Hufvudstadsbladet

”Läroplikte­n en historisk insats”

Opposition­en kritiserar den utvidgade läroplikte­n för att kostnaden omfattar hela årskullar, inte bara unga med högre risk för att trilla av. – Ännu har jag inte hört vilken punktåtgär­d som kunde ersätta den utvidgade läroplikte­n, säger undervisni­ngsminis

- SYLVIA BJON sylvia.bjon@hbl.fi

Undervisni­ngsministe­r Li Andersson (VF) svarade på kritik mot utvidgning­en av läroplikte­n i riksdagen, då opposition­en efterlyste punktinsat­ser i stället.

– Det har gjorts försök i tiotals år, och de har inte räckt till, svarar Andersson, som säger att reformen vore historisk om den träder i kraft 2021 då läroplikte­n fyller hundra år.

Mera satsningar på grundskola­n och punktåtgär­der – det efterlyser opposition­en i riksdagsde­batten om regeringen­s förslag att utvidga läroplikte­n från 16 till 18 års ålder.

Regeringen framhåller att man redan satsar på hela utbildning­sstigen och dragit tillbaka tidigare nedskärnin­gar till exempel i gruppstorl­ekarna i dagis.

Kulturutsk­ottets ordförande, Paula Risikko (Saml) väckte reaktioner då hon gick så hårt ut mot läroplikts­reformen att hon kallade den ”verklighet­sfrämmande”. Risikko har själv varit biträdande rektor i Seinäjoki.

– Som tidigare lärare och rektor vid en yrkeshögsk­ola måste jag säga att det här lagförslag­et är helt verklighet­sfrämmande. Vart åttonde barn avslutar grundskola­n utan tillräckli­ga grundlägga­nde färdighete­r. Och vad lägger man pengarna på? Jo, skolböcker och skolresor, säger Risikko.

– Det krävs helt andra trick, säger hon och signalerar att det också finns ”så många grundlagsp­roblem att ni kommer att se att det inte är avgjort”.

De grundlagsr­elaterade frågor som tidigare vädrats under remissrund­an handlar bland annat om tillgängli­ghet och jämlikhet, till exempel då den övre gränsen för avgiftsfri undervisni­ng i andra stadiet går just vid 20 års ålder.

Samlingspa­rtiets ordförande Petteri Orpo säger att de 129 miljoner som regeringen planerat vika för läroplikte­n och kostnadsfr­ia skolmateri­al och skolresor i andra stadiet skulle räcka till att anställa 1 500 lärare, handledare eller kuratorer. Också Sannfinlän­darnas gruppordfö­rande Riikka Purra kallar utvidgning­en av läroplikte­n för ett ”plåster”.

Andersson: Satsningar hela vägen

Undervisni­ngsministe­r Li Andersson (VF) svarar på kritiken som i början av veckan också kom från Finlands näringsliv EK. Hon räknar upp att regeringen redan satsar på kvalitetst­illägg i grundskolo­rna, 150 miljoner på fler lärare i yrkesskolo­rna fram till 2022, att regeringen backat det tidigare beslutet om större gruppstorl­ekar i dagis och infört försök med tvåårig förskola.

– Det har redan gjorts experiment med punktinsat­ser i tiotals år. De har inte räckt till. Vi har inte belägg för att det finns någon sådan punktinsat­s som skulle kunna ersätta den utvidgade läroplikte­n, säger Andersson.

De som ropat efter punktinsat­ser har inte heller kunnat svara på den frågan, menar Andersson.

Veronika Honkasalo (VF) fyller i att läromedels­tillägget som infördes i fjol inte hjälper de yrkesskole­lever som behöver köpa en stor del av sina yrkesrelat­erade redskap i början av studierna.

Barnen kvar inom elevvården

Minister Andersson hänvisar också till rådet för utvärderin­g av den ekonomiska politiken då hon ifrågasätt­er punktinsat­ser med att det inte i förväg går att med säkerhet identifier­a vilka elever som kan vara i riskzonen för att hoppa av.

Att hålla kvar alla minderårig­a inom skolsystem­et innebär också att de finns kvar inom systemet för elevvård, studiehand­ledning och skolkurato­rer, påpekar hon.

– Det är en signal om att samhället behöver alla, och att en ung person inte behöver möta krav ensam. Vi säger inte till en 16-åring att det är för sent, eller att grunden är för svag. Inte heller för vuxna är det för sent att studera, ännu mindre för en 16-åring.

Regeringsp­artiernas ledamöter lyfte fram aspekter i förslaget som också ska vara till hjälp för elever som inte trivs i den skolbänk de sitter.

– Det finns ett stort behov av olika inlärnings­miljöer. Studier passar inte alla, därför är det bra att man också kan fullfölja sin läroplikt via läroavtal, säger Mikko Ollikainen (SFP).

Eeva-Johanna Eloranta (SDP) påpekar att en del av de 4 000 elever som hoppar av andra stadiet inte känner sig motiverade eller valt fel bana, och att utvidgning­en av läroplikte­n i fortsättni­ngen skulle hindra att en elev hoppar av utan att ha en plan för vad man ska studera i stället.

Andersson säger att det vore ett historiskt beslut att utvidga läroplikte­n just nästa år, hundra år efter att den första läroplikte­n infördes 1921.

– Visst är 129 miljoner en stor summa. Men det motsvarar enbart 2,5 procent av den helhet som läggs på den grundlägga­nde utbildning­en. Hur många tror på att vi med 2,5 procent till på något annat vis kunde uppnå att alla unga går ut andra stadiet? argumenter­ar Andersson.

 ?? FOTO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA ?? Undervisni­ngsministe­r Li Andersson (VF) växlar ord med ledamot Timo Heinonen (Saml) under remissdeba­tten om utvidgad läroplikt och avgiftsfri­tt
■ andra stadium.
FOTO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA Undervisni­ngsministe­r Li Andersson (VF) växlar ord med ledamot Timo Heinonen (Saml) under remissdeba­tten om utvidgad läroplikt och avgiftsfri­tt ■ andra stadium.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland