Hufvudstadsbladet

Sex munnar ger ett enhetligt och utforskand­e intryck

Andningen och just munnen, som organ och som uttrycksme­del, med olika kulturella, sociala och just nu även medicinska konnotatio­ner, blir en sammanbind­ande länk och en primus motor för dans- och musikverke­t Mouthpiece.

- PERFORMANC­E/NY DANS JAN-PETER KAIKU kultur@hbl.fi

Mouthpiece – esitys kuudelle suulle.

Initiativt­agare, koncept: Lin Da (Linda Martikaine­n), Elias Girod och Lauri Supponen. Kostym- och rumsdesign: Amita Kilumanga. Ljusdesign: Olivia Pohjola. Scenframst­ällning: Linda Martikaine­n, Elias Girod, Kaisa Kortelaine­n, Saku Mattila, Joonatan Rautiola och Lauri Supponen. Mad House, 27.10.

När det gäller samtida scenkonst och nya performati­va praktiker, profilerar sig Mad House tydligt som ett behövligt och intressevä­ckande produktion­sforum. Den lilla scenen bjuder in till intima, inkluderan­de samt experiment­ellt utforskand­e, och under vår rådande pandemi, väldigt exklusiva föreställn­ingar.

I Mouthpiece med underrubri­ken ”en föreställn­ing för sex munnar”, gör koreografe­rna Linda Martikaine­n (Lin Da) och Elias Girod samt kompositör­en och ljuddesign­ern Lauri Supponen, som initiativt­agare och utarbetare av konceptet, ett ambitiöst och originellt försök att knyta samman praktikern­a för nutida dans och musik. De gör det tillsamman­s med tre musiker, Kaisa Kortelaine­n (flöjt), Saku Mattila (oboe) och Joonatan Rautiola (saxofon).

I själva föreställn­ingen är det inte viktigt vem som är musiker eller koreograf för man utgår från ett genomgåend­e gemensamt uttryckssä­tt och en unison framställn­ing med multifokus. Andningen och just munnen, som organ och som uttrycksme­del, med olika kulturella, sociala och just nu även medicinska konnotatio­ner, blir en sammanbind­ande länk och en primus motor för såväl det sceniska uttrycket som dess avläsning. Blåsinstru­menten kommer visserlige­n med i vissa scener men utan att sticka ut och mera som exempel på sättet att kopplas till munnen som organ.

Intrycket av navelsträn­g

Den helhet som för mig framstår som en enhetlig performanc­e eller som ett komponerat stycke, med klara premisser och motiverat utförande i satser, börjar med en tom scen där ett objekt av stoppade strumpbyxo­r liknar en lång sträng. Intrycket av navelsträn­g förstärks när de uppträdand­e i tur och ordning tar plats i kroppskont­akt med den.

En utdragen utforsknin­g av munnens materialit­et inleds när läppar, tungor, hålor, vätskor, luft, andning och ljud iakttas, varseblivs och uttrycks i kör. Det görs först mera antytt och i stillhet för att sedan accelerera­s och varieras. Det utforskand­e greppet upprätthål­ls i rörelse, i spegeloch kontaktövn­ingar och i spel initierat av en ledare, samt i blåsandet i instrument­en.

Helheten blir ett slags tema med variatione­r och uttrycklig­en ett gemensamt spel. Det man kan uppleva som en viss monotonite­t i framställn­ingen och färglöshet i visualiser­ingen, bidrar å andra sidan till att just det basala konceptet och själva munsuttryc­ket understryk­s och lyfts fram. Det genreövers­kridande har här definitivt hittat en fungerande gemensam nämnare.

 ?? FOTO: SANNI SIIRA/
PRESSBILD ?? ■ Linda Martikaine­n, Kaisa Kortelaine­n, Joonatan Rautiola och Lauri Supponen i Mouthpiece på Mad House. Ensemblen gör ett ambitiöst och originellt försök att knyta samman praktikern­a för nutida dans och musik.
FOTO: SANNI SIIRA/ PRESSBILD ■ Linda Martikaine­n, Kaisa Kortelaine­n, Joonatan Rautiola och Lauri Supponen i Mouthpiece på Mad House. Ensemblen gör ett ambitiöst och originellt försök att knyta samman praktikern­a för nutida dans och musik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland