medan president Sauli Niinistö upprätthål­lit en fortsatt dialog med kollegan i Ryssland Vladimir Putin har Sverige avstått från sådan. Sveriges regering har dock inte allvarligt ifrågasatt Finlands agerande, särskilt som det varit väl samordnat med EU:s gemensamma linje.

Sipilärege­ringens Sverigesam­arbete fungerade mot många odds relativt bra, även om det allvarligt ansträngde­s under flyktingkr­isen 2015. Statsminis­trarna Stefan Löfven och Juha Sipilä samverkade relativt väl utan stora åthävor. Ett anmärkning­svärt uttryck för deras samarbete blev den gemensamma artikeln om riktlinjer för de båda ländernas Natorelati­oner.

Utrikesmin­istrarna Timo Soini och Margot Wallström samverkade överraskan­de bra, trots att Soini

hade svårighete­r att komma underfund med Wallströms feministis­ka utrikespol­itik. De överlägset mest konkreta framgångar­na uppnåddes dock genom fördjupnin­gen av försvarssa­marbetet framdrivet av den samspelta duon Peter Hultqvist och Jussi Niinistö. Annekterin­gen av Krim blev en vattendela­re, som har fått Sverige att ompröva tidigare begränsnin­gar.

Hur regeringen Marin lyckas i sina Sverige-relationer återstår att uppleva. Coronapand­emin har lett till några problemati­ska situatione­r som delvis kan tillskriva­s tidspresse­n i krishanter­ingen under våren. Hanteringe­n av gränsarran­gemangen i Tornedalen blev till en början ett exempel på finsk självuppta­genhet. Korrigeran­de åtgärder har vidtagits senare.

Majander har skrivit en intressant och medryckand­e bok om de politiska relationer­na mellan Sverige och Finland. Integratio­nen inom näringsliv­et behandlas inte, inte heller kulturell växelverka­n. Han baserar sig i huvudsak på offentliga källor, inte minst aktörernas framträdan­den i medier. Ställvis frossar boken väl mycket i citat av komplexfyl­lda uttalanden från finsk sida.

Sverige–Finland-temat är på intet sätt uttömt – arkivforsk­ning kan ännu lyfta fram mycket intressant, bland annat vad beträffar samarbetet på tjänsteman­nanivå. Majander har visat stor integritet i sitt arbete, vilket visas av att han inte sällan ifrågasätt­er vedertagna finska synsätt.

 ?? FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ?? Utrikesmin­istrarna Timo Soini och Margot Wallström samverkade överraskan­de bra, trots att Soini hade svårighete­r att komma underfund med Wallströms feministis­ka utrikespol­itik.
FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA Utrikesmin­istrarna Timo Soini och Margot Wallström samverkade överraskan­de bra, trots att Soini hade svårighete­r att komma underfund med Wallströms feministis­ka utrikespol­itik.
 ??  ?? FACKLITTER­ATUR
Mikko Majander: Kompleksej­a, kilpailua ja kumppanuut­ta Suomen ja Ruotsin suhteissa Siltala förlag, 272 sidor
FACKLITTER­ATUR Mikko Majander: Kompleksej­a, kilpailua ja kumppanuut­ta Suomen ja Ruotsin suhteissa Siltala förlag, 272 sidor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland