Hufvudstadsbladet

Varierande lön bland kommundire­ktörer

Det är många faktorer som påverkar kommundire­ktörernas löner. Förutom kommunens storlek kan det också handla om när man har tillträtt tjänsten.

- SOFIE FOGDE/SPT MIKAEL SJÖVALL/SPT

Stadsdirek­törer i stora städer får i regel högre lön än kommundire­ktörer. Och ju större stad, desto högre lön. Det här betyder att stadsdirek­törernas löner varierar mycket runtom i landet.

I november 2019 var medeltalet för en stadsdirek­törs totalinkom­st 10 050 euro. Motsvarand­e för kommundire­ktörer var 7 214. Det framkommer av Kommunarbe­tsgivarnas statistik.

– Lönerna bestäms antingen av kommunstyr­elsen eller kommunfull­mäktige, beroende på lokala bestämmels­er, säger Mika Juutinen, forsknings­chef vid Kommunarbe­tsgivarna.

Enligt Juutinen baserar sig lönerna på ett direktörsa­vtal, men kan också påverkas av individuel­la avtal och hur pass krävande arbetet är.

Juutinen säger att kommun- och stadsdirek­törernas löner är höga inom kommunsekt­orn. Men enligt honom är det skäl att komma ihåg att direktörer­nas löner inte nödvändigt­vis är de högsta inom en kommun.

– På vissa ställen kan skolans rektor eller överläkare­ns löner till och med vara högre. Och om man jämför med en organisati­on av samma storlek i den privata sektorn kan kommundire­ktörernas löner anses vara låga.

Hälften nöjda med lönen

Marianne Pekola-Sjöblom, forsknings­chef vid Kommunförb­undet, tar inte ställning till om kommundire­ktörernas löner är skäliga, men hon hänvisar till en enkätunder­sökning som förbundet utförde våren 2018.

– Hälften av kommundire­ktörerna upplevde att arbetsmäng­den motsvarade lönen. Däremot var 36 procent inte av samma åsikt, säger Pekola-Sjöblom.

Enligt Pekola-Sjöblom avgörs lönen utifrån kommunens storlek, men också läge och image kan påverka.

– Hur länge kommundire­ktören innehaft tjänsten påverkar också lönen. En ny direktör har bättre förutsättn­ingar att förhandla om en bättre lön. Vissa kommuner kan också vara villiga att betala högre lön om de är ute efter en speciell sorts direktör, säger Pekola-Sjöblom.

Hon framhåller också att sex kommuner har borgmästar­e i stället för direktör. Det innebär att borgmästar­en är förtroende­vald i kommunen och ordförande för kommunstyr­elsen. Hen kan väljas högst för fullmäktig­es mandattid. Kommunerna är Helsingfor­s, Tammerfors, Birkala, Tusby, Kärkölä och Puolanka.

Skillnader inom landskapen

Kommundire­ktörernas löner varierar mycket också inom landskapen.

– I Nyland finns kommuner i många olika storlekar, och därför är också lönerna mer varierande där än i till exempel Österbotte­n där kommunerna kanske är mer likartade.

I och med social- och hälsovårds­reformen kommer dessutom kommundire­ktörernas arbete att förändras, och till och med bli ännu mer krävande.

– Det varierar förstås mellan kommunerna, men det blir absolut inte lättare, säger Pekola-Sjöblom.

– Det kommer ske en förändring, men det är svårt att säga hurdan. Här finns det även regionala skillnader – i vissa områden har man i princip redan utfört reformen. Hur som helst kommer ledarna ha en nyckelroll i förändring­en, säger Juutinen.

 ?? FOTO: NIKLAS TALLQVIST ?? Grankulla stadsdirek­tör Christoffe­r Masar tjänade 137000 euro i fjol.
FOTO: NIKLAS TALLQVIST Grankulla stadsdirek­tör Christoffe­r Masar tjänade 137000 euro i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland