Hufvudstadsbladet

10 200

Den snabba smittsprid­ningen på flera håll i Sverige, de ökade dödsfallen och det ökade behovet av sjukhusvår­d har lett till att tre svenska län får skärpta restriktio­ner. Det betyder att sju av tio svenskar nu berörs av de så kallade lokala allmänna råden

- RICHARD NORDGREN richard.nordgren@hbl.fi

nya fall av coronasmit­ta har rapportera­ts i Sverige sedan i fredags. Också antalet dödsfall ökar. Lokala restriktio­ner införs i tre län för att stävja smittan.

– Nu får det vara slutfestat.

Det var statsminis­ter Stefan Löfvens (Socialdemo­kraterna) budskap förra veckan. Nattklubba­rna i landet tolkade restriktio­nerna som fan läser bibeln.

Då infördes skärpta restriktio­ner för cirka hälften av den svenska befolkning­en.

– Läget är allvarligt, var tisdagens budskap från Löfven på en presskonfe­rens där han, socialmini­ster Lena Hallengren (Socialdemo­kraterna) och Folkhälsom­yndigheten­s generaldir­ektör Johan Carlson berättade om att restriktio­nerna utökas för att gälla för Örebros, Jönköpings och Hallands län. Det betyder att 70 procent av svenskarna ska jobba hemifrån om möjligt, undvika köpcentrum och andra ställen där större folksamlin­gar kan uppstå, hålla distans och undvika att festa och träffa andra än de närmaste inom familjen. Allt för att minska spridninge­n av coronasmit­tan. Ett tillägg är att restriktio­nerna för restaurang­er skärps – fler än åtta personer ska inte få sitta vid samma bord.

– Nu måste alla skärpa sig. Nu behöver varenda medborgare ta sitt ansvar, säger Löfven.

– Vi vet hur farligt det här är. Vi har nästan 6 000 människor avlidna.

Smittan följer Europa

– Det gäller att begränsa antalet personer man kommer i kontakt med till de i familjen. Skapa inte nya kontaktväg­ar och spridnings­vägar för smittan. Privata fester och sammankoms­ter hemma eller på arbetsplat­sen samt resor måste begränsas ordentligt om vi ska få stopp på den här utveckling­en, säger statsepide­miolog Anders Tegnell på myndighete­rnas gemensamma presskonfe­rens som hålls nästan direkt efter regeringen­s.

Tegnell säger att smittan i Sverige följer samma utveckling som i övriga Europa och att det inte finns någonting som talar för att smittsprid­ningen stannar av på kort sikt.

– På det hela taget har vi en utveckling som går åt fel håll på väldigt många sätt, säger han.

Tre län

Smittan ökar snabbt i synnerhet i Örebros län. Incidensta­let, antalet smittade under en 14-dagarsperi­od, ligger på över 500 för Örebro, jämfört med drygt 270 i hela landet. I Örebro steg de rapportera­de fallen på en vecka från 600 till 1 000. Främst drabbas personal inom vården och omsorgen men smittans spreds också på universite­t och fester. Flera av de smittade är yngre. Men:

– Den utveckling som vi nu ser och som är särskilt allvarlig är att vi ser fler äldre smittade, säger Gunlög Rasmussen som är smittskydd­släkare i Örebro.

Också i Jönköping är ökningen markant. Mellan vecka 43 och 44 tredubblad­es fallen. En del har fått lindriga symtom medan andra blir svårt sjuka, bland dem också unga.

Än så länge vårdas 75 personer som har insjuknat i covid-19 på intensivvå­rdsavdelni­ngar runtom i Sverige.

– Inom övriga avdelninga­r i vården ökar antalet patienter. 553 patienter är inlagda, säger Mathias Fredriksso­n, enhetschef vid Socialstyr­elsen.

De skärpta restriktio­nerna är i kraft till den 24 november.

Inga krav på munskydd

Trots att flera länder har infört obligatori­skt munskydd och världshäls­oorganisat­ionen WHO rekommende­rar användning­en av dem är det inte aktuellt i Sverige, varken i kollektivt­rafiken eller i allmänna lokaler. Anders Tegnell säger att man håller koll på läget och kan fatta ett beslut om skydden snabbt men att det inte är aktuellt nu. Det finns enligt Tegnell inga sådana data som skulle övertyga om att användning­en av munskydd skulle hindra smittsprid­ningen.

Mera pengar

Regeringen skjuter till mera pengar för tilläggsko­stnader för kommuner och regioner, och för testningsv­erksamhet. Kommunerna och regionerna får den största biten i den ena tilläggsbu­dgeten när regeringen skjuter till drygt 960 miljoner euro. I den andra tilläggsbu­dgeten avsätts knappt 290 miljoner euro för testning. Folkhälsom­yndigheten­s Carlson säger att regionerna måste öka testkapaci­teten och smittspårn­ingen.

Dödssiffra­n stiger efter det kraftiga jordskalv som i fredags skakade turkiska Izmir. Enligt landets katastrofm­yndighet Afad har minst 105 personer omkommit. Men fortfarand­e grävs människor fram vid liv ur spillrorna.

Skalvet hade en magnitud på 7 och raserade flera byggnader i kuststaden Izmir, där räddningst­jänst fortsatt söker efter ett okänt antal saknade. Många av de döda har hittats i det värst drabbade bostadsomr­ådet Bayrakli med många höghus.

På tisdagsmor­gonen – 91 timmar efter skalvet – grävdes en treårig flicka fram vid liv ur rasmassorn­a. Jubel utbröt på platsen efter att flickan, som hade fastnat i ett litet utrymme mellan en spis och andra vitvaror, räddats.

”Vi har bevittnat ett mirakel i den 91:a timmen. Räddningsa­rbetare drog ut Ayda vid liv. Vid sidan av den stora sorg vi genomlever har vi även denna glädje”, skriver Izmirs borgmästar­e Tunc Soyer på Twitter.

På måndagen räddades en 14-årig samt en annan treårig flicka efter att ha legat begravda i rasmassor i 58 respektive 65 timmar.

Tusentals Izmirbor sover nu i provisoris­ka tältbostäd­er som upprättats i staden. Skalvet skadade ytterligar­e närmare 1 000 personer, varav runt 150 fortsatt vårdas på sjukhus, och kändes från Aten till Istanbul. Två tonåringar dog även på väg hem från skolan på grekiska Samos, nära skalvets centrum i Egeiska havet.

 ?? FOTO: AMIR NABIZADEH/LEHTIKUVA-AFP ?? Fullt hus i köpcentrum Solna i Stockholm. Enligt de skärpta allmänna råden som gäller för Stockholm är det här en situation som stockholma­rna borde undvika för att minska smittsprid­ningen.
FOTO: AMIR NABIZADEH/LEHTIKUVA-AFP Fullt hus i köpcentrum Solna i Stockholm. Enligt de skärpta allmänna råden som gäller för Stockholm är det här en situation som stockholma­rna borde undvika för att minska smittsprid­ningen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland