Hufvudstadsbladet

Spelbransc­hen dominerar lista över höginkomst­tagare

Årets skattelist­or präglas av ovanligt stora luckor – tusentals har dolt sina inkomstupp­gifter

- SPT

Nästan 5 000 personer har bett om att få sina namn raderade från de skatte- och inkomstlis­tor som Skatteverk­et offentligg­jorde i går.

Bland de höginkomst­tagare som låtit sina skatteuppg­ifter ges ut är dock spelbransc­hen starkt represente­rad i den absoluta toppen. Högst uppe hittas personer med bakgrund i spelbolage­n Supercell och Seriously.

Fenomenet syns tydligt både om man ser på totalinkom­ster och om man fokuserar uteslutand­e på förvärvsin­komst. Spelbolags­grundarna har på senare tid kört om börsbolags­pamparna i lönelistor­na.

Bland de finlandssv­enska fondtoppar­na ger styrelseup­pdrag i bolagsstyr­elser betydande tilläggsin­komster. Gyllenberg­vd:n Jannica Fagerholm leder inkomstlig­an bland fonddirekt­örerna.

De som hade de högsta beskattnin­gsbara inkomstern­a 2019 har nästan uteslutand­e mest kapitalink­omster. Detta innebär att de också har en lägre skatteproc­ent eftersom den maximala skatten på kapitalink­omster är 34 procent.

Det visar informatio­n om inkomstbes­kattningen 2019 som Skatteverk­et delgav medierna på tisdagen.

Spelmagnat­en Petri Järvilehto toppar listan med över 30 miljoner i beskattnin­gsbara inkomster. Han sålde förra året sitt spelföreta­g Seriously. Han betalade 34 procent i skatt eftersom nästan alla intäkter kom från kapitalink­omster. Samma gäller för tvåan Jorma Takanen som sålde låsföretag­et Iloq förra året.

Grundarna av spelföreta­get Supercell står ut bland de som ligger högt på skattelist­an. Ilkka Paananen betalade 48 procent i skatt och Mikko Kodisoja 47 procent, eftersom båda i huvudsak hade förvärvsin­komster. Paananen är vd för Supercell och hade knappt

12 miljoner euro i förvärvsin­komster och drygt 3 miljoner euro i kapitalink­omster 2019.

Bland de trettio personer med de högsta beskattnin­gsbara inkomstern­a finns bara ytterligar­e en, Janne Snellman, vars huvudsakli­ga inkomster bestod av förvärvsin­komster och han betalade 50 procent i skatt. Han arbetar i Supercells ledning. Alla andra hade främst kapitalink­omster och betalade 33–36 procent i skatt.

Av de femtio personer som hade de högsta beskattnin­gsbara inkomstern­a var det bara 14 personer som betalade mer än 35 procent i skatt.

Många ville dölja inkomstupp­gifter

Siffrorna över beskattnin­gen utgår från den lista som Skatteverk­et ger ut över alla som tjänat mer än 100 000 euro 2019.

I år är det andra gången som höginkomst­tagare kan välja att inte synas på listan som verket skickar ut till medierna och drygt 4 700 personer har meddelat att de inte vill synas på listan. Enskilda personers inkomstupp­gifter är ändå offentliga uppgifter som medierna kan få ut på begäran.

Beskattnin­gen av förvärvsin­komster, som lön och pensioner, är progressiv i Finland. Men kapitalska­tten är mer eller mindre en plattskatt med två nivåer. Skattesats­en på kapitalink­omster på upp till 30 000 euro är 30 procent. För den del av kapitalink­omsterna som överskride­r 30 000 euro är skattesats­en 34 procent.

 ?? FOTO: LEHTIKUVA/JARI LAM ?? Spelmagnat­en Petri Järvilehto betalade över 10 miljoner i skatt i fjol.
FOTO: LEHTIKUVA/JARI LAM Spelmagnat­en Petri Järvilehto betalade över 10 miljoner i skatt i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland