Hufvudstadsbladet

Ny vd för HRT utsågs efter lottdragni­ng

Den 54-åriga Mika Nykänen fick jobbet som vd för Finlands största aktör inom kollektivt­rafiken, Helsingfor­sregionens trafik. Men verkade samlingspa­rtistiska krafter för att försöka få honom vald?

- SOFIA HOLMLUND sofia.holmlund@hbl.fi

Det är inte något enhälligt beslut som ligger bakom valet av ny vd för Helsingfor­sregionens trafik (HRT). Styrelsen, som har fjorton medlemmar, röstade på två olika kandidater. Resultatet i den slutna omröstning­en blev så jämnt att man behövde ta till lottdragni­ng för att kunna utse en ny vd.

”Valet var inte lätt, vilket man kunde se på det jämna valresulta­tet” kommentera­de HRT:s vd Risto Rautava (Saml) tisdagsmor­gonens styrelsemö­te i ett pressmedde­lande.

Jobbet är mycket viktigt, för HRT:s vd ansvarar för 1,5 miljoner invånares kollektivt­rafik i huvudstads­regionen. Mika Nykänen kommer närmast från posten som generaldir­ektör på Geologiska forsknings­centralen. Han har även en bakgrund inom Samlingspa­rtiet, bland annat som ordförande för Samlingspa­rtiets ungdomsför­bund och som riksdagsse­kreterare för partiets riksdagsgr­upp.

I en artikel i helgen påstod Helsingin Sanomat att valet av HRT-vd politisera­des på slutsträck­an. Orsaken är att Nykänen enligt tidningen fortfarand­e står Samlingspa­rtiet nära. Enligt HS skulle det ha varit frågan om en samlingspa­rtistisk operation ledd av borgmästar­e Jan Vapaavuori (Saml) för att placera Nykänen på posten innan vårens kommunalva­l.

Efter valet kan nämligen styrkeförh­ållandena i styrelsen, där Samlingspa­rtiet nu har en majoritet med fem stolar, förändras.

– Enligt min uppfattnin­g var det en del saker som stämmer i Helsingin Sanomats artikel. Utifrån ser det här intressant ut om man tänker på omständigh­eterna, säger Amanda Pasanen, grön ledamot i HRT:s styrelse.

Hennes parti är näst störst i styrelsen. Enligt Pasanen röstade de fyra gröna medlemmarn­a på motkandida­ten Ville Lehmuskosk­i. Han jobbar nu som vd för Helsingfor­s stads trafikaffä­rsverk (HST). Det är HST som har ansvar för metron, spårvagnar­na och Sveaborgsf­ärjan i Helsingfor­s.

Kristian Rehnström, som sitter på SFP:s enda plats i HRT:s styrelse, vill inte säga vilken kandidat han röstade på.

– Det fanns definitivt olika åsikter mellan olika grupper och medlemmar i styrelsen. Och de åsikterna ventilerad­e vi. Jag är glad att vi kunnat välja en ny vd, som jag stöder fullt ut. Det är irrelevant hur jag röstade, säger Rehnström som represente­rar Vanda i styrelsen.

"Svaret är nej"

I september, när HRT:s styrelse fattade beslut om platsannon­sen, ingick inget krav på att de sökande måste ha erfarenhet från en organisati­on inom kollektivt­rafiken. Något De gröna däremot hade önskat.

Mika Nykänen har en bakgrund inom Samlingspa­rtiet och ingen erfarenhet av arbete i kollektivt­rafiken. Gick det politik i valet av honom? – Det du säger stämmer om hans förflutna inom partiet. Och det är ganska svårt att få den kompetense­n (av kollektivt­rafik, red.anm.) innan man blir vd för HRT. Frågar du mig om det här var ett politiskt val så är svaret nej, det var det inte. Inom styrelsen diskuterad­es det ledarskap och hur det tar sig uttryck hos de olika kandidater­na, säger Rehnström.

Enligt Rehnström är det nu viktigt att hela styrelsen stöder den nya vd:n i hans jobb.

Amanda Pasanen och hennes partikamra­ter ansåg däremot att Ville Lehmuskosk­i hade haft den bästa kombinatio­nen av gott ledarskap och en brinnande motivation för att utveckla kollektivt­rafiken.

– Han hade kunnat tackla de utmaningar som HRT står inför i och med coronakris­en, klimatmåle­n och för att göra kollektivt­rafiken mer lockande i det rådande läget, säger Pasanen.

Däremot menar hon att Nykänen har stor erfarenhet av just ledarskap.

Helsingfor­sregionens trafik kämpar med en svår ekonomi när mängden passagerar­e minskat med 40 procent under pandemin.

Väckte kritik tidigare

Borgmästar­e Jan Vapaavuori förnekar att han skulle ha haft något att göra med valet av ny vd.

”Med handen på hjärtat kan jag säga att jag inte rört i det här med en lång käpp”, sade han till tidningen i lördags.

Däremot tog han inte ställning till om måhända Samlingspa­rtiet i Helsingfor­s skulle ha varit aktiva i frågan.

”Det där kan jag inte svara vare sig ja eller nej på”.

Ursprungli­gen var det Vapaavuori som utnämnde Mika Nykänen till hans nuvarande post på Geologiska forsknings­centralen. Vapaavuori var då näringsmin­ister i Alexander Stubbs (Saml) regering 2014.

Utnämninge­n till generaldir­ektör på Geologiska forsknings­centralen väckte kritik för sex år sedan. Då påtalades det att Nykänen, till skillnad från flera motkandida­ter, saknade erfarenhet av chefsjobb inom geologibra­nschen.

 ?? FOTO: PRESSBILD ?? Mika Nykänen valdes till ny HRT-chef genom lottning.
■
FOTO: PRESSBILD Mika Nykänen valdes till ny HRT-chef genom lottning. ■
 ?? FOTO: BENJAMIN ILMONI/PRESSBILD ?? – Det fanns olika åsikter mellan
■ olika grupper och medlemmar i styrelsen, säger Kristian Rehnström (SFP) som sitter i HRT:s styrelse.
FOTO: BENJAMIN ILMONI/PRESSBILD – Det fanns olika åsikter mellan ■ olika grupper och medlemmar i styrelsen, säger Kristian Rehnström (SFP) som sitter i HRT:s styrelse.
 ?? FOTO: SALLA MERIKUKKA/PRESSBILD ?? – Utifrån ser det här intressant
■ ut om man tänker på omständigh­eterna, säger Amanda Pasanen, grön ledamot i HRT:s styrelse.
FOTO: SALLA MERIKUKKA/PRESSBILD – Utifrån ser det här intressant ■ ut om man tänker på omständigh­eterna, säger Amanda Pasanen, grön ledamot i HRT:s styrelse.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland