Hufvudstadsbladet

Jantelagen, där den som åstadkommi­t något positivt inte erkänns, innebär ett samhälleli­gt självskade­beteende. Samtidigt sumpar vi chansen till en analytisk skattedisk­ussion. Torsten Fagerholm i ledaren.

Skatta dig lycklig, du finländare med hög skattemora­l. De som käbblas om skattetran­sparens har inte till fullo insett dess syfte.

- TORSTEN FAGERHOLM torsten.fagerholm@hbl.fi

Var går gränsen mellan transparen­s och privatliv? Den frågan väcks tidigt i november inför den stora skattedage­n. Vissa ondgör sig över detta titthål och betonar dess skvallervä­rde, andra hyllar transparen­sen som främjar tilliten och öppnar för samhällsvi­ktig diskussion. Till hög, till låg, till rik, till arm kom, helga avundsjuka? Nej, tvärtom bör vi glada och hjärtevarm­a prata öppnare och oftare om syftena med skatter.

Nästan varje kotte i Finland anser att det är viktigt att betala skatt för att upprätthål­la välfärdsst­aten, visar undersökni­ngar utförda på uppdrag av Skatteförv­altningen. Fyra femtedelar betalar gärna skatt, tycker att de får valuta för pengarna och litar på att beskattnin­gsbesluten är korrekta. Vi har blivit alltmer positivt inställda sedan 2013. Men en hög skattemora­l är ingen självklarh­et. Till den bidrar tvivelsuta­n transparen­sen kring privatpers­oners löneoch kapitalink­omster. Listorna utgör råmaterial som ska förädlas av ansvarsful­la redaktione­r, placeras in i en kontext och hjälpa folket granska makten – som går hand i hand med pengar.

Av hävd kör Finland och övriga nordiska länder med öppna visir. Innan det moderna samhället, då man tillämpade beskattnin­g enligt prövning, spikades taxeringsl­ängder upp på sockenstug­an för att skingra misstankar om att skattestyr­elsen drog hemåt, att grannen kom lindrigare undan. Senare började skatteuppg­ifter publiceras inom taxeringsk­alendrar. Transparen­s minskar risken för korruption, och öppnar för en faktabaser­ad diskussion om beskattnin­g. Insyn i inkomstför­delning ger syre åt demokratin. Dess psykologis­ka signalvärd­e hjälper samhället att bekämpa grå ekonomi, ekonomisk brottsligh­et och skatteflyk­t.

Vissa med exceptione­llt höga beskattnin­gsbara inkomster är dock öppet kritiska till skattesyst­emet. En del anser rentav att den personliga skattenota­n vore kvitterad, en gång för alla. Det framkom i fjol ur Anu Kantolas och Hanna Kuuselas intervjubo­k Huipputulo­iset (toppinkoms­ttagarna).

Jantelagen, där den som åstadkommi­t något positivt inte erkänns, innebär ett samhälleli­gt självskade­beteende. Samtidigt sumpar vi chansen till en analytisk skattedisk­ussion. Fiskalt sett behöver vi finansiera kollektiva nyttighete­r. Skatter ska uppmuntra till och avskräcka från vissa beteenden. Fungerar vår progressiv­a skatteskal­a, fyller den sina fördelning­spolitiska och utjämnande syften? Hur väl stimulerar skatter konsumtion och investerin­gar, gynnas miljö, hälsa och familjepol­itik? Därom tiger vi still.

Höginkomst­tagare som skattar skjortan av sig (relativt sett) borde hyllas som nationalhj­ältar: de har ju rent mjöl i påsen och bidrar kraftigt till samhället. Finland behöver fler skatteroll­modeller, färre rallyförar­e som parkerar sina miljoner i Monaco. Kanske president Niinistö kunde sovra bland gästlistan till den (möjligen digitala) slottsbale­n med avstamp i tabellerna?

Samtidigt förblir en mängd skatteuppg­ifter i skymundan: tabellerna säger inget om skattefri aktieutdel­ning, förmögenhe­t eller skuldsättn­ing. Inte heller ett knyst om placeringa­r maskerade av försäkring­sskal, eller om arvs- eller gåvoskatt. Uppgiftern­a är vagt riktgivand­e då det gäller utdelning från onoterade bolag. Trots att bilden förblir inkomplett är offentligh­etsprincip­en bland det finaste vi har: en ritual som bygger tillit. Var och en ska kunna utvärdera hur myndighete­rna i praktiken utövar sin makt, granska att också de privilegie­rade betalar skatt – eller ställa informerad­e frågor om varför så inte sker.

Tyvärr ser det ut som om Finland alltmer går mot en internatio­nell syn där privatpers­oners förehavand­en får mörkas. I år löper medier risk att missa nykomlinga­r som begärt att strykas från skattelist­an. Visst kan tabellerna missbrukas som en katalog för kriminella som söker lämpliga objekt, men aldrig kan man lagstifta bort nedriga drifter som avundsjuka. Den rike har råd att vara storsint. Allmänhete­n borde lovprisa dem som uppoffrar ett stycke anonymitet för att tjäna samhället.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland