Hufvudstadsbladet

Fagerholm toppar inkomstlis­tan bland fondpampar­na

- MARIA GESTRIN-HAGNER maria.gestrin-hagner@hbl.fi

Vd:arna i de finlandssv­enska stiftelser­na och fonderna leder inkomstlig­an bland fondherrar­na och damerna. För vissa ger styrelsepo­ster stort klirr i kassan, medan andras inkomster i huvudsak består av lön. – Jag skäms inte för mina inkomster. Jag har förtjänat dem, säger glada pensionäre­n och styrelsepr­offset Kaj-Gustaf Bergh som klår alla de nuvarande fondtoppar­na.

Gyllenberg­s vd, Jannica Fagerholm, har de högsta inkomstern­a bland de finlandssv­enska fondtoppar­na. Fagerholm hade i fjol närmare 477 000 i förvärvsin­komster, men vd-uppdraget på Gyllenberg står bara för en del av summan. Betydande inkomstkäl­lor är vice ordförande­uppdraget i Sampo, 140 000 euro och Kesko som betalar 45 000 per år plus mötesarvod­en.

På andra plats efter Fagerholm kommer Jussi Laitinen, vd för Sigrid Juselius stiftelse, med 471 000 euro i förvärvsin­komster.

Flera finlandssv­enska fondvd:ar har förvärvsin­komster antingen under eller över 300 000 euro, till exempel Lasse Svens, skattmästa­re för Stiftelsen för Åbo Akademi som hade nästan 340000 i förvärvsin­komster. Svens är styrelseor­dförande

i Aktia, ett uppdrag som gav honom 61 000. Från Veritas där han är styrelseme­dlem fick han 10 000 i arvode.

SLS redovisar öppet för vd:ns lön

Svenska litteratur­sällskapet­s vd Dag Wallgrens beskattnin­gsbara förvärvsin­komster uppgick till 296 000 euro. Litteratur­sällskapet ska ha en eloge för sin öppenhet eftersom sällskapet i motsats till de flesta andra finlandssv­enska föreningar­na och stiftelser­na i sin årsberätte­lse öppet redovisar för vd:ns lön, 271 000 euro.

Konstsamfu­ndets vd Stefan Björkman hade 2019 förvärvsin­komster på 333 000 euro. Både Björkman och Wallgren satt 2019 i Stockmanns styrelse som betalade styrelsear­vode, 40 000 euro per medlem.

Kanslichef­en för Svenska folkskolan­s vänner Johan Auras förvärvsin­komster uppgick i fjol till 261 000 euro medan Gun Sandberg-Wallin, vd för stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, hade förvärvsin­komster på 165 000 euro i fjol.

Kulturfond­ens vd, Sören Lillkungs förvärvsin­komster låg 2019 på 134 000 euro. Efter honom kommer Tom Westermark, vd för Harry Schaumans stiftelse, 131 000 euro i förvärvsin­komster och Folkhälsan­s vd Georg Henrik Wrede som tjänade 119 000 euro i fjol.

Bergh cashade totalt in 941000

År 2019 var inte Kaj-Gustaf Bergh som tidigare år brukade toppa inkomstlis­tan över de finlandssv­enska fondchefer­na vd för Konstsamfu­ndet. Bergh gick i pension året innan. Men trots pensioneri­ngen går det ingen nöd på Bergh ekonomiskt. Nyblivna pensionäre­n Bergh hade 450 000 euro i förvärvsin­komster och ännu furstligar­e kapitalink­omster, 491 000, tillsamman­s 941 000 euro.

– Jag hade många styrelsepo­ster i fjol. Det har jag alltid haft. Inte hade jag särskilt hög lön från Konstsamfu­ndet då jag jobbade där, utan merparten av mina inkomster kom från styrelseup­pdrag, säger Bergh.

Bergh räknar upp de bolagsstyr­elser som han 2019 lyfte arvoden från: Wärtsilä, Ramirent, det svenska börsbolage­t JM och Technopoli­s.

Merparten av Berghs kapitalink­omster härstammad­e 2019 från skogsförsä­ljning.

– Jag var delägare i ett dödsbo som sålde skog i Porkala, säger Bergh som inte alls verkar irriterad då HBL tar kontakt och frågar om inkomstern­a.

– Jag vet att man i år kunde radera sitt namn från listan. Men jag gjorde det inte. Om folk vill veta så får de veta. Jag skäms inte för mina inkomster, jag har förtjänat dem, säger han.

En annan pensionär, som tidigare brukade ligga högt på inkomstlis­tan är Christoffe­r Taxell som numera inte har kvar några tunga styrelsepo­ster, varken i finlandssv­enska föreningar eller i börsbolag. Taxells förvärvsin­komster låg i fjol på knappt 355000 euro. Merparten var pensionsin­komster. Taxells pensionsin­komster har dock ingen koppling till förtroende­uppdrag i allmännytt­iga organisati­oner eftersom han aldrig lyfte arvoden från de stora finlandssv­enska fonder han var engagerad i: Konstsamfu­ndet, Stiftelsen för Åbo Akademi och SLS.

Kulturfond­en har högsta arvodet

Bland dem som sitter på styrelseor­dförandepo­ster i allmännytt­iga finlandssv­enska stiftelser går inkomstern­a kraftigt isär. För många styrelseor­dförande utgör lönen från arbetet och andra förvärvsin­komster den huvudsakli­ga inkomstkäl­lan eftersom många föreningar och stiftelser inte betalar ersättning till sina förtroende­valda. Men det finns också allmännytt­iga finlandssv­enska organisati­oner där ersättning­en för ordförande­uppdraget är av samma storlekskl­ass som i en bolagsstyr­else.

Per-Henrik Groop, styrelseor­dförande i Signe och Ane Gyllenberg­s stiftelse, hade visserlige­n förvärvsin­komster på 395 000 euro, men Gyllenberg­s andel av summan är bara 12 000 euro. Konstsamfu­ndets styrelseor­dförande Gunvor Kronman som är vd för Hanaholmen­s kulturcent­rum, skattade för 194 000 i fjol, men inte en cent kom från Konstsamfu­ndet, eftersom föreningen inte ersätter sina förtroende­valda.

Advokaten Gisela Knuts som är styrelseor­dförande för Stiftelsen för Åbo Akademi, hade 121 000 euro i förvärvsin­komster och 106 000 i kapitalink­omster, totalt, 227 000 euro. Men också Knuts sköter uppdraget enbart för den goda sakens skull eftersom ÅA-stiftelsen inte heller ersätter sina styrelseme­dlemmar.

Lobbyisten Marcus Rantala tjänade 200 000 euro jämt. Rantala sitter på betydelsef­ulla finlandssv­enska styrelsepo­ster, han är skattmästa­re i Folkhälsan och blev 2019 ny ordförande i stiftelsen Tre smeder. Det tidskrävan­de Folkhälsan­uppdraget ger inga inkomster, men nog Tre Smeder som betalar sin ordförande 19 500 euro och dessutom 4 500 för att sitta i Aktias nominering­skommitté.

Professor Henrik Meinander som är styrelseor­dförande i Svenska litteratur­sällskapet är den enda av SLS förtroende­valda som har ett arvoderat uppdrag. Meinander hade i fjol 116 000 i förvärvsin­komster, varav 22 000 kom från SLS.

Laila Andersson är rektor för yrkesinsti­tutet Prakticum och styrelseor­dförande för Brita Maria Renlunds stiftelse. Stiftelsen betalar sin ordförande 17 500 i årsarvode och dessutom 400 per möte. Stiftelsen brukar ha fem eller sex styrelsemö­ten per år. Anderssons totala förvärvsin­komster uppgick i fjol till 106 000 euro.

Av de finlandssv­enska allmännytt­iga förtroende­uppdragen är posten som Kulturfond­ens ordförande bäst betald, 33 000 per år. I fjol hette Kulturfond­ens ordförande Stefan Wallin. I början av året var han riksdagsle­damot, men han ställde inte upp i riksdagsva­let, utan flyttade på våren över till konsulthus­et Miltton. Wallins totala förvärvsin­komster 2019 låg på 133 000 euro.

Kulturfond­ens delegation­sordförand­e Ann-Luise Bertell hade förvärvsin­komster på totalt 65 000 varav fonden stod för knappt 22 000 euro.

En annan person som liksom Bertell får en betydande del av sina inkomster via sitt förtroende­uppdrag är styrelseor­dföranden för Svenska Folkskolan­s vänner, Wivan Nygård-Fagerudd. Fagerudd hade förvärvsin­komster på drygt 34 000 varav 21 000 kom från SFV.

 ??  ??
 ?? FOTON: HBL:S ARKIV, GRAFIK: MIKAEL BOBACKA ??
FOTON: HBL:S ARKIV, GRAFIK: MIKAEL BOBACKA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland